Roma 10

1Nggwasama, dabwaa ndangə "i kə rá "i kwa mni-ra, a mbəlyi-ra ká Isra"ila tlayi mbə; wamara vi mələ adəwa rá tə́ Hyalatəmwə tazhe hyá. 2Təmburi wuri rá kə sənata, tə "i zəli hunkwa ra Hyalatəmwə hyá pakatə; a vá sənata hunkwa kə zəli njə́ nga jiri hyá mwa wə. 3Vá sənata məlifyi hunkwa ndza Hyalatəmwə fəyə mdi ka mdi tsapə hyá wə; a ba hyá fəmə ghi-hya mə zəli wada ra Musa, a hyá ndza ka mbəlyi tsapə səkə kə ngahya hunkwa fashə. Mə mələ wsi kala tsa, wuri hyá kə dlənata hunkwa ra Hyalatəmwə jiri tsa. 4Vá sənata hyá nee, wuri Kristi kə nkələtə hunkwa ra zəli wada ra Musa tsa, tazhe ba Hyalatəmwə fəyə paɗə mbəlyi kə mbərəsa lə njə́ ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə wə. 5Na vəcə dzawə kə Musa ɗafətə zamə mbweghe və mbə səkə kə yatə wada tsa: njə́ nee, "Má mdi tsəramə yatə wada ra Hyalatəmwə talala kəlama ɓələntə, mdi shə dzəgə tlayi mkyə," əkwə. Dzawə vəcəa dye! 6A má wsi kə ɗafətəgwa mbweghe tlayi mbə səkə kə mbərəsa, njə́ nee, "Washə na fə vəcə mbə ka wsi dzawə, a gə fashə nee, 'Waá mdi tsəramə dzəmə nkwa məɓa tamwə (tazhe kələkə Kristi səkwa mbə myi) ri?' əkwə, 7lə gə nee, 'Waá mdi tsəramə dzəgwa nkwa kə ndza ra mbəlyi kə mtə (tazhe kə́lə myi Kristi səmə lə mkyə) ri?' əkwə na wə. 8Má vəcə Hyalatəmwə kə kələkə mbə, dzawə wə; tá mnyə-nga njə, lə kwa mni-nga!" əkwə (njə́ habarə ndərə və́ yə́ gə sha yə mbweghe mbərəsa lə Yesu tsa). 9Təmburi má ba na gətə lə mnyə-nga nee, "Yesu, njə́ Tlamda," əkwə, a ba mbərəsa kwa mni-nga nee, Hyalatəmwə mbə́tə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə ná, na dzəgə tlayi mbə. 10Təmburi mbərəsa kwa mni mdi, tsá kə fəyə mdi ka mdi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə; vəcə kə səkwa tá mnyə mdi mwa, tsá kə ncətə nee, wuri mdi shə kə tlayi mbə. 11Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, "Wamara mdi kə mbərəsa lə njə́, ka dzəgə mdi shə ndafə tə wsi və njə wə," əkwə. 12Wuri vəcəa kə ncətə nee, ka nta alá Hyalatəmwə kwalyə ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda wə. Kristi, njə́ Tlamda paɗə mbəlyi kwa wdunya; njə nggərəkə barəka tə́ paɗə zaka mbwara mbəlyi kə fəyə njə́ ka Tlamda-hya mwa— 13kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wamara mdi kə fəyə Tlamda ka Tlamda-njə, mdi shə dzəgə tlayi mbə," əkwə. 14Karə nə, tsətsəma dzəgə mbəlyi fə njə́ ka Tlamda-hya, a na hyá má mbərəsa lə njə́ ri? A tsəma dzəgə hyá mbərəsa lə njə́ mwa, a na hyá má ala fatə vəcə-njə ri? Tsətsəma dzəgə hyá fatə vəcə-njə tsa, a na mdi kə gə vəcə-njə tsa má shə ri? 15A tsəma dzəgə vəcə-njə wtləshə nkwa, a na Hyalatəmwə má mnəkə mdi ka gə mənə ri? Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə ná, "Səkə mbəlyi kə kələkə habarə ndərə, wsi kə dlama," əkwə. 16Jiri, yira gə sha yə, mə paɗə mbəlyi kə fatə habarə ndərə tsa, mbəlyi kúkulə tsá má mbərəsa lə; wuri kə ndza kala tsá kə Ishaya gətə zamə nee, "Tlamda, waá mdi kə mbərəsa lə vəcə kə rá gətə ri?" əkwə. 17Má mbərəsa nə, səkə va nkatə tləmə tá habarə ndərə ndza mbəlyi gə mbweghe Kristi. 18Karə mənə nə, ala ká Isra"ila fatə habarə ndərə tsa huri? Wuri hyá kə fatə dye! Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, "Wuri vəcə-hya kə wtləshə nkwa bakəma kwa wdunya; wuri kə gətəgwa tə wamara nkwa," əkwə. 19A karə mənə tsə́ nə, vá sənata wsi mə habarə ndərə tsa hyá huri? Wuri hyá kə sənata dye! Má kwə Hyalatəmwə sha hyá mə vi zamanə Musa zamə, "Shíshi dzəgə zhə yə səkwa tə tlə́nə dzəgə rá mələ kwa mni wuntyi mbəlyi damə, ngyí ka mbəlyi fafashə ndangə mə́. Mni-yə dzəgə mpwə ndangə səkwa tə barəka dzəgə rá nggərəkə tə́ hyá, təmburi ka ghwepe má sənata wsha hyá mə́," əkwə. 20Ba Ishaya gətə vəcə Hyalatəmwə tə gambala nee, "Má mbəlyi má tə və rá mə́, hyá mbəlyi kə tlayi rá. Təmburi wuri rá kə ncərətə ghi-ra tə́ mbəlyi má ala və hunkwa kə sənata rá mə́," əkwə Hyalatəmwə. 21A má tə́ ká Isra"ila, ba njə gə nee, "Wamara vi, tə mpə pəla rá tə́ yə, a yə fá vəcə-ra; a datllə yə kə́lyə. Ka həwə yə va vəcə-ra wə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\