Vəcə kə Yesu ncətə 9

1Ba kwá mcifə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə nganjə tərəmwi. Tsa"a kwə rá nata nkwa ná, na sasərəgwe tsa kə tərə səkwa məɓa tamwə tə ka. Ba mbəlyi nggərəkə wsi kə mnə Kə kə za nkwa tə́ njə́; 2ba sasərəgwe tsa mnəntə Kə kə za nkwa tsa. "Yeghwi mwa ná, ba səmə kwa təkum, təkummi kala "yeghwi tərə vyə; "yeghwi kə səmə kwa kə tsa mwa, ba nkutlishə vəci lə nkwa tamwə paɗə. 3Hagyi ná, ba səkwa wdunya səmə kwa kə tsa, mə "yeghwie; ba mbəlyi nggərəkə dənama kə wde nkwa tə́ hyá, kala wde nkwa ra tə. 4Ba mbəlyi nkatə hyá kə ɗa wtsi lə yə fwə ba wamara wsi wtsə́-wtsə́; se mbəlyi má tli Hyalatəmwə ɗafətəgwa tə kəma-rahya, tsá ɗa hyá kalə. 5Tə́rə mcifə mbəlyi fərəyə tə́ hyá tazhe ɗa mbəlyi lə bwanyə; mwa, vá nggərəkəgwa dənama tə́ hyá tazhe pətlə mbəlyi dzəgwa hyə wə—se ɗa nkwa lə bwanyə. Bwanyə ɗa mbəlyi hyá lə mwa ná, kala wde nkwa ra tə rəssə. 6Mə vi tə́rə mcifə tsa venkwashə, mbəlyi dzəgə və nkwa kə mtə, a kandə hyá mtə wə. Mtə tsá dzəgə mbəlyi cimyi ndangə venkwashə; a má mtə mwa, njə dzəgə mbə́lə va pətlə mdi. 7Má pa ra hagyi ngyi ná, kala gədəwi kə patəgwa tá mpa. Wuri mbəlyi kə pərəshə ghi-hya lə wsi kə mələtəgwa lə zinariya, kala nga mbəgə. Kəma-rahya mwa ná, kala kəma ra zhilyi; 8a má shintyi ghi-hya ná, kala shintyi ghi myə. Tlənə tá mnyə-hya ná, kala nga ləvari. 9Lə ɗancikə lyə va hyá kwa hatə-hya, kala ləkə; ɗagwa ra bidzi-hya ná, kala ɗagwa ra wagilə kúkulə va gədəwi kə dzəgə tá mpa. 10Zi tsá va hyá, kala zi tə, ndaka wde nkwa; dənama kə ɗa nkwa-rahya tə́rə mcifə tsa mwa, mə zi-hya tsa. 11Má mbəgə-hya kə gəle hyá ná, njə́ mdi kə mnə Hyalatəmwə ndza Kə kə za nkwa tsa tə pəla-ranjə. (Tli mbəgə-hya tsa lə vəcə ká Yahuda ná, Abadan; má lə vəcə ká Helena ná, Afaliyan—njə́ nee, "mdi kə zantə nkwa.") 12Tsəmi bwanyə tsa; a ncini wuntyi ɓwagə mwa. 13Ba kwá nkwangə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə nganjə tərəmwi. Yira ná, ba fatə vəcə shilyə mə bəla fwarə tə nkwa kə mələ sarəka tə kəma ra Hyalatəmwə, tsá kə mələtəgwa lə zinariya tsa; 14kwə vəcə shə sha mdi kə mnə Hyalatəmwə kwá nkwangə kə wgivə tərəmwi-njə tsa ná, "Mbəlarata nkwa tə́ mbəlyi kə mnə fwarə kə mputəgwa mnyə dələ Furatu," əkwə. 15Ba mbəlyi mbəlata mbəlyi kə mnə fwarə ngyi—hyá mpuyigwa tazhe njə́ shə vi shə ndangə mə́, a hyá pələntəgwa ka pətlə mbəlyi kwa wdunya; bəla patlə mə paɗə mbəlyi kwa wdunya, na wdunya kə ntəkalyəgwa makənə ná, tsá dzəgə hyá pətlə. 16Má kúkulə səwaja hyi-hya mə fatə-ra ná, miləyan arəwi ɓwagə. 17Má mə wsi kə rá nata kala shikwə tsa, ba rá nata gədəwi kúkulə, lə mbəlyi kə dlərə hyá. Má mbəlyi kə dlərə hyá ngyi ná, ba lambwi ɗancikə lyə kwa hatə-hya kala ləkə; pa-rahya ná, ghəmmə wuntyi, kala laɗə ghwi; wuntyi ná, nggəlyə-nggəlyə kala|i safaya|d; má wuntyi mwa ná, kwakya-kwakya kala ghwi. Ghi gədəwi ngyi ná, kala nga ləvari; ghwi lə "yeghwi tsá kə səmə kwa mnyə-hya wtul, wtul, wtulli, ba laɗə ghwi tətlum, tətlummwi tə ka. 18Kúkulə mbəlyi kə hyá pətləshə lə bwanyə makənə ngyi: bəla patlə mə paɗə mbəlyi kwa wdunya, na wdunya kə ntəkalyəgwa makənə, tsá kə hyá pətləshə lə ghwi lə "yeghwi lə laɗə ghwi kə səmə kwa mnyə-hya tsa. 19Má dənama ra gədəwi ngyi ná, mə mnyə-hya ba mə zi-hya. Má zi-hya ná, kala shishi; məncincikərəmə zi-hya mwa, kala ghi shishi, tazhe halə mbəlyi lə. 20Mandara bwanyə tsa ndza dzawə kashasha, má wuntyi mbəlyi má bwanyə tsa pətləshə ná, vá wtubyi hyá a hwə tá zəli wsha kə hyá mələtə lə pəla-rahya wə. Vá hwə hyá tá zəli shatari, lə ɗa məlyə, ba nggərəkə həwə tə́ wsha kə mələtəgwa lə zinariya lə azurfa lə tagulla lə pəlyə́ ba wci fashə wə. Wsha fafashə ngyíe hyi—kandə hyá nata nkwa lə fá vəcə ba ntahə wə! 21Má pətlə nkwa və́ mbəlyi ngyi mələ, ba wsha hila lə məzhiguɗyi, ba mələ wsha sasəwe, lə ghəli—vá wtubyi hyá və wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\