Roma 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mava ra Yesu Kristi, tsá kə Hyalatəmwə kata a ba fəyə ka mdi kə mnə Yesu tazhe gə habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə. 2Habarə ndərə tsa, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə zamə səkə kə vəcə kə zakuri hyi-njə gətə kwa dləparamə-njə; 3habarə ndərə tsa mwa, mbweghe Zəgwi-ranjə, Tlamda-myi Yesu Kristi. Má Yesu, ka shi ra Dawuda yekigwa njə kwa wdunya; 4a má ndangə mə́, Zəgwi ra Hyalatəmwə njə—wuri kə ncətəgwa mə tsá kə Mambəli Hyalatəmwə mbə́tə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə lə dənama ra Hyalatəmwə. 5Səkə kə Yesu Tlamda mənə nggə yə́ barəka Hyalatəmwə, a ba fəyə yə́ ka mbəlyi kə mnə-njə, tazhe wtləshə nkwa lə habarə ndərə tsa; təmburi njə́ "i ba mbəlyi mbərəsa lə Yesu, a həwəshə njə́ bakəma kwa wdunya. 6Balə tə́ yə mnəkəgwa yə́ dəwa—təmburi Hyalatəmwə kata yə, a yə ndza ka nga Yesu Kristi. 7Dzəgə tə́ paɗə yə mbəlyi kə Hyalatəmwə "i a ba kata tazhe ndza ka nganjə mbəlyi pəlyə Roma: Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 8Tsəmi vəcə-ra, njə́ nee, wuri rá kə "usa Hyalatəmwə-ra səkə kə Yesu Kristi tazhe yə; təmburi wuri habarə mbərəsa-rayə lə Yesu kə wtləshə nkwa bakəma kwa wdunya paɗə. 9Má Hyalatəmwə, mdi ndza rá mələrəshə tlə́nə, a gə habarə ndərə mbweghe Zəgwi-ranjə tsa, wuri kə sənata nee, vərə lə vəci mələ yə adəwa rá. 10Wamara vi mələ adəwa rá mwa tazhe ba Hyalatəmwə ɗavə rá hunkwa kə jilyə cika yə. 11Tə mtsimtsi rá ndangə tá dzəgə nə yə, tazhe tləkəshə yə mə zəli lə vəcə səkə va Mambəli Hyalatəmwə. 12Má kə jilyə rá, myi dzəgə tləkəshə ghi-myi: mbərəsa-rayə dzəgə tləkəshə rá, kala tsá ndza mbərəsa-tara dzəgə tləkəshə yə. 13Ba yə sənata mwa, nggwasama, ka ɗa kúkulə zhigi və́ rá "i jilyə cika yə, nda nkatə rá wuntə wsi. Təmburi wuri rá kə "i mbəralyə mbəlyi-yə pəlyəɓa səkə tá zəli Yesu, kala tsá kə rá mbəralyə wuntyi mbəlyi má sənata Hyalatəmwə kúkulə tə nkwa dadamə. 14Wuri kə njigwe kala də́walə tə́ rá, a rá gə habarə Yesu tə́ paɗə mbəlyi bakəma—tə́ mbəlyi kə fyere, lə tə́ mbəlyi má fyere; tə́ mbəlyi kə sənata wsha, lə tə́ mbəlyi má sənata wsha. 15Səkwa təmburi tsətsə mənə, wuri rá kə "i ndangə ba rá tlayi nkwa kə gə habarə Yesu tə́ yə mbəlyi pəlyə Roma dəwa. 16Ka zhə rá həwə va gə habarə Yesu tsa wə, təmburi lə dənama ra Hyalatəmwə habarə tsa tazhe mbə paɗə mbəlyi kə mbərəsa lə. Tə́ ká Yahuda gətəgwa njə tsəmi; a má ndzaranjəa, mbəlyi gərəshə tə́ paɗə mbəlyi bakəma. 17Habarə ndərə tsa, tsá kə ncətə hunkwa ndza Hyalatəmwə fəyə mdi ka mdi tsapə kwa kəma-ranjə, səkə kə mbərəsa ra mdi shə lə Yesu—kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má mdi kə ndza ka mdi tsapə səkwa tə mbərəsa-ranjə, mdi shə dzəgə tlayi mbə," əkwə. 18Má Hyalatəmwə mwa ná, wuri mni-njə kə fwə va mbəlyi ntintimye kwa wdunya, ngyí kə nkatə mbəlyi kə sənata jiri Hyalatəmwə səkwa təmburi ntimye hwi-hya; njə dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ hyá. 19Təmburi má ndza ra Hyalatəmwə, tə gambala njə—ndaka