Vəcə kə Yesu ncətə 19

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba rá fatə vəcə mbəlyi kúkulə kə dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, ""Usa tə́ Hyalatəmwə—njə́ Mdi kulə, tsá lə dənama paɗə! Njə́ Mdi kə mbə nkwa! 2Kita kə njə tlantə mwa, jiri talala; təmburi wuri njə kə mələtə kita tə́ malə karawa bwa kə ɗantə wdunya lə mələ wsha sasəwe-ranjə tsa. Wuri Hyalatəmwə kə wetə mavalyi hyi-njə kə karawa shə mpəntə," əkwə hyá. 3Ba mbəlyi ngyi zhini dlangətə nggurədlə, a gə dəwa nee, ""Usa tə́ Hyalatəmwə! "Yeghwi ndyigwa ra karawa shə dzəgə dzəmə tamwə təmmwi batə wavi," əkwə. 4Mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi, lə wsha fwarə lə mkyə ngyi ná, ba gəliɓyi tə ka, a nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə, Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa; kwə hyá na, "Amin, amin! "Usa tə́ Hyalatəmwə!" 5Ba mbəlyi fatə wuntə vəcə səkə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa nee, "Fali wa Hyalatəmwə-myi, yə mavalyi hyi-njə paɗə! Fali wa njə́, yə mbəlyi kə həwəshə njə́—mbəlyi kukulə lə taləka paɗə!" əkwə. 6Ba rá zhini fatə gəgwa ra wuntə wsi kala vəcə mbəlyi kúkulə; má vəcə-hyaa ná, kala ɗagwa ra səkwa ra yemyi fwa"a, lə kala ndəgwi va dabwaa. Kwə hyá na ná, ""Usa tə́ Hyalatəmwə! Təmburi Hyalatəmwə Tlamda-myi, njə́ Mdi kulə, Mbəgə lə dənama! 7Fali myi wa njə́ lə dlama dabwaa! Nggərəkə myi wa həwə lə kulə tə́ njə́! Təmburi wuri vi kə səkə, a mbəlyi ɗa mwə́ Gamə Hyalatəmwə; wuri digəlyi-njə kə hitəgwa tá ɗa mwə́. 8Wuri mbəlyi kə ɗaravə wsha dandəndərəa ɗaɗawə pwakkə tə́ makwa tazhe lambwi," əkwə hyá. (Má wsha kə la-ranjə ndəndərə tsa, njə́ tlə́nə jiri ndza mbəlyi ka nga Hyalatəmwə mələ.) 9Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha rá nee, "Ɗafətə wsie: lə barəka dabwaa mbəlyi kə katagwa tá zəmə mwə́ Gamə Hyalatəmwə tsa!" Kwə njə na dəwa, "Vəcə-ra tsa, vəcə səkə va Hyalatəmwə jiri," əkwə. 10Ba rá gəliɓyi tə ka tə kəma-ranjə ka nggərəkə həwə tə́ njə́ mə́, nda gə njə sha rá nee, "Washə na mələ tsətsə wə! Yira nə, mava ra Tlamda rá kala na—kala paɗə nggwasama-ranga kə zəli vəcə Yesu. Hyalatəmwə tsá nggərəkə həwə na! Təmburi vəcə Yesu, njə́ tsá gə zakuri hyi Hyalatəmwə paɗə," əkwə. 11Tsa"a kwə rá nata nkwa, wuri nkwa məɓa tamwə kə mnəntəgwa, a ba rá nata gədəwi ɓya. Mdi kə dlərə njə́ mwa, "Mdi lə jiri, Mdi kə cə aləkawalə mə ghi" ka njə́ mbəlyi; lə jiri gə kita njə, a lə jiri mpa njə dəwa. 12Má ntsə-njə, kala anyə ghwi; ghi-njə ná, wuri mbəlyi kə pərəshə lə wsi kə pərə ghi mbəgə dabwaa. Wuri mbəlyi kə ɗafətə wuntə tli tə njə́ mwa—tsá ndza njə nee, mdi shə kə sənata tlie wə, se njə́ kutəra-ranjə. 13Lə"use və́ njə lambwi ná, ghəmmə ka mimyi; tli ka njə́ mbəlyi lə ná, Vəcə Hyalatəmwə. 14Səwaja-səwaja kúkulə səkwa məɓa tamwə ná, tə zəli njə́ hyá; mə gədəwi ɓya hyá paɗə, lə wsha ndəndərə ɓya pwakkə mbweghe-hya. 15Ba hwa kə wɗə-wɗə mnyə tə səmə kwa mnyə-njə tazhe gure mbəlyi kwa wdunya lə dənama; njə dzəgə zəmə mbəgə tə hyá lə bəle. Njə́ mdi kə dzəgə tə́rəshə yemyi anapə Hyalatəmwə Mdi lə dənama paɗə, a nkənkərəyi va mni Hyalatəmwə tə mpwə. 16Má tə lə"use-ranjə ba tə tacaka-ranjə mwa ná, wuri mbəlyi kə ɗafətə wuntə tli nee, "Mbəgə mbweghe paɗə wuntyi ká mbəmbəgə; Tlamda mbweghe paɗə wuntyi tlamda-tlamda," əkwə. 17Tsa"a kwə rá nata nkwa, na wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa məɓa tamwə, mətlətə tə vəci garrə! Ba njə wahi vəcə tamwə, a ka paɗə "yə tə mbə́lə jilyə tamwə nee, "Ndə wa, ndə wa yə zəmə tlyi kə Hyalatəmwə mələtə tə́ yə! 18Na tlyi ká mbəmbəgə tsa, lə nga midala-midala ra səwaja ba nga məgəle-məgəle, lə nga gədəwi ba nga mbəlyi kə dlərə hyá, lə tlyi zaka mbwara mbəlyi paɗə—nga mava lə nga kambi, nga mbəlyi kukulə ba nga taləka!" əkwə. 19Ba rá nata wsi "yagarə tsa mwa, lə ká mbəmbəgə kwa wdunya ba səwaja hyi-hya məsəbə-hya dərəkukkwi. Hyá tsənitəgwa tazhe mpa lə Mdi mə gədəwi ɓya tsa ba səwaja hyi-njə. 20Má nda fá na ná, ba mbəlyi gurehwi wsi "yagarə tsa, a tsəshə njə́ hyá lə zakuri kə tlətle mnyə kə mələtə wsi kwatsəka kwa ntsə-njə tsa. (Lə wsi kwatsəka və́ njə mələtə tsa nggutətə mbəlyi kúkulə njə; ba hyá ɗatə yə tə́ a mbəlyi ɗafə tli wsi "yagarə tsa tə kəma-rahya, ba hyá nggərəkə həwə tə́ wsi kə mbəlyi anətə kapara wsi "yagarə tsa.) Gyapə-hya ná, ba mbəlyi wdimə hyá mə ghwi wghyananakə lə laɗə ghwi tə tsə, səfə hyá lə mkyə. 21Má səwaja hyi-hya məsəbə-hya ná, ba mbəlyi mpəntə hyá paɗə lə hwa kə wɗə-wɗə mnyə tə kə səmə kwa mnyə Mdi mə gədəwi ɓya tsa. Paɗə "yə ná, ba səkwa mpurəhwi tlyi gwa-rahya kurappə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\