Vəcə kə Yesu ncətə 8

1Má vi kə Gamə Hyalatəmwə mnəntə dləparamə kwá mburəfungə tsa ná, ba mbəlyi njigwe shalala məɓa tamwə parangə, kala rata ra awa. 2Tsa"a kwə rá nata nkwa ná, na mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə ngyi mətlətə-mətlətə tə kəma ra Hyalatəmwə; ba mbəlyi nggərəkə tərəmwi papatlə tə́ hyá. 3Ba wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə səkə tayə tə nkwa kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə; lə tasa kə mələtəgwa lə zinariya njə, tsá ndza mbəlyi kə́lə wsha zəmwi zərə kə "izi ghwi kwa. Ba mbəlyi nggərəkə wsha kə "izi ghwi tsa kúkulə, tazhe ba njə daɓətə lə adəwa hyi mbəlyi Hyalatəmwə paɗə, tə nkwa kə mələ sarəka tə kəma ra nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, a Hyalatəmwə fá zəmwi zərə-njə. 4Ba "yeghwi wsi zəmwi zərə tsa tlagwa təmmwi, a "izi tá pəla ra mdi kə mnə tsa, ka kutə lə adəwa ra mbəlyi Hyalatəmwə ngyi, tə kəma ra Hyalatəmwə. 5Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa ləhəntə tasa-ranjə tsa lə ghwi tə nkwa kə mələ sarəka tsa, ba wdiyi tə wdunya—se ndəgwi kala va, lə ɗagwa dabwaa, lə zəmə hwa-ra-va maɗyə-maɗyə, ba mnəmnəgwa ra hyə wanak, wanakkə. 6Ba mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə mburəfungə lə tərəmwi mburəfungə tsa hitəgwa tá wgyi tərəmwi ngyi; 7ba mdi tsəmi mə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə ngyi wgivə nganjə tərəmwi. Kwamcakəlyə lə ghwi gwarə-gwarə lə mimyi ná, ba wdekagwa səkwa wdunya rəkki. Má bəla patlə kwa wdunya, na njə kə ntəkalyəgwa bwata makənə ná, ba wtsantəgwa həɗikkə, balə paɗə fwə tə bəla tsa; má zaka wtsi məɗike ná, həɗikkə wtsantəgwa. 8Ba kwá ɓwagə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə nganjə tərəmwi. Wuntə wsi kala gwarəda ra mwə, tə tsə ghwi tə ná, ba latəgwa tá yemyi tsadi dzadlammwi. 9Má bəla patlə mə tsadi, na paɗə tsadi kwa wdunya kə ntəkalyəgwa makənə ná, ba mbərə ka mimyi; má paɗə wsha lə mkyə kwa bəla ra yemyi tsadi tsa ná, ba mətye. Paɗə kwambawali tə bəla tsa dəwa ná, ba ɗantəgwa kə́rəpi. 10Ba kwá makənə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə nganjə tərəmwi. Wuntə sasərəgwe dabwaa mwa ná, ba lakagwa səkwa mə tamwə—tə tsə njə kala ghwi; ba njə latəgwa tá wa ndza mbəlyi kwa wdunya sa yemyi səmə kwa, lə tá bəla patlə mə dələ, na dələ kwa wdunya paɗə kə ntəkalyəgwa makənə. 11Tli sasərəgwe tsa ná, "Yaghwa; má bəla patlə mə paɗə yemyi kə sa kwa wdunya, na njə kə ntəkalyəgwa bwata makənə ná, ba mbərə "yaghwaghwakə. Mbəlyi kúkulə, ba mətye təmburi sa yemyi kə mbərə "yaghwaghwakə tsa. 12Kwá fwarə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, ba wgivə nganjə tərəmwi. Má bəla patlə mə vəci, ba bəla patlə mə tə́rə, ba bəla patlə mə sasərəgwe, na hyá kə ntəkalyəgwa bwata makənə ná, ba mbərə ka nkutli; mbələ shə mə awa fwarə havəci ba mə awa fwarə nga vərə wə. 13Tsa"a kwə rá nata nkwa mwa, na zələ tsa tə wahi vəcə lə nggurədlə dabwaa mə tamwə tityi nee, "Aya, aya! Kwatsəka tə mbəlyi kwa wdunya paɗə va wsi kə dzəgə mələgwa, a na wuntyi mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə makənə ngyi kə wgivə ngahya tərəmwi!" əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\