Vəcə kə Yesu ncətə 2

1"Ɗafərətə njə́a vəcəa tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Afisa nee: 'Na vəcə səkə va Mdi kə tsəyi sasərəgwe mburəfungə tá pəla ɗafa-ranjə, a ntahə kwalyə patərəla mburəfungə kə mələtəgwa lə zinariya tsa: 2Wuri rá kə sənata tlə́nə tsapə ndza yə mələ; wuri rá kə sənata mwa, dzawə tlə́nə və́ yə mələ—wuri yə kə səsəwihwi bwanyə. Vá ɗatə yə yə tá tlə́nə mbəlyi "yagarə mandara batlyə wə. Má mbəlyi kə gə fashə nee, "Mbəlyi kə mnə Yesu yə́," əkwə, ndana mbəlyi kə mnə-njə hyá wə, wuri yə kə dzarəshə hyá, a ba sənata nee, mbəlyi kə tle tsangwi hyá fashə. 3Wuri rá kə sənata mwa, tə kə́lə mungyalə yə lə səsəwihwi bwanyə səkwa tə rá, a vá tərəhi yə və ba hwə wə. 4Mandara njə ndza kala tsa shə, wuri mni-ra kə ɗantəgwa va tsá kə yə hwə tá "ighi va yə tsəmi tsa. 5Zəzitə wa ndza-rayə tsəmi ba tsá kə yə dzəgwa kətərəmbwi, ba yə wtubyi a mələ tlə́nə "ighi və́ yə mələ tsəmi tsa. Má və́ yə wtubyi wə, yira səkə tá yə, a ba kələhwi patərəla-rayə va yə. 6Wuri yə kə mələtə wsi tsapə lə tsá kə yə dlənata wsha ntintimye ndza ká Nikolata mələ; yira dəwa, wuri rá kə dlənata wsha mələ hyá. 7Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli! Wamara mdi kə gurehwi mə wsha ngyi, yira dzəgə ka njə́, a njə zəmə ye ra fwə mkyə má kəri kwa ntsá ra Hyalatəmwə,' əkwə. 8"Ba na ɗafərətə njə́a vəcəa tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Simirna nee: 'Na vəcə səkə va Mdi ndza njə nee, njə́ tsá tsəmi, njə́ tsá kwanahə—njə́ mdi kə mtə a ba zhini mbə lə mkyə má kəri tsa: 9Wuri rá kə sənata bwanyə kə yə savə, lə tiki kə ɗa yə (ndana galipə tsá va yə məɓa tamwə). Wuri rá kə sənata vəcə və́ wuntyi mbəlyi kə fəyə ghi-hya ka ká Yahuda fətə tə yə lə "yagarə mwa (ndana ká Yahuda hyá wə, mbəlyi kə zəli Shatari hyá). 10Washə yə nggadləni va bwanyə dzəgə yə sa wə. Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra tsa: Shatari dzəgə dzarə yə, a fala wuntyi mbəlyi mə yə kwa furəshina; hya mungə dzəgə yə sa bwanyə kwa furəshina tsa mwa. Tsəyi wa mbərəsa-rayə dandərəa, mandara mbəlyi ndza pətlə yə dzəgwa hyə, a yira dzəgə nggə yə mkyə má kəri. 11Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli! Má mbəlyi kə gurehwi mə wsha ngyi mwa, ka dzəgə mtə kwá ɓwagə fa hyá wə,' əkwə. 12"Má tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Bargamuma, ba na ɗafərətə nee: 'Na vəcə səkə va Mdi lə hwa kə wɗə-wɗə mnyə tə bəla ɓwagə tsa: 13Wuri rá kə sənata nkwa kə ndza-rayə, tə nkwa kə ndza ra mbəgə Shatari; mandara yə ndza tə nkwa shə mwa, vá dlənata rá yə wə—səfə yə zəli rá lə jiri. Vá hwə yə tá rá mwa, vi kə Antibas mdi kə gə vəcə-ra lə jiri tsa pətləshəgwa tə nkwa kə ndza ra Shatari tsa wə. 14Mandara njə ndza kala tsa shə, na bikyi hyi-yə kə rá nata tsa: wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə, ngyí kə zəli wsha kə Bal"ama tətəkərəvə tə́ Balaka zamə—tsá kə fəyə ká Isra"ila dzəmə bikyi səkwa tə zəmə wsi və́ mbəlyi ɗa məlyə lə, ba səkwa tə mələ wsha sasəwe. 15Wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə mwa dəwa, tsá kə zəli tətəkə wsha ra ká Nikolata. 16Təmburi tsətsə, wtubyi wa! Má və́ yə wtubyi wə, yira səkə tá yə ndzaranjəa, a mpa lə mbəlyi vá mələ wsha ntintimye ngyi, lə hwa tá mnyə-ra tsa. 17Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli! Má tə́ mbəlyi kə gurehwi mə wsha ngyi ná, yira dzəgə nggərəkə ɗafa tə mbwə səkə va Hyalatəmwə, ba wuntə pəlyə́ ɓya kə mbəlyi ɗafətə məlifyi tli tə—tsá ndza njə nee, mdi shə ba sənata tli tə tsa wə, se mdi kə mbəlyi nggərəkə tsa,' əkwə. 18"Má vəcə ɗafə na tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Tayatira, njə́ nee: 'Na vəcə kə Zəgwi ra Hyalatəmwə gətə tsa—njə́ mdi ndza ntsə-njə kala anyə ghwi; səra hyi-njə mwa, kala lyə kə vasishəgwa səmə kwa wdla wanggə: 19Wuri rá kə sənata tlə́nə tsapə və́ yə mələ, ba "ighi va yə, lə mbərəsa-rayə, ba wsha ndza yə mələ tazhe vwi nkwa, lə mungyalə kə́lə yə mə bwanyə ndza yə səsəwi; tlə́nə mələ yə ndzaranjə tsa mwa, wuri kə mdashə tsá və́ yə mələ tsəmi. 20Mandara njə ndza tsatsa, na bikyi-yə kə rá nata tsa: wuri yə kə mbəlarata nkwa tə́ Jazabila, a njə mələ wsha sasəwe-ranjə kə fə mbəlyi-ra mə bikyi. Maləa nə, wsi dantimyee tsá mələ njə: wuri njə kə fəyə ghi-njə ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə fashə tazhe nggutə mavalyi hyi-ra, a tətəkərəshə mələ wsha sasəwe tə́ hyá, ba zəmə wsi və́ mbəlyi ɗa məlyə lə. 21Wuri rá kə ɗaravə vi kə wtubyi tə́ njə́; a datllə njə kə́lyə kə hwə tá wsha sasəwe ndza njə mələ ngyi. 22Təmburi tsətsə, yira dzəgə fə njə́ kama kulingə, a njə dzəgə sa bwanyə dabwaa ka kutə lə mbəlyi ndza hyá nyə səri lə ngyi, a na hyá má wtubyi va wsha ntintimye ndza hyá mələ lə njə́ tsa. 23Yira dzəgə mpəntə nggwasə-njə mwa, a paɗə mbəlyi kə zəli rá sənata nee, yira mdi kə sənata zəzi mbəlyi ba wsi və́ hyá "i kwa mni-hya paɗə. Yira dzəgə ncərəshə tá nci tə́ wamara mdi mə yə, kaləkalə lə wsi və́ njə mələtə. 24Má yə wuntyi mbəlyi tə Tayatira, ngyí má zəli wsha "yagarə və́ maləa tətəkə tsa, vá tətəkəvə wsha ndza mbəlyi ka lə "wsha dzawə tə mbwə mə tətəkə wsha ra Shatari" tsa yə wə; ka fə wuntə wsi dzawə rá tə yə kwa ngayə wə. 25Tsəyi wa wsi ndza yə zəli ntantanggə, rapə tə vi dzəgə rá səkə. 26Má wamara mdi kə gurehwi mə wsha ngyi, a ba mələ tlə́nə-ra rapə tə kwanahə vi tsa, mdi shə tsá kə dzəgə tlayi kulə ba dənama səkə va rá, kala tsá kə rá tlayi səkə va Ta-tara; a njə dzəgə ndza ka mbəgə mbweghe mbəlyi kwa wdunya mwa, a zəmə mbəgə tə hyá lə bəle—kala tsá kə mbəlyi wtləlyə mbutə kutikutyanggə. Yira dzəgə nggərəkə kwá kəri nkwa tə́ njə́ mwa. 29Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli!' əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\