Vəcə kə Yesu ncətə 22

1Mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa mənə ná, ba ncətə rá dələ mkyə má kəri mə mələmi tsa; mbələ yemyi dələ tsa ná, wanggə kala darəgalə. Shilyə mə nkwa kə ndza ra mbəgə Hyalatəmwə ba nga Gamə Hyalatəmwə huhwə yemyi mkyə tsa fwa"a, 2dzəgwa mə tətəpə hunkwa kwalyə dləra mə mələmi tsa. Má mnyə dələ tsa, tə wamara kələmi-njə səmə kwa ka ná, fwə mkyə má kəri tsá shə; mungə-ɓwagəghitə ye nggwasə njə mə va patlə—wamara tə́rə ye njə. Má tlibəlyi fwə ngyi mwa ná, tazhe mbə mbəlyi kwa wdunya paɗə. 3Wsi kə Hyalatəmwə wdlantə shə tə mələmi tsa wə. Nkwa kə ndza ra mbəgə Hyalatəmwə ba nga Gamə-njə, tsá kə ndza tə mələmi tsa. Mavalyi hyi-njə dzəgə nggərəkə həwə tə́ njə́ mwa, 4a nənə njə́ kwa ntsə kwa ntsə. Mbəlyi dzəgə ɗafə tli-njə kwa kəma-rahya mwa. 5Ka dzəgə vərə mələgwa tə mələmi tsa wə; patərəla lə vəci, vá "i hyá mbəlyi təɓa wə—təmburi Hyalatəmwə Tlamda, tsá kə njigwe ka nggamə tə́ hyá. Mavalyi hyi-njə mwa, hyá dzəgə zəmə mbəgə-njə batə wavi. 6Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha rá mənə nee, "Vəcə ngyi nə, jiri hyá—ndaka mbərəsa mdi lə. Hyalatəmwə Tlamda tsá kə nggərəkə Mambəli-njə tə́ zakuri hyi kə gə vəcə-njə, a ba mnəkə mdi kə mnə-njə tazhe ncərəshə tə́ mavalyi hyi-njə wsha kə dzəgə mələgwa ndzaranjəa," əkwə. 7Ba Yesu gə nee, "Na njə́a, hələgi rá səkə! Lə barəka dabwaa mbəlyi kə həwəshə vəcə rə zakuri kwa dləparamə tsa," əkwə. 8Yira Yohana lə ghi-ra, tsá kə fatə a ba nata wsha ngyi lə ntsə-ra. Má vi kə rá fatə a ba nata paɗə wsha ngyi mənə, ba rá gəliɓyi tə ka tə kəma ra mdi kə mnə Hyalatəmwə kə ncətə rá wsha ngyi, tazhe nggərəkə həwə tə́ njə́ mə́; 9ba njə gə sha rá nee, "Washə na mələ tsətsə wə! Yira nə, mava ra Tlamda rá kala na—kala nggwasama-ranga zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə ba paɗə mbəlyi kə həwəshə vəcə kwa dləparamə tsa. Hyalatəmwə tsá nggərəkə həwə na!" əkwə. 10Kwə njə na sha rá mwa dəwa nee, "Washə na mbushə vəcə rə zakuri kwa dləparamə tsa wə, təmburi wuri vi kə hələgitəgwa, wsha ngyi mələgwa paɗə. 11Má mdi kə mələ wsha "yagarə, kasha njə mələ wsha "yagarə-njə; mdi kə mələ wsha sasəwe mwa, kasha njə mələ wsha sasəwe-ranjə. A má mdi lə jiri, kasha njə mələ tlə́nə jiri-njə; má mdi tsapə ka nga Hyalatəmwə dəwa, kasha njə ndza ka mdi tsapə ndangə," əkwə. 12Ba Yesu gə dəwa nee, "Na njə́a mənə, hələgi rá səkə! Lə nəbwa dzəgə rá səkə tazhe nggərəkə tə́ wamara mdi kala tlə́nə və́ njə mələtə. 13Yira tsá tsəmi, yira tsá kwanahə. Yira tsá shə, səfə wdunya má nakə patəgwa; yira tsá shə mwa, a na wdunya lə paɗə wsha kwa kə zantəgwa," əkwə. 14Lə barəka dabwaa mbəlyi kə yaɓə lə"use-rahya ɓya pwakkə; wuri mbəlyi kə ɗaratə yə tə́ hyá, a hyá səkə jakə mələmi tsa tə mnyə pali, a hyá zəmə ye ra fwə mkyə má kəri tsa! 15A má mbəlyi ka wshakatahə, lə ká mələ wsha hila lə məzhiguɗyi, lə ká mələ wsha sasəwe, lə ká pətlə nkwa, lə ká zəli məlyə fashə, ba paɗə mbəlyi kə "i tsangwi, a tlətle mnyə akə ná, pəlyə ka hyá—kandə hyá jakə mələmie wə. 16"Yira Yesu lə ghi-ra, tsá kə mnəkə mdi kə mnə-ra tsa tazhe gə wsha ngyi tə́ na, a na ncərəshə tə́ ikiliziya mburəfungə ngyi. Yira Shi ra Dawuda; mwa, yira kwá kəri nkwa ndza mbələ wanggə!" əkwə Yesu sha rá. 17Má kwə Mambəli Hyalatəmwə, hyá lə digəlyi ka makwa kə dzəgə mwə́ Gamə tsa ná, "Ndə!" əkwə. Á wamara mdi kə fatə vəcə-ra tsa gə dəwa nee, "Ndə!" əkwə. Paɗə yə mbəlyi kə ndəra zhərəshə, ndə wa yə sa yemyi mkyə má kəri—fashə kəlama pá; wamara mdi kə "i, ndaka savə njə! 18Yira Yohana lə ghi-ra, yira "yəmə wamara mdi kə fatə vəcə rə zakuri kə ɗafətəgwa kwa dləparamə tsa: má mdi kə mtsəhətə vəcə kə ɗafətəgwa kwa ná, Hyalatəmwə dzəgə mtsəhərəshə bwanyə kə ɗafətəgwa kwa dləparamə tsa. 19Má mdi kə kələntə vəcə shilyə mə vəcə rə zakuri tsa, a fəyə ka wsi fashə mwa ná, Hyalatəmwə dzəgə kələntə nəbwa-ranjə a ba nkatə njə́ kə dzəmə mələmi Hyalatəmwə tsa, a njə ndafə tə zəmə ye ra fwə mkyə má kəri kə gətəgwa kwa dləparamə tsa. 20Má Mdi ka sakida ra vəcə kwa dləparamə tsa, má kwə njə ná, "Pakatə, hələgi rá səkə!" əkwə. Lə barəka-ranga, Yesu Tlamda, ba na səkə! 21Á barəka ra Tlamda-myi Yesu njigwe lə myi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\