Vəcə kə Yesu ncətə 21

1Tsa"a kwə rá mənə, na məlifyi nkwa məɓa tamwə tsa ba məlifyi wdunya! (Təmburi má nkwa məɓa tamwə tsá tsəmi lə wdunya tsá tsəmi ná, wuri kə zantəgwa paɗə; tsadi shə səfə dəwa mwa wə.) 2Ba rá nata mələmi ka nga Hyalatəmwə, məlifyi Urushalima, tə səkwa məɓa tamwə, səkə va Hyalatəmwə; dandərəa pa-ranjə mwa, kala makwa kə dzəgatəgwa tá dzəgə tá za-njə. 3Ba rá fatə vəcə tə gəgwa lə nggurədlə dabwaa shilyə mə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa nee, "Ndzaranjəa nə, Hyalatəmwə dzəgə ndza tə nkwa kutə lə mbəlyi kə njə patə. Njə dzəgə ndza tá hyá, a hyá dzəgə ndza ka mbəlyi-njə mwa; Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá kə dzəgə ndza lə hyá ka Hyalatəmwə-hya. 4Njə dzəgə tsarəntə paɗə ntahuni kwa ntsə tə́ hyá: səfə mbəlyi mtə mə mələmi tsa wə, a bwanyə shə ba ntahuni lə zhə nkwa ra wsi təɓa dəwa mwa wə; təmburi wsha zamə paɗə, wuri kə kəri," əkwə. 5Ba Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa gə nee, "Kə nata naw? Yira mbərə zaka wsha paɗə ka məlifyi!" əkwə. Ba njə zhini gə dəwa nee, "Ɗafətə wsha ngyi; təmburi vəcə ngyi, jiri hyá—ndaka mbərəsa mdi lə," əkwə. 6Kwə njə na dəwa, "Wuri kə kərintəgwa! Yira tsá tsəmi, yira tsá kwanahə. Wamara mdi kə ndəra zhərəshə, yira nggərəkə yemyi səmə kwa məndilyi mkyə má kəri, ka wsi rə fashə. 7Wamara mdi kə gurehwi mə wsha ngyi mwa, yira ndza ka Hyalatəmwə-hya, a hyá ndza ka nggwasə-ra. 8A má ká nggadləni, lə mbəlyi lə hwi ɓwagə, lə ká mələ wsha ntintimye, lə ká pətlə nkwa, lə ká mələ wsha sasəwe, lə ká mələ wsha hila lə məzhiguɗyi, lə ká zəli məlyə, ba paɗə ká tlətle mnyə ná, dzəmə ghwi wghyananakə lə laɗə ghwi tə tsə wdigwa hyá—mtə kwá ɓwagə tsa shə mənə," əkwə. 9Mdi patlə mə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə ndza tasa mburəfungə va hyá kə lələhə va kwanahə bwanyə səkə va Hyalatəmwə ngyi ná, ba səkə gə sha rá nee, "Ndə, yira ncə na makwa, tsá ka malə Gamə Hyalatəmwə," əkwə. 10Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa kələkə mambəli-ra dzəmə ghi wuntə mwə dawhyee; má məɓa ná, ba njə ncətə rá mələmi ka nga Hyalatəmwə (njə́ məlifyi Urushalima) tə səkwa məɓa tamwə, səkə va Hyalatəmwə. 11Tə mbələ mələmi tsa va kulə Hyalatəmwə; mbələ-njə mwa, wanggə wuhihhyə, kapara mbələ darəgalə—kala pəlyə́ dandərəa pa-ranjə, kapara|i jasfa|d. 12Mahwalə dabwaa, dawhyee, tsá kə dləmə mələmi tsa, lə mnyə pali mungə-ɓwagəghitə tə; mungə-ɓwagəghitə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə kə njigwe mnyə pali ngyi gəra"a. Má tə pali ngyi mwa, wuri mbəlyi kə ɗafətə tli bwata ra ká Isra"ila mungə-ɓwagəghitə ngyi. 13Tə wamara bəla ra mahwalə kə dləmə mələmi tsa, mamakənə mnyə pali tə: makənə tə tsá ja kwa wa, makənə tə tsá kwa bəla vəci, makənə tə tsá dzədzəmə, a makənə tə tsá dzadzəgwa. 