Vəcə kə Yesu ncətə 12

1Ba wuntə wsi kwatsəka ncətəgwa məɓa tamwə—wuntə malə kə lambwi vəci ka lə"use, ba tə́rə mətərə səra-ranjə; wuri mbəlyi kə pərəshə ghi-njə lə sasərəgwe mungə-ɓwagəghitə, kala wsi kə pərə ghi mbəgə. 2Lə hwi maləa, a və nkwa kə ye; ba njə ntahuni va zhərəshə zəgwi ndza njə ye tsa. 3Ba wuntə wsi kwatsəka ncətəgwa məɓa tamwə dəwa—wuntə wsi kapara shishi dabwaa, ghəmmə njə; mburəfungə ghi-njə, ba tərəmwi mungə kwa; ba mbəlyi pərəshə wamara ghi-njə tsa lə wsi kə pərə ghi mbəgə. 4Má lə zi-njə ná, ba shishi bwa tsa tsarətə bwata patlə mə paɗə sasərəgwe məɓa tamwə, na hyá kə ntəkalyəgwa bwata makənə, a ba wdela dzəgwa wdunya. Ba njə njigwe tə kəma ra malə tə ye zəgwi tsa, tazhe ghə yekigwa ra zəgwi shə, a njə zəmə. 5Ba maləa yeki zəgwi rə kə za; zəgwi shə tsá kə dzəgə ndza ka mbəgə mbweghe paɗə mbəlyi kwa wdunya, a zəmə mbəgə tə hyá lə bəle. Má zəgwi shə, ba mbəlyi bərətəshə, a nggərəkə tə́ Hyalatəmwə tə nkwa kə ndza ra mbəgə-njə tsa. 6Maləa ná, ba mbə́lə dzəmə gamba, dzəgə nkwa kə Hyalatəmwə hitə tazhe njə́; tə nkwa shə mwa, mbəlyi ɗingə njə́ lə wsha kə zəmə hya dəbuwi patlə, arəwi ɓwagə ba nkwangəmtsi. 7Ba mpa tlagwa məɓa tamwə: Mika"ilu lə mbəlyi kə mnə-njə, ba mpa lə shishi bwa tsa lə nganjə mbəlyi kə mnə. 8Ba mbəlyi gurehwi shishi tsa lə mbəlyi-njə; ndyarə hyá va nkwa kə ndza məɓa tamwə. 9Ba mbəlyi dləntə gwarəda ra shishi tsa, a lakə njə́ səkwa wdunya. (Njə́a mpəkə shishi ndza mbəlyi ka lə Shatari, tsá kə nggutətə mbəlyi kwa wdunya paɗə.) Ba njə lakəgwa səkwa wdunya, lə mbəlyi kə mnə-njə dəwa. 10Má nda fá vəcə rá tə wahigwa lə nggurədlə dabwaa məɓa tamwə ná, "Ndzaranjəa nə, wuri Hyalatəmwə kə mbə́tə nkwa! Wuri Hyalatəmwə kə ncətə dənama-ranjə ka Mbəgə! Kristi Mdi kə mnə-njə dzəgə zəmə mbəgə-njə, a ndza lə kulə! Təmburi wuri mdi kə fə vəcə dzəgə tə nggwasama-ramyi tsa kə dləntəgwa—mdi ndza njə nee, vərə lə vəci fə vəcə njə tə hyá kwa kəma ra Hyalatəmwə-myi. 11Wuri nggwasama hyi-myi kə gurehwi njə́ səkə kə mimyi Gamə Hyalatəmwə ba lə vəcə Hyalatəmwə və́ hyá gə; wuri hyá kə ɗatə yə tá mtə, a ba mbəlyi pətləshə hyá. 12Təmburi tsətsə, dlama wa, yə mbəlyi məɓa tamwə lə paɗə nkwa məɓa! A má yə mbəlyi kwa wdunya lə ngyí tə tsadi ná, bwanyə dabwaa tsá tə yə, təmburi wuri Shatari kə dzəgwa tá yə. Wuri mni-njə kə ɗantəgwa kashasha mwa, təmburi wuri njə kə sənata, vi dabatlyəa tsá kə ncini va njə́ kalə," əkwə. 13Má vi kə shishi bwa tsa sənata nee, wuri njə kə lakəgwa səkwa wdunya ná, acə njə mə dlə malə kə yeki zəgwi rə kə za tsa. 14Ba mbəlyi nggərəkə bidzi ɓwagə tə́ maləa, kala nga zələ dabwaa, a njə mbə́lə va shishi tsa, a jilyə tamwə dzəgə nkwa-njə mə gamba tsa; tə nkwa shə mwa, mbəlyi ɗingə maləa lə wsha kə zəmə va makənə ba rata—kandə shishi tsa fata njə́ təɓa wə. 15Ba gwarəda ra shishi tsa guɓikə yemyi shika la mnyə-njə kala dələ a zəli maləa tə ka, tazhe ba dələ tsa kələtə maləa. 16Má hyə mwa, ba vweta maləa; hyə ná, ba mnəmnəgwa wanak, wanakkə, a ndahwi yemyi dələ kə shishi tsa guɓikə shika la mnyə-njə tsa. 17Ba mni shishi bwa tsa mpwə dabwaa va maləa; təmburi tsətsə, ba njə li dzəgə mpa lə wuntyi nggwasə maləa—hyá mbəlyi kə həwəshə vəcə Hyalatəmwə, a zəli hunkwa ra Yesu. Ba shishi tsa tlətə tə shishiwe mnyə tsadi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\