Vəcə kə Yesu ncətə 13

1Ba rá nata wuntə wsi "yagarə tə səmə kwa yemyi tsadi, lə ghi mburəfungə ba tərəmwi mungə kwa ghi-njə ngyi. Wuri mbəlyi kə pərəshə wamara tərəmwi-njə ngyi mwa, lə wsi kə pərə ghi mbəgə; lə wuntə tli kə wshəntə Hyalatəmwə njə mwa dəwa, kə ɗafə-ɗafə kwa ghi-njə ngyi. 2Wsi "yagarə tsa ná, kala pə́kə pa-ranjə; má səra hyi-njə, kala səra hyi vwə́ məkəri; mnyə-njə ná, kala nga ləvari. Ba shishi bwa tsa nggərəkə dənama-ranjə tə́ wsi "yagarə tsa, a njə zəmə mbəgə-njə ka mbəgə dakuləa lə dənama. 3Ghi patlə mə ghi hyi wsi "yagarə tsa ná, wuri kə ɗantəgwa lə zhi dabwaa tə nkwa kə mbəlyi pətləshə njə́ tə; zhi shə mwa, wuri kə kəri. Ba paɗə mbəlyi kwa wdunya ndayə va wsi "yagarə tsa, a zəlitə njə́. 4Paɗə mbəlyi ná, ba nggərəkə həwə tə́ shishi bwa tsa, təmburi tsá kə njə nggərəkə dənama-ranjə tə́ wsi "yagarə tsa; ba mbəlyi nggərəkə həwə tə́ wsi "yagarə tsa dəwa. Kwə hyá na, "Mdi shə ba mdashə wsi "yagarə tsa ná? Waá mdi tsəramə mpa lə njə́ ri?" əkwə. 5Ba shishi bwa tsa hatə njə́ tá gə vəcə kə wshəntə nkwa dabwaa; dənama kə ɗa bəle tə mbəlyi tə́rə fwarəmtsi-ɓwagəghitə, tsá kə mbəlyi ɗaravə. 6Acə njə mə wshəntə Hyalatəmwə, a nggənggələ Hyalatəmwə lə nkwa kə ndza-ranjə, lə paɗə mbəlyi-njə məɓa tamwə. 7Ba mbəlyi ɗaravə nkwa tə́ njə́, a njə mpa lə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, a gurehwi hyá; ba njə ndza ka mdi kə gure wamara bwata ra mbəlyi tə hyə dadamə kwa wdunya, mbəlyi lə vəcə dadamə. 8Paɗə mbəlyi kwa wdunya dzəgə nggərəkə həwə tə́ njə́ mwa fashə—hyá mbəlyi má tli-hya ɗafətəgwa ala patəgwa ra wdunya kwa dləparamə mkyə má kəri va Gamə Hyalatəmwə kə pətləshəgwa tsa. 9Á yə nkatə tləmə tá vəcə kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə tsa nee, 10"Má wamara mdi kə fəyəgwa ka mava, mbəlyi dzəgə tsə́ njə́, a fə ka mava; wamara mdi kə fəyəgwa ka tsá kə dzəgə pətləgwa lə hwa, lə hwa dzəgə njə pətləgwa," əkwə. Má mbəlyi ka nga Hyalatəmwə mwa, tlətə hyá tə mbərəsa-rahya, a səsəwihwi bwanyə ngyi! 11Tsa"a kwə rá nata nkwa, na wuntə wsi "yagarə tsa dəwa, səmə kwa hyə. Ɓwagə tərəmwi kwa ghi-njə, kala nga gamə; má vəcə gə njə ná, kala nga shishi bwa tsa. 12Tə gə vəcə njə lə dənama ra wsi "yagarə tsəmi tsa kwa ntsə-njə; ba njə nggərəkə də́walə tə́ paɗə mbəlyi kwa wdunya, a hyá nggərəkə həwə tə́ kwavati-njə wsi "yagarə tsəmi kə zhi dzawə-dzawə kərintəgwa tə tsa. 13Tə mələ wsha kwatsəka dabubwaa njə; ndaka kələkə ghwi njə səkwa məɓa tamwə, a wdiwdigwa tə ka kwa ntsə mbəlyi. 14Nggutə mbəlyi kwa wdunya, tsá mələ njə lə wsha kwatsəka ndza njə mələ lə dənama kə mbəlyi ɗaravə tə́ njə́, kwa ntsə wsi "yagarə tsəmi tsa. Ba njə gə sha mbəlyi, a hyá anə wuntə wsi kapara wsi "yagarə tsəmi kə zhi dzawə-dzawə kəri tə tsa; 15ba mbəlyi ɗaravə nkwa tə́ kwá ɓwagə wsi "yagarə tsa, a njə vəsiyi mkyə kwa hwi tə́ wsi kə mbəlyi anətə kapara wsi "yagarə tsəmi tsa, a njə gə vəcə kala mdi lə mkyə. Má mbəlyi kə kə́lyə kə gəliɓyi tə kəma ra wsie a nggərəkə həwə, ba njə mpəntə hyá. 16Ba kwá ɓwagə wsi "yagarə tsa nggərəkə də́walə tə́ mbəlyi paɗə, a mbəlyi ɗafə tli tə pəla ɗafa-rahya lə tə kəma-rahya. Paɗə mbəlyi kwa wdunya—mbəlyi kukulə lə taləka, ká galipə lə ká tiki, mavalyi lə mbəlyi ka kambi paɗə— 17mdi shə mə hyá ba pashə wsi lə pahwi wsi, a na tli wsi "yagarə tsa, a na njə má lamba ra tli-njə tsa, má ɗafətəgwa tə mdi shə wə. 18Má lamba tsa, se mdi kə ntsəntsəkulə tsá kə sənata wsi mə. Má wamara mdi kə ntsəntsəkulə, ba njə zəzi wsi mə lamba ra wsi "yagarə tsa—təmburi lamba tsa, tli wuntə mdi. Má lamba tsa, arəwi nkwangə ba nkwangəmtsi-nkwangəghitə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\