Vəcə kə Yesu ncətə 3

1"Má tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Sardisu, ba na ɗafərətə nee: 'Na vəcə kə Mdi lə mambəli Hyalatəmwə mburəfungə ba sasərəgwe mburəfungə və gətə tsa: Wuri rá kə sənata tlə́nə ndza yə mələ; lə mkyə yə mənə, kwə—ndana kə mtə-mtə yə dye! 2Tlawagwa ba yə tləkəshə ghi-yə mə wsi kə ncini va yə, vashə njə mtə kashasha. Má tlə́nə ndza yə mələ tsa, vá njigwe talala kwa kəma ra Hyalatəmwə wə. 3Ba yə zəzitə wsi və́ yə fatə tsəmi a ba tətəkəvə ndangə; həwəshə wa vəcə tsa dandərəa, a ba yə hwə tá bikyi-yə a wtubyi. Má və́ yə tlagwa a tləkəshəgwa wə, yira dzəgə səkə tá yə kala səkə mdi kə ghəli, a ka sənata vi ndza rá dzəgə səkə tá yə tsa yə mwa wə. 4Wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə ká Sardisu, ngyí má nakə ɗantə ghi-hya; hyá mbəlyi kə dzəgə ntahə lə rá mə wsha ɓya pwakkə, təmburi mbəlyi tsapə hyá. 5Paɗə mbəlyi kə gurehwi mə wsha ngyi ná, mbəlyi dzəgə larashə lə"use ɓya pwakkə tə́ hyá; ka shishentə tli-hya rá səmə kwa dləparamə mkyə má kəri wə. Hyá mbəlyi dzəgə rá gə sha hyá kwa kəma ra Ta-tara lə mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə nee, "Ngara mbəlyi ngyi," əkwə. 6Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli!' əkwə. 7"Má tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Filadalfiya, ba na ɗafərətə nee: 'Na vəcə kə Mdi kulə məɓa tamwə gətə tsa. (Mdi lə jiri njə, mdi kə tsəyi wsi kə mnə nkwa ra Dawuda: má kə mnəntə nkwa njə, mdi shə ba nkələtə wə; má kə nkələtə nkwa njə mwa ná, mdi shə ba mnəntə wə.) 8Wuri rá kə sənata tlə́nə tsapə ndza yə mələ; təmburi tsətsə, na rá kə mnəntə nkwa tə́ yə məghulimi, a mdi shə ba nkələtə wə. Kə sənata rá mwa, dabatlyəa dənama-rayə; mandara njə ndza kala tsa shə, wuri yə kə həwəshə vəcə-ra, a vá hwə yə tá rá wə. 9A má mbəlyi kə fəyə ghi-hya ka ká Yahuda (ndana ká Yahuda hyá wə—tsangwi tsá gə hyá; ka nga Shatari hyá), yira dzəgə kata hyá, a hyá səkə gəliɓyi tə kəma-rayə, ba hyá sənata mwa nee, yə mbəlyi kə rá "i. 10Mə paɗə bwanyə ndza yə sa, wuri yə kə həwəshə vəcə-ra, a ba səsəwihwi; təmburi tsətsə, yira dzəgə ya yə va bwanyə kə dzəgə səkə wdunya tazhe dzarə paɗə mbəlyi kwa wdunya tsa. 11Ncini vi batlyə kalə nda səkə rá dzəgə səkə; tsəyi wa wsi va yə dandərəa, vashə wuntə mdi kələhwi nəbwa-rayə va yə! 12Má mbəlyi kə gurehwi mə wsha ngyi mwa ná, yira dzəgə fə hyá ka mbəlyi kukulə mə mpya Hyalatəmwə-ra; ka hwə hyá kwa mpya tsa batə wavi mwa wə. Yira dzəgə ɗafə tli Hyalatəmwə-ra lə ngara məlifyi tli tə hyá, ba tli mələmi Hyalatəmwə-ra—njə́ məlifyi Urushalima, tsá kə dzəgə səkwa məɓa tamwə va Hyalatəmwə. 13Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli!' əkwə. 14"Má vəcə ɗafə na tə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə mə ikiliziya ra ká Lawudikiya, njə́ nee: 'Na vəcə səkə va Mdi kulə kə gə jiri, Mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə tsa (səkə kə njə́ patə zaka wsha Hyalatəmwə paɗə): 15Wuri rá kə sənata tlə́nə ndza yə mələ: nililiki yə wə, a wghyananakə yə wə—se ɓətəɓətə fashə! 16Təmburi tsətsə ki, yira dzəgə ntivintə yə dzətə ka shika la hwi-ra! 17Má kwə yə, galipə yə, wsi shə yə ndyarə və wə—wuri yə kə tlayi paɗə wsha; ndana vá sənata yə nee, tiki yə kashasha wə. Məntərasi yə kwa kəma ra Hyalatəmwə dye! Ka ghuli yə! Nggəra"wə tə yə—wsi kə zhihwi handanda! 18Yira gə sha yə, kuji-ma tsá kə yə pashə zinariya va rá, zinariya tsapə kə vasishəgwa, a yə ndza ka galipə ndangə. Pashə wa lə"use ɓya va rá dəwa, a yə la mbweghe-yə tazhe mbwə ndza-rayə məntərasi tsa va həwə. Pashə wa wuyə ntsə mwa dəwa va rá, a yə ɗa tə ntsə-yə tazhe ba yə nata nkwa. 19Mbəlyi kə rá "i, tsá ndzəgə hyá rá, a ɗa hyá, vashə hyá dzəgə za; təmburi tsətsə, ntsitəwagwa ba yə hwə tá bikyi-yə a wtubyi. 20Na rá tsa tayə kwa mnyə mpya, a tsa nkwa—á yə fá! Má wamara mdi kə fatə vəcə-ra, a ba mnəntə rá nkwa, yira dzəmə mpya tá njə́, a yə́ zəmə ɗafa lə njə́ nkyahə. 21Má mbəlyi kə gurehwi mə wsha ngyi, yira dzəgə nggərəkə nkwa tə́ hyá, a hyá zəmə mbəgə ka kutə lə rá mə zəmə mbəgə-ra—kala tsá kə rá gurehwi, a ba dzəmə zəmə mbəgə ka kutə lə Ta-tara mə zəmə mbəgə-njə. 22Á yə nkatə tləmə tá vəcə gə Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə zəli!' əkwə."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\