Vəcə kə Yesu ncətə 4

1Má kətərəmbwe tsa ná, tsa"a kwə rá, na wuntə mnyə nkwa tsa məghulimi məɓa tamwə. Má vəcə kə rá fatə tsəmi, tsá kə ɗagwa kala tərəmwi tsa, ba gə sha rá nee, "Səmə nkwa tsa, a yira ncə na wsi kə dzəgə mələgwa dzəgəndza," əkwə. 2Təkwashə-təkwashə ná, ba Mambəli Hyalatəmwə kətə rá dzəmə tamwə; tsa"a kwə rá məɓa, na nkwa kə ndza ra mbəgə tsa tə patla, lə wuntə Mdi məndzə tə. 3Má pa ra Mdi məndzə tsa ná, wuhihhyə kala pəlyə́ dandərəa, kapara|i jasfa|d ba|i karniliyan|d. Má nkwa kə ndza ra mbəgə tsa ná, lə məngga təɓa jiwwi; pa ra mənggaa mwa, dandərəa, kapara|i emeral|d. 4Má nkwa kə ndza ra mbəgə tsa mwa, jiwwi wuntyi nkwa kə ndza ra ká mbəmbəgə bakəmtsi-fwarəghitə dləmə, lə mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə məndzə tə. Má lə"use-rahya ná, ɓyanggə pwakkə; lə wsi kə pərə ghi mbəgə kə mələtəgwa lə zinariya hyá kwa ghi-hya paɗə. 5Má shilyə mə nkwa kə ndza ra mbəgə kulə tsa ná, se mbələ hwa-ra-va maɗyə-maɗyə, ba ɗagwa, lə ndəgwi kala va. Tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa mwa ná, patərəla mburəfungə tsá shə, tə tsə ghwi kwa—hyá mambəli mburəfungə ka nga Hyalatəmwə tsa. 6Má tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa dəwa, wuntə wsi tsá shə payyə kala tsadi—ndana darəgalə dabwaa, tsá wuhyə-wuhyə kapara mbələ|i karau|d. Jiwwi vari nkwa kə ndza ra mbəgə tsa mwa, wuntyi wsha lə mkyə tsá shə fwarə, patlə tə wamara bəla-ranjə; ntsə kə nənə nkwa tsá tə wsha ngyi kúkulə, tə kəma-rahya lə kətərəmbwe-hya, pərəyyi. 7Má wuntə wsi lə mkyə tsəmi ná, kala ləvari pa-ranjə; kwá ɓwagə ná, kala tlá pa-ranjə; má kwá makənə ná, kala kəma ra mdi pa-ranjə; kwá fwarə ná, kala zələ kə jilyə tamwə. 8Wsha fwarə lə mkyə ngyi ná, nkwankwangə bidzi tə hyá; ntsə nkwa dzəgə tə paɗə—nkwa shilyə tə ka lə nkwa mətərə həlangə. Vərə lə vəci mwa, ka tayə hyá lə cimyi a hyá wə: "Mdi tsapə! Mdi tsapə! Mdi tsapə! Hyalatəmwə Tlamda, Mdi lə dənama paɗə! Njə́ tsá shə zamə, njə́ tsá shə ndzaranjəa mwa, a njə́ tsá shə dzəgəndza mwa dəwa," əkwə hyá lə cimyi akə. 9Má wamara vi ndza wsha lə mkyə fwarə ngyi fali Mdi lə mkyə má kəri tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ka nggərəkə kulə lə həwə, a "usa njə́ ná, 10ba mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi gəliɓyi tə kəma ra Mdi kulə lə mkyə má kəri tsa, a nggərəkə həwə tə́ njə́. Ba hyá kələntə wsi kə pərə ghi kwa ghi-hya, a fəyə tə ka tə kəma ra Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, a gə nee, 11"Hyalatəmwə Tlamda-yə́, Mdi kulə na lə dənama! Yə́ nggə na həwə dabwaa, təmburi na Mdi kə patə zaka wsha paɗə; lə "i-nga nda səkə wamara wsi patəgwa mwa," əkwə hyá lə cimyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\