Vəcə kə Yesu ncətə 7

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba rá nata mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə fwarə mətlətə tə bəla ra wdunya fwarə tsa; ba hyá nkənkayi sefi fwarə tə wgyiwgyigwa tə wdunya tsa. Shalala yemyi tə tsadi; mandara tlibəlyi fwə, ka wghyiwghyigwa wə. 2Ba rá nata wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə səmə kwa bəla vəci, lə wsi kə ɗafə tli Hyalatəmwə Mdi lə mkyə. Ba njə dlangətə nggurədlə tamwə, a ka mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə fwarə ngyi, tsá kə mbəlyi nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe ɗa wdunya ba yə tsadi; kwə njə na sha hyá, 3"Tayə wa—washə yə fa wdunya lə tsadi ba fwə hataba wə; se yə́ ɗafətə tli kwa kəma ra mavalyi hyi Hyalatəmwə-myi hataba," əkwə. 4Má dyi mbəlyi kə tli Hyalatəmwə ɗafətəgwa kwa kəma-rahya shə ná, dəbuwi arəwi patlə ba fwarəmtsi-fwarəghitə, shilyə mə wamara bwata ra ká Isra"ila: 5mbəlyi dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Yahuda; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Ruben; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Jada; 6dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Ashira; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Naftali; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Manassa; 7dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Simiyan; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Lawi; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Isakar; 8dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Zebulun; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Yusufu; dəbuwi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə bwata ra Bunyamunu. Hyá mbəlyi kə tli Hyalatəmwə ɗafətəgwa tə kəma-rahya ngyi. 9Má kətərəmbwe tsa ná, tsa"a kwə rá nata nkwa, na wuntyi mbəlyi ngyi kúkulə, tsá ndəma wɗatəgwa, səkə tə wamara hyə kwa wdunya lə shilyə mə wamara bwata ra mbəlyi paɗə; dadamə vəcə-hya. Mətlətə hyá mənə, tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa ba Gamə Hyalatəmwə tsa; lə lə"use ɓya hyá mbweghe-hya paɗə, ba pəla ra tlibəlyi tləmpə tá pəla-rahya tazhe fali Hyalatəmwə. 10Ba hyá dlangətə nggurədlə tamwə nee, "Tlayi mbə lə mkyə, səkə va Hyalatəmwə-yə́, Mdi kə njigwe tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, ba səkə va Gamə-njə tsa!" əkwə hyá. 11Paɗə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, ba dləmə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa lə mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi ba wsha fwarə lə mkyə ngyi, jiwwi; ba hyá gəliɓyi tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, a fali Hyalatəmwə. 12Kwə hyá na, ""Usa, Hyalatəmwə-yə́! Yə́ humə na, a nggə na həwə dabwaa; na Mdi kulə, tsá lə dənama ba ntsəkulə paɗə! "Usa tə́ na—na Mdi kulə batə wavi!" əkwə hyá. 13Ba wuntə patlə mə mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə ngyi yiwi va rá nee, "Waá mbəlyi kə lambwi lə"use ɓya ngyi ri? Shaka hyá dəwa ri?" əkwə. 14Ba rá gə nee, "Vá sənata rá wə, kambi-ra wə; na mdi kə sənata," əkwə. Ba njə gə sha rá nee, "Mbəlyi ngyi nə, hyá mbəlyi kə səsəwihwi bwanyə ɗa kə mbəlyi ɗa hyá dabwaa tsa, a ba shilyə mə kulingə. Wuri hyá kə yaɓəntə wsha-hya lə mimyi Gamə Hyalatəmwə, a ba mbərəntə hyá ɓya pwakkə. 15Təmburi tsətsə nda səkə hyá tətayə mətlətə tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə Hyalatəmwə; tə nggərəkə həwə hyá tə́ njə́ mwa kwa mpya-njə, vərə lə vəci. Má Mdi məndzə tə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, njə dzəgə ya hyá lə ndza-ranjə tá hyá. 16Ka zhini dzəgə má ɗa hyá mwa ba ndəra wə; ka zhini dzəgə vəci fa hyá lə wghyana-ranjə, ba wamara wsi wghyananakə kə ndyi nkwa wə— 17təmburi Gamə Hyalatəmwə mə təpə nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, tsá kə dzəgə ya hyá; njə dzəgə kə́lə hyá dzəgə məndilyi yemyi mkyə má kəri, a hyá sa. Hyalatəmwə dzəgə tsarəntə ntahuni kwa ntsə tə́ hyá paɗə mwa," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\