14Mahwalə mələmi tsa mwa ná, tə pəlyə́ bubwa-bubwa mungə-ɓwagəghitə anətəgwa njə; má tə pəlyə́ ngyi mwa ná, wuri mbəlyi kə ɗafətə tli mbəlyi kə mnə Gamə Hyalatəmwə mungə-ɓwagəghitə ngyi. 15Má mdi kə mnə Hyalatəmwə kə gətə rá vəcə tsa mwa, lə dəla kə dzəgə wsha va njə́, tsá kə mələtəgwa lə zinariya, tazhe dzəgə whye ra mələmi tsa ba mnyə pali tə, ba whye ra mahwalə mələmie. 16Bədlə mələmi tsa lə whye-ranjə ná, ka kutə hyá. Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa dzəgətə mələmi tsa lə dəla-ranjə tsa: zabəga dəbuwi patlə ba arəwi mcifə, whye-ranjə lə bədlə-njə, ba whye tamwə dəwa—ka kutə hyá paɗə. 17Ba mdi kə mnə tsa dzəgətə mahwalə mələmi tsa: má whye-ranjə tamwə, nkərə wɗa səra tə ka arəwi ɓwagə ba mungə-nkwangəghitə, dzəgətəgwa-ranjə. 18Lə pəlyə́ ndza mbəlyi ka lə|i jasfa|d anətəgwa mahwalə tsa; má mələmi tsa lə ghi-njə mwa, lə zinariya anətəgwa njə—wanggə njə kala mbələ darəgalə wuhihhyə. 19Má pəlyə́ bubwa mungə-ɓwagəghitə kə dəgi mahwalə tsa anətəgwa tə ngyi ná, ba mbəlyi patə a yiyimitə lə zaka mbwara pəlyə́ ndəndərə dadamə. Má pəlyə́ bwa tsá tsəmi, lə|i jasfa|d patə mbəlyi; kwá ɓwagə, lə|i safaya|d patə mbəlyi; kwá makənə, lə|i agat|d patə mbəlyi; kwá fwarə, lə|i emeral|d patə mbəlyi; 20kwá mcifə, lə|i onikis|d patə mbəlyi; kwá nkwangə, lə|i karniliyan|d patə mbəlyi; kwá mburəfungə, lə|i kirisolat|d patə mbəlyi; kwá təkəsə, lə|i beril|d patə mbəlyi; kwá wtliyi, lə|i tofaz|d patə mbəlyi; kwá mungə, lə|i kirisofaras|d patə mbəlyi; kwá mungə-kutəghitə, lə|i jasin|d patə mbəlyi; kwá mungə-ɓwagəghitə ná, lə|i amisisti|d patə mbəlyi. 21Má mnyə pali mungə-ɓwagəghitə ngyi ná, wuri kə mələtəgwa lə pəlyə́ gucə mungə-ɓwagəghitə dabubwaa; wamara pali patlə, lə pəlyə́ gucə patlə mələtəgwa njə. Nkwa kwalyə dləra tə mələmi tsa ná, zinariya carakkə tsá kə mbəlyi wɗəshə lə; kala mbələ darəgalə mbələ-njə, wanggə wuhihhyə. 22Vá nata mpya Hyalatəmwə rá tə mələmi shə wə; təmburi Hyalatəmwə Tlamda Mdi kulə lə ghi-njə, wuri kə ndza tə zherə mpya Hyalatəmwə tə mələmi shə, hyá lə Gamə Hyalatəmwə. 23Vá cə wɗə vəci ba tə́rə mbəlyi təɓa mwa wə—təmburi kulə Hyalatəmwə wangəshə nkwa tá hyá; Gamə tsa mwa, kala patərəla tə́ hyá. 24Má mbəlyi kwa wdunya paɗə ná, tá mbələ-njə nə nkwa hyá nda ntahə hyá. Ká mbəmbəgə kwa wdunya mwa, hyá dzəgə kə́lə kulə-hya lə galipə-hya paɗə səkə mələmi tsa. 25Mnyə pali mələmi tsa ná, ka dzəgə mbəlyi nkələ hyá havəci batə wavi wə; vərə shə mə mələmi tsa mwa wə. 26Má kulə mbəlyi kukulə tə hyə dadamə ba galipə-hya ná, njə dzəgə kə́ləgwa səkə mələmi tsa. 27Wsi ntimye shə ba səkə dzəmə mələmi tsa wə; wamara mdi kə mələ wsha "yagarə lə tsangwi, ka dzəmə hyá dəwa wə. Se waləka mbəlyi kə tli-hya ɗafətəgwa kwa dləparamə mkyə má kəri ka nga Gamə Hyalatəmwə tsa, tsá kə dzəmə mələmi tsa kalə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\