Vəcə kə Yesu ncətə 20

1Ba rá nata wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə tə səkwa məɓa tamwə; lə wsi kə mnə nkwa ra Kə kə za nkwa tsa njə tá pəla, lə zəwə lyə dabwaa. 2Ba njə tsəshə mpəkə shishi bwa tsa (njə́ Shatari mənə), a ba mpuyi njə́. Mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa ná, ba lala Shatari kwa Kə kə za nkwa tsa, a nkələtə nkwa tá njə́ dərədlli va dəbuwi patlə. Kandə njə səmə a dzəgə nggutə mbəlyi kwa wdunya venkwashə mwa wə; se va dəbuwi patlə tsa kəri. Má kətərəmbwe va dəbuwi tsa, mbəlyi dzəgə pələntə njə́ tazhe vi batlyə kalə. 4Ba rá nata wuntyi nkwa kə ndza ra ká mbəmbəgə, lə mbəlyi kə ndza tə; ba mbəlyi nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe gə kita. Tsa"a kwə rá mwa dəwa, na mambəli mbəlyi kə ghi-hya tlətlantəgwa səkwa tə vəcə Hyalatəmwə və́ hyá gə ba vəcə-hya mbweghe Yesu tsa. Vá nggərəkə həwə hyá tə́ wsi "yagarə tsa ba wsi kə mbəlyi anətə kapara njə́ tsa dəwa wə; a vá ɗatə yə hyá tə́ ba mbəlyi ɗafə tli wsi "yagarə tsa kwa kəma-rahya lə tə pəla-rahya mwa wə. Ndzaranjəa wuri hyá kə mbə́təgwa lə mkyə, a hyá dzəgə zəmə mbəgə ka kutə lə Kristi va dəbuwi patlə. 5(Má zaka mbwara məncini mbəlyi kə mtə-mtə, vá nakə hyá mbə́təgwa lə mkyə wə; se va dəbuwi patlə tsa kəri.) Njə́a tsəmi tlagwa ra mbəlyi lə mkyə səmə kwa kúlə. 6Lə barəka dabwaa mbəlyi kə mbə́təgwa lə mkyə mə tsəmi tlagwa ra mbəlyi ngyi—ka nga Hyalatəmwə mbəlyi hyá! Kandə mtə kwá ɓwagə fata hyá wə. Hyá dzəgə ndza ka mbəlyi kə mələ tlə́nə tə́ Hyalatəmwə ba tə́ Kristi, a ba zəmə mbəgə ka kutə lə njə́ va dəbuwi. 7Má kətərəmbwe va dəbuwi patlə tsa, mbəlyi dzəgə pələntə Shatari səmə kwa zəwə. 8Njə dzəgə səmə kwa Kə tsa, a li dzəgə nggutə mbəlyi bakəma kwa wdunya (ngyí ndza mbəlyi ka lə Yajuju ba Majuju) tazhe tsəni hyá səkə mpa; kúkulə mbəlyi kə njə dzəgə nggutə ngyi mwa, dəbuwi dəbuwi, kala shishiwe mnyə tsadi. 9Hyá dzəgə səkə tə wamara nkwa kwa wdunya, a dləmə mələmi kə Hyalatəmwə "i, tazhe mpəntə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə kə tsənitəgwa tə nkwa shə. Má nda fá na ná, vəkkə ghwi səkwa məɓa tamwə, a ba wtsantə mbəlyi dəbuwi dəbuwi ngyi həɗikkə! 10Má Shatari kə nggutətə hyá tsa ná, ba mbəlyi lamə njə́ mə ghwi wghyananakə lə laɗə ghwi tə tsə, nkwa kə mbəlyi lamə wsi "yagarə tsa ba zakuri kə tsangwi tsa mə mənə; vərə lə vəci akə dzəgə hyá sa bwanyə təɓa batə wavi. 11Tsa"a kwə rá ná, nata nkwa kə ndza ra mbəgə kulə tsa, lə wuntə Mdi tə məndzə; dabwaa nkwa shə mwa, ɓyanggə. Má nkwa tə ka lə nkwa tamwə paɗə, ba mbə́lə va nggadləni, a ba za rayyə kwa kəma-ranjə. 12Ba rá nata paɗə mbəlyi kə mtə, mbəlyi kukulə lə taləka həlangə; mətlətə hyá tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa. Ba mbəlyi səkə mnəntə wuntyi dləparamə; ba mbəlyi zhini mnəntə wuntə dləparamə mwa—njə́ dləparamə mkyə má kəri. Ba Hyalatəmwə tlantə kita tə́ mbəlyi kə mtə ngyi, kaləkalə lə wsi və́ hyá mələtə kwa wdunya, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa dləparamə ngyi. 13Má tsadi ná, ba tsənikə mbəlyi kə njə ndahwi səkə; Mtə ba Nkwa kə ndza ra mbəlyi kə mtə mwa, ba tsənikə mbəlyi kə mtə-mtə va hyá səkə paɗə. Kə́rəpi mbəlyi, ba kita tlarantəgwa tə́ hyá, kaləkalə lə wsi və́ hyá mələtə kwa wdunya. 14Má Mtə ba Nkwa kə ndza ra mbəlyi kə mtə tsa ná, ba mbəlyi wdimə hyá mə ghwi; ghwie mwa ná, njə́ mtə kwá ɓwagə. 15Má wamara mdi má tli-njə ɗafətəgwa kwa dləparamə mkyə má kəri tsa ná, ba mbəlyi wdimə hyá mə ghwi tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\