Vəcə kə Yesu ncətə 6

1Ba rá nata mnə Gamə Hyalatəmwə mnə dləparamə tsəmi mə dləparamə mburəfungə tsa; mnəntə kə njə mnəntə dləparamə tsa ná, ba rá fatə wuntə patlə mə wsha lə mkyə fwarə ngyi gə vəcə lə nggurədlə dabwaa (kala ndəgwi va) nee, "Ndə!" əkwə. 2Tsa"a kwə rá nata nkwa ná, na wuntə gədəwi ɓya tsa; má mdi kə dlərə njə́ mwa, lə ligyi tá pəla, ba mbəlyi pərəshə ghi-njə kala mbəgə. Ba njə shilyə ka mdi kə gure nkwa, a njə gure nkwa. 3Má vi kə Gamə tsa mnəntə dləparamə kwá ɓwagə ná, ba kwá ɓwagə wsi mə wsha lə mkyə fwarə ngyi gə nee, "Ndə!" əkwə. 4Ba wuntə gədəwi shilyə, daghəa; mdi kə dlərə njə́ ná, ba mbəlyi nggərəkə dənama tazhe kələkə mpa səkə wdunya, a mbəlyi mpə ghi-hya. Ba mbəlyi nggərəkə wuntə hwa dabwaa dəwa. 5Má vi kə njə mnəntə dləparamə kwá makənə tsa, ba kwá makənə mə wsha fwarə lə mkyə ngyi gə nee, "Ndə!" əkwə. Tsa"a kwə rá nata nkwa, na gədəwi nggəlyə tsa; mdi kə dlərə njə́ mwa ná, lə wsi kə dzəgə wsha va njə́ tá pəla. 6Ba rá fatə gəgwa ra vəcə səkə kwalyə wsha fwarə lə mkyə ngyi nee, "Dzawə kwaba ra wsi kə zəmə dye! Darami murere, dinari kutə pá mbəlyi; má ha ná, darami makənə, dinari kutə pá-ranjə; má "í lə badlə, washə mbəlyi fa mandara batlyə wə!" əkwə. 7Vi kə njə mnəntə kwá fwarə dləparamə tsa ná, ba kwá fwarə mə wsha lə mkyə ngyi gə nee, "Ndə!" əkwə. 8Tsa"a kwə rá nata nkwa ná, na gədəwi fəkəfəkə pa-ranjə tsa. Tli mdi kə dlərə njə́ mwa ná, Mtə; má tli mdi kə zəli njə́ məsəbə ná, Nkwa kə ndza ra mbəlyi kə mtə. Ba mbəlyi nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe mpəntə bəla patlə mə mbəlyi kwa wdunya, a na wdunya kə ntəkalyəgwa bwata fwarə; lə mpa, lə má, lə shiligi, ba lə wsha "yagarə mə gamba dzəgə hyá mpə mbəlyi. 9Má vi kə njə mnəntə dləparamə kwá mcifə tsa ná, ba rá nata mambəli mbəlyi kə pətləshəgwa səkwa təmburi vəcə Hyalatəmwə və́ hyá gə ba vəcə-hya mbweghe Yesu; mətərə nkwa kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə nata hyá rá. 10Ba hyá dlangətə vəcə tamwə nee, "Hyalatəmwə Tlamda, Mdi lə dənama, na Mdi tsapə lə jiri! Venkwa-ma dzəgə na mələrəshə kita tə́ mbəlyi kwa wdunya, a na ɗa hyá tazhe wetə yə́ mbəlyi kə hyá pətləshə ri?" əkwə. 11Ba mbəlyi nggərəkə lə"use ɓya tə́ wamara mdi mə hyá, a ba gə sha hyá, a hyá kə́lə mungyalə nda tsənikəgwa kwavati hyi-hya kə mələ tlə́nə Hyalatəmwə ba wuntyi nggwasama-rahya paɗə, ngyí ndza mbəlyi dzəgə pətlə hyá kala ngahya tsa dəwa. 12Mnəntə kə njə mnəntə dləparamə kwá nkwangə tsa, tsa"a kwə rá nə nkwa ná, na hyə tsa mnəmnəgwa wanak, wanakkə dabwaa. Má vəci mwa, ba mbərə danggəlyəa ɗikəɗikə; má tə́rə ná, ba mbərə ghəmmə kala mimyi; 13sasərəgwe mwa ná, ndaka wdiwdigwa səkwa mə tamwə kala wdiwdi ye ra kwadacikwa hajivəni, a na sefi rə jivəni kə tsavə njə́. 14Nkwa məɓa tamwə paɗə ná, rayyə kwa ntsə mbəlyi, kala dləparamə kə mbəlyi nkələtə. Wamara mwə, balə ngyí tə hwi tsadi ná, ba Hyalatəmwə kələntə hyá tə nkwa kə ndza-rahya. 15Má ká mbəmbəgə kwa wdunya lə mbəlyi kukulə-hya, lə midala-midala ra səwaja, lə ká galipə ba paɗə mbəlyi kukulə—paɗə mbəlyi kwa wdunya (mavalyi ba mbəlyi ka kambi həlangə) ná, ba dzəgə mbushəgwa kwa yímyi lə mətərə pəlyə́ mə mwə, 16a gə sha mwə lə pəlyə́ nee, "Á pəlyə́ ngyi dlambwi yə́ gwa ba mbushə yə́ va ntsə Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ba va bwanyə kə dzəgə səkə va Gamə Hyalatəmwə tsa! 17Təmburi wuri vi ndza hyá nggərəkə bwanyə tə́ mbəlyi kə səkə; a waá mdi tsəramə səsəwihwi bwanyə shə ri?" əkwə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\