Vəcə kə Yesu ncətə 15

1Tsa"a kwə rá mwa, na wuntə wsi kwatsəka tsa kə ncətəgwa məɓa tamwə—mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə, lə bwanyə mburəfungə va hyá ka nggərəkə tə́ mbəlyi kwa wdunya. Bwanyə ngyi mwa, kwanahə bwanyə dzəgə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mbəlyi kwa wdunya; təmburi kətərəmbwe tsa, mni Hyalatəmwə dzəgə nilishəgwa. 2Ba rá nata wuntə wsi kala tsadi wanggə, kala darəgalə kə nə nkwa dabwaa, lə ghwi tə tsə kwa. Mbəlyi kə gurehwi wsi "yagarə tsa lə wsi kə anətəgwa kapara njə́ tsa, a ba kə́lyə kə kə́lə lamba ra tli wsie ná, mətlətə hyá mnyə tsadi kə pa lə darəgalə tsa, lə gagəra tá pəla-rahya, tsá kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ hyá; 3ba hyá a cimyi Musa mava ra Hyalatəmwə lə nga Gamə Hyalatəmwə tsa nee, "Hyalatəmwə Tlamda, Mdi kulə na lə dənama! Dandərəa tlə́nə mələ na, ka wsi kwatsəka! Wsha mələ na mwa, jiri talala! Na Mbəgə mbəlyi kwa wdunya paɗə. 4Mdi shə kama nggadləni va na ná, Tlamda? Mdi shə kama nggə na kulə lə həwə ná? Wuntə mdi tsapə shə má ayibə və wə— se na kutə kalə. Paɗə mbəlyi kwa wdunya dzəgə səkə nggə na həwə, təmburi wuri tlə́nə-nga jiri kə ncətəgwa tə ka," əkwə hyá lə cimyi. 5Má kətərəmbwe tsa ná, tsa"a kwə rá nata nkwa, na mpya Hyalatəmwə məɓa tamwə tsa kə mnəntəgwa məghulimi, lə bwi ka nga Hyalatəmwə məɓa. 6Ba mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə, ngyí lə kwanahə bwanyə kə dzəgə ɗa mbəlyi ngyi, shilyə mə mpya tsa. Lə"use ɓya dandərəa, tsá kə hyá lambwi; wuri mbəlyi kə mputə hatə-hya lə wsi kə mələtəgwa lə zinariya mwa. 7Patlə mə wsha fwarə lə mkyə ngyi, ba səkə nggərəkə tasa mburəfungə kə mələtəgwa lə zinariya tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə ngyi; garə-garə tasa ngyi va bwanyə dzəgə Hyalatəmwə ɗa nkwa lə va mni-njə kə fwə. (Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə lə mkyə má kəri batə wavi!) 8Ba "yeghwi ləhəntə mpya Hyalatəmwə məɓa mpanggə va kulə Hyalatəmwə lə dənama-ranjə. Mdi shə tsəramə dzəmə mpya tsa wə; se bwanyə mburəfungə kə mbəlyi kə mnə-njə mburəfungə ngyi kələkə kəri hataba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\