Vəcə kə Yesu ncətə 5

1Má tá pəla ra Mdi kə njigwe tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa ná, ba rá nata wuntə dləparamə lə vəcə kə ɗafətəgwa tə wamara bəla-ranjə; mburəfungə bwata-ranjə mwa, a ba mbəlyi nkələtə. 2Ba rá nata wuntə məgəle ra mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tə wahi vəcə lə nggurədlə dabwaa nee, "Waá mdi tsəramə mnəntə dləparamə tsa, a paləntə wsha kə nkələtəgwa ngyi ri?" əkwə. 3Ndana mdi shə məɓa tamwə lə kwa wdunya ba kwa hyə, tsá tsəramə mnəntə a ba nata nkwa kwa wə. 4Ba rá ntahuni dabwaa təmburi má ra mdi shə tsəramə mnəntə dləparamə tsa, a nata nkwa kwa. 5Ba wuntə mdi patlə mə mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi gə sha rá nee, "Wá ntahuni na wə! Na njə́a mənə, wuri Ləvari kə shilyə mə bwata ra ká Yahuda, tsá ka Shi ra Dawuda, a ba gurehwi nkwa paɗə; njə́ tsá ndza pəpaləntə wsha kə nkələtə dləparamə mburəfungə ngyi a ba mnəntə!" əkwə. 6Tsa"a kwə rá ná, na Mdi ka Gamə Hyalatəmwə tsa mətlətə tə hwi nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ba wsha fwarə lə mkyə ngyi dləmə njə́ jiwwi, ba mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi dəwa. Gamə tsa mwa, kala wsi kə mbəlyi pətləshə njə. Mburəfungə tərəmwi kwa ghi-njə, lə ntsə mburəfungə—hyá mambəli mburəfungə ka nga Hyalatəmwə, tsá kə mnəkəgwa səkwa wdunya paɗə. 7Ba Gamə tsa tlagwa a kə́lə dləparamə tsa tá pəla ɗafa va Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa. 8Má vi kə njə kə́lə dləparamə tsa ná, ba wsha fwarə lə mkyə ngyi ba mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi gəliɓyi tə kəma-ranjə. Wamara mdi mə hyá mwa, lə gagəra ba tasa kə mələtəgwa lə zinariya; má kwa tasa ngyi ná, wuri mbəlyi kə fəyə wsha zəmwi zərə kə "izi ghwi (njə́ adəwa ra mbəlyi ka nga Hyalatəmwə). 9Tə a cimyi məlifyi hyá nee, "Tsəramə kə́lə dləparamə tsa na, a pəpaləntə wsha kə nkələtə tsa, təmburi wuri na kə pətləshəgwa; səkə kə mtə-nga tsa mwa, wuri na kə mbərərəkə mbəlyi tə́ Hyalatəmwə, shilyə mə wamara bwata ra mbəlyi kwa wdunya, mbəlyi lə vəcə dadamə. 10Wuri na kə fəyə hyá ka mbəlyi kə zəmə mbəgə Hyalatəmwə, ba ka mbəlyi kə mələ tlə́nə tə́ Hyalatəmwə-myi; hyá dzəgə ndza ka mbəgə kwa wdunya," əkwə. 11Má nda fá na ná, ba rá fatə vəcə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə kúkulə, dəbuwi-dəbuwi! Hyá dləmə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa ba wsha fwarə lə mkyə ngyi ba mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi, jiwwi; 12ba hyá dlangətə nggurədlə, a cimyi nee, "Má Gamə kə mbəlyi pətləshə tsa, Mdi dakuləa njə lə dənama dabwaa! Á mbəlyi nggərəkə həwə tə́ njə́, a fali njə́! Paɗə ntsəkulə lə galipə, wuri kə ndza ka nganjə," əkwə hyá. 13Wamara wsi lə mkyə məɓa tamwə lə kwa wdunya, lə wsha kwa yemyi, ba mbəlyi kwa hyə—zaka wsha kə patəgwa paɗə, ba dlangətə nggurədlə-hya, a cimyi nee, ""Usa tə́ Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa! "Usa tə́ Gamə Hyalatəmwə! Ngahya kulə lə dənama, batə wavi!" əkwə. 14Má wsha fwarə lə mkyə tsa mwa ná, ba zhinitə nee, "Amin, Amin!" əkwə. Ba mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi gəliɓyi tə ka, a nggərəkə həwə tə́ Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ba tə́ Gaməa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\