sənata njə́ wamara mdi; wuri Hyalatəmwə kə ncərətə tə́ hyá. 20Tsəshə tə tsəmi patəgwa ra wdunya, má məhələ Hyalatəmwə lə ndza-ranjə ka Mdi kulə lə dənama batə wavi, wuri kə ncətəgwa tə gambala səkə kə paɗə wsha kə njə patə. Səkwa təmburi tsətsə, nkwa kə wɗyi shə va mbəlyi, a na bwanyə kita ra Hyalatəmwə kə tərə kwa ghi-hya wə. 21Wuri hyá kə sənata Hyalatəmwə mə́, a vá "i hyá ba hyá nggərəkə həwə tə́ njə́ ka Tlamda wə; ka "usa njə́ hyá mwa dəwa wə. Zəzi-hya mənə, ba mbərəntəgwa ka wsi fashə, a ba nkutli səkə nkələshə mni-hya mwa. 22Má kwə hyá sha ghi-hya, kə ntsəntsəkulə hyá, əkwə; ndana bata wtlungwə hyá fashə. 23Má tə zherə nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə Mdi lə mkyə batə wavi, acə hyá tə ɗa məlyə, a nggərəkə həwə tə́ wsi kə hyá anətə lə pəla-rahya—papara mdi, lə pa ra "yə, lə nga wsha kə shintyi ba wsha kə ntsə́kəgwa lə hwi tə ka. 24Má təmburi bata wtlungwə kə ntəkətə lyə tə hyá shə ná, ba Hyalatəmwə mbəlata hyá tá mələ zaka mbwara wsha ɗá-ɗá bikyi kə mni-hya "i mələ. Hyá ná, acə tə mələ wsha sasəwe lə kwavati-hya fashə. 25Ba hyá dlənata jiri Hyalatəmwə, a mbərəsa lə tsangwi; acə hyá tə nggərəkə həwə tə́ wsha kə Hyalatəmwə patə, tə zherə nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə lə ghi-njə, Mdi kə patə nkwa paɗə. ("Usa tə́ Hyalatəmwə batə wavi!) 26Təmburi tsətsə, ba Hyalatəmwə mbəlata hyá tá mələ paɗə wsha sasəwe kə ghi-hya "i mələ; wsha həwə ndangə, tsá mələ hyá. Myə-hya ná, ba dlənata hya lə zhilyi-hya; acə hyá mə və myə kwavati-hya ka nyə fashə. 27Tsətsə zhilyi kwa ngahya mwa dəwa, ba tlə́tə ngahya kəlyə: má tə zherə hya-rahya lə myə, zhilyi kwavati-hya tsá və hyá ka nyə fashə—zhilyi ná, acə tə mələ wsha sasəwe lə zhilyi kwavati-hya ɓa! Ba hyá tlayi nəbwa ra wsha ntintimye mələ hyá ngyi mwa; wuri kə ncətəgwa mə məhələ-hya kə səwentəgwa. 28Má kala tsá kə hyá dlənata nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə ná, ba Hyalatəmwə mbəlata hyá tá mələ wsha həwə-hya shə; wuri məhələ-hya kə səwentəgwa kashasha. 29Mbəlyi ntintimye hwi kə mələ zaka mbwara wsha ntintimye lə "yagarə hyá ndangə, lə zərəwsha. Mpanggə shíshi kwa hwi-hya. Ndaka mpa hyá, a pətlə nkwa mwa, va mni-hya tə mpwə. Mbəlyi kə nggutə nkwa hyá lə dlərəbi! Tə gə vəcə ndəgwara hyá, 30lə vəcə ntintimye dzəgə tə kwavati-hya fashə; se wshəntə nkwa tsá mələ hyá akə. Wuri hyá kə dlənata Hyalatəmwə dye! Wamara vi və hunkwa kə mələ məlifyi wsha ntintimye hyá. Tə ɓwa ghi hyá, a fə ghi-hya ka mbəlyi kukulə fashə; ka həwə hyá va mbəlyi kukulə-hya wə. 31Kala bata wtlungwə hyá. Ka cə aləkawalə kə hyá mputə lə wuntə mdi hyá wə; ka zhihwi hyá tá mbəlyi mwa wə, təmburi zərəndza shə kwa mni-hya wə. 32Wuri hyá kə sənata mwa, tsá kə wada ra Hyalatəmwə gə nee, má ká mələ wsha ntintimye kala ngyingyi, mbəlyi pətlə hyá; a má hyá mwa, ka tsəkwə wsi va hyá lə wada tsa wə—se mtsəhə mələ wsha ngyi, tsá mələ hyá akə. Wuri hyá kə ɗatə yə tá wamara mdi kə mələ wsha ntintimye kala ngahya ngyi mwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\