Vəcə kə Yesu ncətə 16

1Ba rá fatə vəcə gəgwa shilyə mə mpya Hyalatəmwə lə nggurədlə dabwaa; kwə vəcə shə sha mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə ngyi ná, "Mayi wa wdiyi bwanyə kə səkə va Hyalatəmwə kwa tasa mburəfungə ngyi tə wdunya!" əkwə. 2Ba tsəmi mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa dzəgə wditə nganjə tə wdunya. Zhi mbuləvwa dantimyee mwa ná, ba shilyə tə gwa ra mbəlyi ndza tli wsi "yagarə tsa tə hyá, ngyí vá nggərəkə həwə tə́ wsi kə anətəgwa kapara wsi "yagarə tsa. 3Kwá ɓwagə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, ba wditə bwanyə kwa nganjə tasa tá tsadi. Yemyi tsadi mwa ná, ba mbərə ka mimyi mdi kə mtə; zaka mbwara wsha lə mkyə kwa tsadi ná, ba mətye həlangə. 4Ba kwá makənə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wditə bwanyə kwa nganjə tasa tá dələ ba tá məndilyi-məndilyi; paɗə yemyi kwa ná, ba mbərə ka mimyi. 5Ba rá fatə vəcə gə mdi kə mnə Hyalatəmwə ndza yemyi va njə́ tə pəla nee, "Mdi kulə na, Hyalatəmwə; na tsá shə ndzaranjəa, na tsá shə zamə mwa! Jiri kita-ranga kə na tlantə tsa, 6təmburi hyá mpəntə mbəlyi-nga ba zakuri hyi kə gə vəcə-nga zamə; na njə́a ndzaranjəa, wuri na kə nggərəkə mimyi tə́ hyá ka sa mənə. Wuri hyá kə tlayi nəbwa-rahya ndzaranjəa," əkwə. 7Ba rá fatə wuntə vəcə gəgwa shilyə mə nkwa kə mələ sarəka; kwə vəcə shə ná, "Hyalatəmwə Tlamda, na Mdi kulə lə dənama! Pakatə, jiri talala kita kə na tlantə tsa," əkwə. 8Kwá fwarə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa ná, ba wditə bwanyə kwa nganjə tasa tə vəci; vəci mwa ná, ba wtsantə mbəlyi lə wghyana-ranjə. 9Má mbəlyi kə wtsantəgwa va wghyana ra vəci dzawə-dzawə tsa ná, acə hyá mə nggənggələ Hyalatəmwə va ndza-ranjə lə dənama mbweghe bwanyə ngyi; a və́ hyá wtubyi a fali Hyalatəmwə ka Mdi kulə wə. 10Kwá mcifə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, ba wditə bwanyə kwa nganjə tasa tə nkwa kə ndza ra mbəgə wsi "yagarə tsa; mbəgə-njə ná, ba mbərə ka nkutli. Mbəlyi kwa wdunya ná, acə mə mpurə tlənə-hya va bwanyə; 11ndaka nggənggələ Hyalatəmwə məɓa tamwə hyá va zhərəshə bwanyə ba mbuləvwa-rahya tə hyá tsa. Ndana vá wtubyi hyá a hwə tá wsha ntintimye mələ hyá mwa wə. 12Kwá nkwangə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa ná, ba wditə nganjə bwanyə tá dələ bwa ndza mbəlyi ka lə Furatu. Yemyi kwa, ba shifi shaharrə tazhe hirəshə hunkwa tə́ ká mbəmbəgə səmə kwa bəla vəci. 13Ba rá nata hyala "yagarə makənə—patlə səmə kwa mnyə shishi bwa tsa, patlə səmə kwa mnyə wsi "yagarə tsa, ba patlə səmə kwa mnyə zakuri kə gə vəcə tsangwi tsa. Hyala ngyi mwa, dantimyee pa-rahya, kala gwambə; 14tə mələ wsha kwatsəka hyá lə dənama ra Shatari. Ba hyá li dzəgə tá ká mbəmbəgə kwa wdunya paɗə, tazhe ka hyá səkə tá mpa tə vəci kulə dzəgə Hyalatəmwə Mdi lə dənama gə kita. 15Má kwə Tlamda na, "Na rá tsa tə səkə kala mdi kə ghəli! Lə barəka dabwaa mdi kə hitəgwa a ndza mələlə, a ba lambwi wsha-njə vashə mbəlyi tawa njə́ məntərasi, a njə ndza lə həwə mə mbəlyi," əkwə. 16Ba hyala ngyi tsənikə ká mbəmbəgə ngyi səkə wuntə nkwa ndza mbəlyi ka lə Armagadan, lə vəcə ká Yahuda. 17Kwá mburəfungə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa mənə, ba wditə nganjə bwanyə tá sefi. Ba vəcə gəgwa lə nggurədlə dabwaa shilyə mə nkwa kə ndza ra mbəgə mə mpya Hyalatəmwə nee, "Wuri kə kərintəgwa!" əkwə. 18Se ndaka zəmə wsi kala hwa-ra-va maɗyaɗyakkə, lə ɗagwa dabwaa, lə ndəgwi kala va, ba mnəmnəgwa ra hyə wanak, wanakkə—tsá ndza njə nee, ala wsi mələtəgwa kala tsa tsəshə tə patəgwa ra wdunya wə; dantimyee mnəmnəgwa ra hyə tsa kashasha. 19Má mələmi bwa tsa mwa, ba ntəkalyəgwa bwata makənə va mnəmnəgwa ra hyə tsa; mələmi kúkulə tə hyə dadamə ná, ba dla paɗə. Ba Hyalatəmwə zəzitə Babila kulə tsa, a ba saravə bwanyə dabwaa tə́ njə́. 20Zaka mbwara mwə, ngyí tə hyə lə ngyí tə hwi tsadi ná, ba za rayyə həlangə. 21Kwamcakəlyə dabubwaa, tsəramə kə́lə kwara dyedyeki-hya ná, ba wdiwdelagwa dzəgwa ghi tə́ mbəlyi səkwa məɓa tamwə. Ba mbəlyi nggənggələ Hyalatəmwə va bwanyə kwamcakəlyə tsa; dzawə bwanyə shə ndangə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\