Vəcə kə Yesu ncətə 14

1Tsa"a kwə rá nata nkwa, na Gamə Hyalatəmwə tsa mə mwə rə Sihiyona, ba mbəlyi dəbuwi arəwi patlə ba fwarəmtsi-fwarəghitə tá njə́; lə tli-njə ba tli Ta-ranjə kwa kəma ra mbəlyi ngyi. 2Ba rá fatə vəcə gəgwa səkwa məɓa tamwə, kala ɗagwa ra yemyi dləri kə səkwa fwa"a, lə kala ɗagwa ra ndəgwi va dabwaa; má vəcə kə rá fatə tsa, səkə va gagəra kúkulə ndza mbəlyi tə tsa. 3Tə a cimyi məlifyi hyá tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ba kwa kəma ra wsha fwarə lə mkyə ngyi lə mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi dəwa. Mdi shə ba sənata a cimyi tsa wə—se waləka mbəlyi dəbuwi arəwi patlə ba fwarəmtsi-fwarəghitə kə mbə́təgwa səmə kwa wdunya ngyi kalə. 4Mbəlyi ngyi mwa, mbəlyi má ala dzəmə bikyi səkə kə mələ wsha sasəwe; ala hyá hya lə malə ndangə mə́ wə. Hyá ká zəli Gamə Hyalatəmwə wamara nkwa kə njə dzəgə; wuri hyá kə mbə́təgwa shilyə mə mbəlyi kwa wdunya, a hyá ndza ka tsəmi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə ba ka nga Gamə-njə tsa. 5Tsangwi shə mə vəcə-hya wə, təmburi mbəlyi tsapə má ayibə və hyá. 6Ba rá nata wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə tə mbə́lə jilyə tamwə, tityi məɓa; lə habarə ndərə má kəri batə wavi njə tazhe wahi tə́ mbəlyi kwa wdunya, tə́ wamara bwata ra mbəlyi tə hyə dadamə, mbəlyi lə vəcə dadamə. 7Ba njə dlangətə nggurədlə tamwə, a wahi vəcə nee, "Nggadlənishə wa Hyalatəmwə, ba yə nggərəkə həwə tə́ njə́! Təmburi wuri vi kə səkə, a njə gə kita tə́ mbəlyi kwa wdunya. Nggərəkə wa həwə tə́ njə́, təmburi njə́ mdi kə patə nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka, lə yemyi paɗə—tsá ka tsadi lə tsá ka məndilyi kə huhwə həlangə!" əkwə. 8Ba kwá ɓwagə mdi kə mnə Hyalatəmwə zəlitə tsá tsəmi tsa, a wahi vəcə nee, "Babila gwarəda, wuri kə dla! Mələmi kə nggutətə mbəlyi kwa wdunya kúkulə, a hyá mələ wsha sasəwe lə njə́ tsa, wuri kə dla mənə!" əkwə. 9Ba kwá makənə mdi kə mnə Hyalatəmwə zəlitə kwá ɓwagə mdi kə mnə tsa, a wahi vəcə tamwə nee, "Má wamara mdi kə gəliɓyi a nggərəkə həwə tə́ wsi "yagarə tsa ba tə́ wsi kə anətəgwa kapara njə́ tsa, a ba ɗatə yə tə́ a mbəlyi ɗafə tli wsie tə kəma-ranjə lə tə pəla-ranjə— 10mdi shə dzəgə sa bwanyə kwa kwatləkwi Hyalatəmwə va mni Hyalatəmwə kə mpwə. Má bwanyə dzəgə njə saa mwa, tsá dzawə ndangə—kala wuyə kə tlətla halyi mdi! Lə ghwi ba laɗə ghwi dzəgə mbəlyi ɗa mdi shə kwa ntsə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ba Gamə Hyalatəmwə. 11Má ghwi ndza mbəlyi dzəgə wdi hyá mə tsa ná, təkummi tlagwa "yeghwi-njə kəlama kəri batə wavi; vərə lə vəci ná, ntatlakə-njə shə tə́ mbəlyi vá nggərəkə həwə tə́ wsi "yagarə tsa lə tə́ pa-ranjə kə mbəlyi anətə tsa wə. Tsətsə ndza ra paɗə mbəlyi kə ɗatə yə tə́ a mbəlyi ɗafə tli-njə tə hyá," əkwə. 12Má mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, se hyá tsəshə mbərəsa-rahya lə Yesu ntantanggə, a səsəwihwi bwanyə kə dzəgə səkə paɗə, a ba yatə wada ra Hyalatəmwə talala! 13Ba rá fatə wuntə vəcə tə gəgwa səkwa məɓa tamwə nee, "Ɗafətə njə́a nee, 'Barəka dabwaa tsá va mbəlyi kə dzəgə mtə səkwa təmburi zəli Tlamda,' əkwə." Ba Mambəli Hyalatəmwə zhinitə nee, "Pakatə, lə barəka hyá ndangə! Təmburi hyá dzəgə mkyəgwa va tlə́nə dzawə-dzawə və́ hyá mələ; hyá dzəgə tlayi nəbwa ra tlə́nə-hya tsa mwa, səkə va Hyalatəmwə," əkwə. 14Tsa"a kwə rá nata nkwa, na kulyaɓa ɓya tsa; má tə kulyaɓa tsa mwa, wuntə mdi tsá shə məndzə kapara Zəgwi ra Za, lə wsi kə pərə ghi mbəgə kə mələtəgwa lə zinariya kwa ghi-njə, ba manggəmi kə wɗə-wɗə mnyə tə va njə́ tá pəla. 15Ba wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə shilyə mə mpya Hyalatəmwə, a dlangətə nggurədlə tamwə, a gə sha Mdi məndzə tə kulyaɓa tsa nee, "Kasha tlá wsha tə vwə Tlamda lə manggəmi-nga, təmburi wuri vi kə ɗa wsha kə səkə—wuri wsha kwa wdunya kə nakə, a mbəlyi tlaka hyá!" əkwə. 16Ba Mdi məndzə tə kulyaɓa tsa zhawulikə manggəmi-njə səkwa wdunya, ba tlaka wsha dzəgwa tamə. 17Ba wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə shilyə mə mpya Hyalatəmwə mə tamwə; njə́ dəwa, lə manggəmi kə wɗə-wɗə mnyə tə va njə́. 18Wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə dəwa, ba shilyə mə nkwa kə mələ sarəka (njə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə kə gure ghwi); ba njə dlangətə nggurədlə, a ka kwavati-njə mdi kə mnə lə manggəmi tsa nee, "Tlətlashə ye ra anapə kwa wdunya, təmburi wuri kə nakə!" əkwə. 19Ba mdi kə mnə tsa zhawulikə manggəmi-njə səkwa wdunya, a tlətlashə ye ra anapə paɗə, a wdela hyá dzəgwa nkwa kə tə́rə yemyi anapə Hyalatəmwə (njə́ bwanyə ndza mbəlyi dzəgə sa va mni Hyalatəmwə kə fwə). 20Ba mbəlyi tə́rəshə yemyi anapə ngyi, a nkənkərəyi pəlyə mbwi mələmi; mimyi ná, ba shilyə fwalala mə hyá dabwaa, kala səkwa ra dələ kə mələtə zabəga arəwi ɓwagə; má whye ra mimyi tsa dzəgwa, hələgi za ghi mdi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\