Vəcə kə Yesu ncətə 18

1Má kətərəmbwe tsa mwa, ba rá nata wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə tə səkwa məɓa tamwə. Mdi dakuləa njə—dənama dabwaa tsá va njə́; nggamə kulə-njə mwa, ba wangəshə wdunya paɗə. 2Ba njə dlangətə nggurədlə tamwə, a wahi vəcə nee, "Wuri njə kə dla! Babila bwa, wuri kə dla mənə! Wuri kə mbərə ka gamba, ka nkwa kə ndza ra "i"iwi lə zaka mbwara hyala ntintimye, ba ka ya "yə ntintimye má mbəlyi "i hyá. 3Mbəlyi tə hyə dadamə kúkulə, wuri kə sahwi badlə səwe-ranjə; ká mbəmbəgə dəwa, wuri hyá kə mələtə wsha sasəwe lə njə́. Ká galipə kwa ngahya mwa, wuri kə mələtə galipə dabwaa səkə kə ɗagwa-ranjə tá fá zərə wsha rə wdunya," əkwə. 4Ba rá fatə wuntə vəcə gəgwa səkwa məɓa tamwə nee, "Hwə wa shilyə mə njə́, mbəlyi-ra, vashə bikyi-njə fata yə, a yə dzəgə sa bwanyə kala nganjə fashə! 5Wuri bikyi hyi-njə kə tsənitəgwa dəgələmmi, rapə mə tamwə; wuri Hyalatəmwə kə sənata a zəzitə wsha "yagarə mələ njə. 6Nggərəkə wa nəbwa ra wsi ntimye və́ njə mələtə tə́ njə́; nggərəkə wa bwanyə tə́ njə́, mdashə tsá və́ njə nggərəkə tə́ wuntyi mbəlyi—kala nganjə shə ɓwagə nkwa-njə. 7Fəmə wa njə́ mə bwanyə dabwaa, kala tsá kə njə fəmə ghi-njə mə galipə lə zəzərə ndza, a kuləshə ghi-njə fashə—təmburi kwə njə na sha ghi-njə məghi-məghi-njə nee, 'Ndza-tara, kala ndza ra mbəgə; kala malə wjagə fashə rá wə. Ka dzəgə wsi fata rá a ba ɗantə mni-ra batə wavi wə,' əkwə njə fashə. 8Təmburi tsətsə, bwanyə-njə dzəgə səkə tawa njə́ həntəkkə, mə vəci kutə—má, lə ɗantəgwa ra mni, ba shiligi mtə—nda səkə mbəlyi səkə wtsantə njə́ lə ghwi həɗikkə. Təmburi Hyalatəmwə Tlamda kə mələrəshə kita tsa, Mdi kulə lə dənama njə," əkwə. 9Má ká mbəmbəgə kə mələtə wsha sasəwe lə njə́, a fá zərə-njə, dabwaa ntahuni-hya ntahuni mələmi tsa, vi kə hyá nata səmə "yeghwi-njə təmmwi tamwə va ndintəgwa-ranjə. 10Ká mbəmbəgə ngyi dzəgə tayə tityi kyə-kyə, a nənə, təmburi zhərəshə nggadləni tə́ hyá va bwanyə tə njə́. Hyá dzəgə gə fashə nee, "Nggəra"wə, kwatsəka tə na, mələmi bwa! Mələmi dabwaa na, Babila; a má ndzaranjəa, təkwashə-təkwashə wuri bwanyə kita ra Hyalatəmwə kə tərə kwa ghi-nga," əkwə. 11Má ká galipə kə fəlyi dəwa, ba ntahuni njə́; wuri mni-hya kə ɗantəgwa, təmburi mdi shə ba zhini pá wsha-hya wə. 12Má wsha pahwi hyá tə mələmie mə́, njə́ yə zinariya lə azurfa, lə pəlyə́ gucə ba wuntyi pəlyə́ ndəndərə dzawə pá, lə tilimyi dandərəa ba dyarə, lə wsha kə la ghəmmə ba ngyí nggəlyə-nggəlyə, lə zaka mbwara wsha zəzəmwi zərə kə "izi ghwi (kala hitəwi), lə paɗə wsha kə mələtəgwa lə tlənə ciwə lə wci dzawə-dzawə pá-ranjə, lə paɗə wsha kə mələtəgwa lə lyə lə mdzəghwi lə pəlyə́ dandərəa, lə wsha lə lasari, lə ɓurədyi, lə "í kə fyə gwa ba "í kə ta wsha, lə yemyi anapə, lə məmpwə ha dandərəa ba murere, lə yə tlá ba yə təmə, lə yə gədəwi ba wagilə hyi gədəwi, ba mkyə mbəlyi ka mavalyi. 