Vəcə kə Yesu ncətə 17

1Ba wuntə mdi patlə mə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə ndza tasa va hyá ngyi səkə gə sha rá nee, "Ndə, yira ncə na bwanyə dzəgə mbəlyi mələrəshə tə́ malə karawa kuləa, tsá tə dələ bubwa-bubwa kúkulə ngyi. 2Njə́ tsá kə ká mbəmbəgə kwa wdunya mələhwi wsha sasəwe lə; kúkulə mbəlyi kwa wdunya mwa dəwa, ba dzəmə mələ wsha sasəwe lə njə́, ba buhə və," əkwə. 3Mdi kə mnə tsa, ba kələkə mambəli-ra dzəmə gamba; má mə gamba tsa, ba rá nata wuntə malə məndzə mə wuntə wsi "yagarə daghəa. Gwa ra wsie ná, ka tli kə wshəntə Hyalatəmwə paɗə; mburəfungə ghi-njə, ba tərəmwi mungə kwa ghi-njəa hyi. 4Maləa mwa, dandərəa wsha kə njə lambwi ghəmmə, lə ngyí nggəlyə-nggəlyə; má wsha kwa wulyə-njə lə wsha mə tləmə-njə, ba ngyí kwa pəla-ranjə, dzawə pá-rahya kashasha—təmburi wuri kə mələtəgwa lə zinariya lə pəlyə́ gucə lə wuntyi pəlyə́ ndəndərə. Lə ndyakwa kə mələtəgwa lə zinariya njə tá pəla, garrə va wsha ntintimye lə bikyi səwe-ranjə. 5Má tə kəma-ranjə mwa ná, ba wuntə tli ɗafətəgwa nee, "Babila kulə, mama ra karawa paɗə lə zaka mbwara wsha ntintimye kwa wdunya," əkwə lə vəcə nggəla. 6Ba rá nata malə shə, wuri kə buhə va sa mimyi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, ngyí kə pətləshəgwa səkwa təmburi zəli Yesu. Má vi kə rá nata ndza ra malə tsa, ba rá ndayə kashasha. 7Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha rá nee, "Təmburi waá nda ndayə na ri? Yira gə na wsi tə mbwə mə ndza ra maləa, ba nga wsi "yagarə ndza kə́lə maləa tə mbwi-njə—tsá lə ghi mburəfungə ba tərəmwi mungə tsa. 8Má wsi "yagarə tsa nə, lə mkyə njə zamə; má ndzaranjəa, təngwi njə lə mkyə təmwə wə—ndana njə dzəgə səmə kwa Kə kə za nkwa tsa, a njə dzəgə zantəgwa kashasha. Mbəlyi kwa wdunya má tli-hya ɗafətəgwa kwa dləparamə mkyə má kəri tsəshə tə patəgwa ra wdunya mwa ná, hyá dzəgə ndayə va nə-hya nə wsi "yagarə tsa. Təmburi zamə, lə mkyə njə; a má ndzaranjəa, wuri kə mtə—ndana njə zhini dzəgə ntsa mwa! 9"Sənata wsie nə, dzawə—se lə ntsəkulə. Ghi mburəfungə ngyi, hyá ghi mwə mburəfungə tə nkwa kə ndza ra maləa; ká mbəmbəgə mburəfungə hyá mwa dəwa. 10Má mcifə mə ká mbəmbəgə mburəfungə ngyi ná, wuri kə mtə; kwá nkwangə, səfə njə mə zəmə mbəgə-njə; kwá mburəfungə ná, vá nakə njə səkə wə—má kə səkə njə mwa, ka ndzatagwa njə kúkulə mə mbəgə wə. 11Má wsi "yagarə tsa lə ghi-njə, tsá lə mkyə zamə a ba mtə tsa ná, kwá təkəsə mbəgə njə, shilyə mə wuntyi mburəfungə ngyi mwa; njə dzəgə za dəwa kwa nganjə. 12"Má tərəmwi mungə kə na nata kwa ghi-njə ngyi, hyá wuntyi ká mbəmbəgə mungə má nakə dzəmə mbəgə; waləka awa patlə dzəgə mbəlyi nggərəkə tə́ hyá kalə, tazhe zəmə ngahya mbəgə ka kutə lə wsi "yagarə tsa. 13Paɗə ká mbəmbəgə mungə ngyi, tsá kutə zəzi-hya: hyá nggərəkə paɗə dənama-rahya tə́ wsi "yagarə tsa, a njə zəmə mbəgə-hya. 14Hyá dzəgə mpa lə Gamə Hyalatəmwə ba mbəlyi-njə lə jiri, tsá kə njə tsəkavə a ba kata hyá. Gamə tsa mwa, njə dzəgə gurehwi ká mbəmbəgə ngyi—təmburi Mbəgə mbweghe paɗə wuntyi ká mbəmbəgə njə; Tlamda mbweghe paɗə wuntyi tlamda-tlamda njə," əkwə. 15Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha rá nee, "Má dələ kə na nata ndza maləa tə ngyi nə, mbəlyi kúkulə səkə tə hyə dadamə, mbəlyi lə vəcə dadamə. 16Má tərəmwi mungə kə na nata tsa ba wsi "yagarə tsa nə, hyá dzəgə dlənata karawa tsa, a ba wsətə wsha-njə həlangə; njə dzəgə ndza məntərasi, kəlama wsi. Hyá dzəgə zəmə tlyi gwa-ranjə mwa, a ba ndintə njə́ lə ghwi. 17Təmburi wuri Hyalatəmwə kə fəyə wsha ngyi kwa mni-hya, a hyá mələrəshə wsi kə njə "i mələ mə́. Təmburi tsətsə nda səkə hyá fəyə zəzi-hya ka kutə, a ba nggərəkə dənama-rahya paɗə tə́ wsi "yagarə tsa, a njə ndza ka mbəgə-hya, nda səkə vəcə Hyalatəmwə səkə ndza təratllə. 18Má malə kə na nata tsa nə, njə́ mələmi bwa, tsá kə gure ká mbəmbəgə kwa wdunya," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\