14Ba ká galipə ngyi dzəgə gə sha mələmi tsa nee, "Paɗə wsha ndəndərə və́ na cimivə nə, Babila nə, wuri kə za həlangə; kə́rəpi wsha və́ na fá zəzərə-hya, lə galipə-nga paɗə, wuri kə zavə na gwa batə wavi!" əkwə. 15Má ká fəlyi kə mələtə galipə shilyə mə fəlyi tə mələmie ná, hyá dzəgə tayə kyə-kyə tityi, a nənə; təmburi tə zhərəshə nggadləni tə́ hyá va bwanyə tə njə́. Dabwaa dzəgə hyá ntahuni va ɗantəgwa ra mni-hya, 16a gə nee, "Nggəra"wə, kwatsəka tə mələmi bwa tsa! Zamə, tilimyi dandərəa, lə wsha kə la ghəmmə ba ngyí nggəlyə-nggəlyə, tsá va njə́—lə zinariya, lə pəlyə́ gucə, ba wuntyi pəlyə́ ndəndərə dzawə pá kashasha; 17a má ndzaranjəa, təkwashə-təkwashə wuri wsha rə galipə ngyi kə za paɗə!" əkwə. Má paɗə mbəlyi kukulə mə ká ndalə kwambawali, lə mbəlyi kə mələ tlə́nə-hya, lə mbəlyi kə ntahə kwa kwambawali-hya tə tsadi, ba mbəlyi kə pahwi wsha a pashə mnyə tsadi tsa ná, ba tayə kyə-kyə tityi, a nənə. 18Ntahuni tsá mələ hyá mwa, vi kə hyá nata "yeghwi ndyigwa ra mələmi tsa təmmwi; kwə hyá na, "Wuri mələmi bwa tsa kə mdashə paɗə wuntyi mələmi mamə," əkwə. 19Ba hyá wsəmə bəribəri mə ghi-hya, a ntahuni dabwaa lə ɗantəgwa ra mni; kwə hyá na, "Nggəra"wə, kwatsəka tə mələmi bwa tsa! Paɗə mbəlyi lə kwambawali mələtə galipə-hya səkə kə galipə-njə; a má ndzaranjəa, təkwashə-təkwashə wuri wsha va njə́ kə za paɗə!" əkwə hyá. 20Kasha wa dlama, yə mbəlyi məɓa tamwə, təmburi wuri njə kə dla! Dlama wa, yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, lə yə mbəlyi kə mnə Yesu ba yə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə—təmburi wuri Hyalatəmwə kə wetə yə va wsi kə njə mələtə yə! 21Má nda fá na ná, ba wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə lə dənama kələtə pəlyə́ dabwaa (kala vəna kə hə́, bwa ra pəlyə́ tsa), a latə tá tsadi dzadlammwi; kwə njə na nə, "Tsətsə dzəgə mbəlyi dlantə Babila mələmi bwa tsa, lə dənama; ka zhini njə dzəgə natagwa mwa batə wavi wə! 22Má ká tsa gagəra lə ká a cimyi, ba ká wgyi shila lə tərəmwi ná, səfə mbəlyi fá ɗagwa-rahya mə mələmi tsa mwa wə—paɗə kaligyi, wuri hyá kə hwə. Ka zhini mbəlyi hə́ ha mə mələmie wə; 23patərəla shə zhini ndyigwa nggammə mə njə́ wə; ka zhini mbəlyi ɗa mwə́ tə mwa dəwa wə. Təmburi má mbəlyi kə fəlyi mə mələmie mə́, hyá mdashə paɗə mbəlyi kwa wdunya lə galipə; mbəlyi kúkulə səkə tə hyə dadamə mwa, tsá kə nggutətəgwa lə wsha hila-ranjə lə məzhiguɗyi fafashə," əkwə. 24Wuri mbəlyi kə nggərəkə bwanyə dabwaa tə́ Babila, təmburi njə́ tsá kə mpəntə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, lə zakuri hyi Hyalatəmwə, lə wuntyi mbəlyi kúkulə bakəma kwa wdunya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\