Roma 11

1Karə mənə tsə́ nə, wuri Hyalatəmwə kə dlənata mbəlyi-njə ká Isra"ila ná? Vá dlənata hyá njə wə dye! Yira lə ghi-ra, mdi ká Isra"ila rá huri? Shi ra Ibrahim rá ndangə, shilyə mə bwata ra ká Bunyamunu. 2Hyalatəmwə nə, vá dlənata mbəlyi-njə kə njə tsəkavə hyá alandza njə wə. Vá sənata vəcə kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə yə, vi kə Iliya kələkə ntahuni-njə mbweghe ká Isra"ila dzəgə tə́ Hyalatəmwə huri—tsá kə njə gə nee, 3"Tlamda, wuri hyá kə mpəntə paɗə zakuri hyi-nga, a ba dlədlantə nkwa kə mələ na sarəka; yira kutəra-tara tsá kə ncini, a tə və nkwa kə pətlə rá hyá dəwa," əkwəw? 4Waá vəcə kə Hyalatəmwə zhinirətə tə́ njə́ ri? Na vəcə Hyalatəmwə tsa tə́ njə́: "Waləka na kutəra-ranga, tsá kə ncini kalə wə; wuntyi mbəlyi dəbuwi mburəfungə tsá shə dəwa, tsá kə rá ncineta ka mbəlyi-ra—ala hyá səkə gəliɓyi tá məlyə Ba"al ka nggərəkə həwə wə," əkwə. 5Tsətsə mwa ndza-ranjə mə vi fangyi tsa: wuntyi mbəlyi tsá shə mə ká Isra"ila, ngyí kə Hyalatəmwə tsəkavə hyá səkwa təmburi zhihwi-njə. 6Tsəkavə kə njə tsəkavə hyá tsa mwa, səkwa tə tlə́nə tsapə və́ hyá mələtə wə; a səkwa təmburi zhihwi-njə kalə. Má və́ njə tsətsə wə, ndana wsi rə fashə mkyə kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mbəlyi wə—wuri kə ndza ka wsi ndza mbəlyi pashə lə mələ tlə́nə. 7Tsəma mənə tsə́ ri? Má dyi ká Isra"ila nə, vá tlayi wsi kə hyá və hyá səkə va Hyalatəmwə wə; mbəlyi jiɓakkwə kə Hyalatəmwə tsəkavə ngyi, tsá kə tlayi kalə. Má dyi mbəlyi ná, ba Hyalatəmwə fəyə mni-hya bəlibəli ka mbəlyi má fá vəcə— 8kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə nee, "Wuri Hyalatəmwə kə fəyə hyá ka mbəlyi tá hya, a ba nkələshə mni-hya; wuri njə kə ghuləpintə ntsə-hya, a ba nkələshə tləmə-hya ka midəngi. Kandə hyá nata nkwa wə; a kandə hyá fatə vəcə mwa, rapə tə vi ɓeshi tsa wə," əkwə. 9Ba Dawuda gə zamə dəwa nee, "Á Hyalatəmwə səkə ɗa hyá vi ndza hyá mpurə wsha zəzərə-hya! Á njə fəmə hyá mə bwanyə, a mələrəshə kita rə bwanyə tə́ hyá! 10Á ntsə-hya ghuləpintəgwa, a hyá ndyarə va nata nkwa! Njigwe hyá ka mbəlyi kə ntahə lə bwanyə dyedyeki kwa ghi-hya batə wavi!" əkwə. 11Karə mənə tsə́ nə, má bwanyə kə ká Isra"ila tlayi tsa ná, wuri kə ndza ka asarə kashasha ná? Vá ndza njə tsətsə wə; təmburi səkə kə má-rahya həwəshə vəcə Hyalatəmwə mnəntəgwa nkwa kə tlayi mbə tə́ paɗə wuntyi mbəlyi kwa wdunya—tazhe ba dlya ɗa ká Isra"ila va mbə kə wuntyi mbəlyi damə tlayi tsa. 12Má kala tsá ndza njə nee, va má-rahya həwəshə vəcə Hyalatəmwə nda kələkə barəka dabwaa kala tsa Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kwa wdunya, ngyí má ka ká Isra"ila ná, tsəma barəka kə dzəgə səkə vi ndza Hyalatəmwə zhini dzəgə fə ká Isra"ila ka nganjə mbəlyi ri? 13Tə́ yə mbəlyi má ka ká Isra"ila gə vəcə rá ndzaranjəa. (Má kala tsá ndza njə nee, Hyalatəmwə fəyə rá ka mdi kə mnə Yesu tazhe gə habarə-njə tə́ yə mbəlyi má ka ká Isra"ila ná, wuri rá kə fəmə ghi-ra mə mələ tlə́nə shə lə paɗə dənama-tara; 14mə mələ wsi kala tsa, yira "i ba rá tlanətə mni mbəlyi-ra ká Isra"ila, a dlya ɗa hyá va wsi kə yə tlayi tsa—tazhe ba wuntyi mbəlyi mə hyá səkə tlayi mbə tsa dəwa.) 15Má kala tsá ndza njə nee, Hyalatəmwə patə wsi kwalyə njə́ lə mbəlyi má ka ká Isra"ila səkwa tə dlənata-ranjə dlənata ká Isra"ila, tsəma barəka kə dzəgə səkə, a na njə kə zhini fəyə ká Isra"ila ka nganjə mbəlyi ri? Jiri, mbəlyi dzəgə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə venkwashə dye! 16Má ba mbəlyi nggavə ɗafa batlyə, a fəyə ka nga Hyalatəmwə, ka fə barəka Hyalatəmwə mbweghe paɗə ɗafa kwa wtaw? Má ba mbəlyi fəyə tlərəna ra fwə ka nga Hyalatəmwə mwa, ka dzəgə paɗə fwə shə ndza ka nganjə, balə pəla ra fwə dəwaw? 17Má yə mbəlyi má ka ká Isra"ila, wuri yə kə ndza kala pəla ra fwə kə mbəlyi tlavə tə fwə mə gamba, a ba ndəɓətə tə wuntə ma ra fwə ndərə hankyə. Má ká Isra"ila nə, kala wuntyi pəla ra fwə ndərə hankyə tsa, ngyí kə mbəlyi tlantə hyá dzətə ka tazhe ba yə ndza tə nkwa-hya, a yə tlayi wsi kə zəmə shilyə mə ma ra fwə ndərə tsa. 18Təmburi tsətsə, washə yə wshəntə pəla ra fwə kə tlantəgwa səkə tə ma ra fwə ngyi, a yə ɓwa ghi-yə fashə wə—təmburi má yə nə, pəla ra fwə yə kalə. Yə mbəlyi kə tsəyi ma ra fwə tsa wə; ma ra fwə tsá kə tsəyi yə. 19Tára ka gə yə nee, "Kə tlantəgwa hyá dzətə ka tazhe ba yə́ ndəɓətəgwa tə nkwa-hya tə ma ra fwə tsa huri?" əkwə. 20Talala vəcə-yə tsa. A má mwa, səkwa tə má-rahya mbərəsa tlantəgwa hyá; má yə, səkwa tə mbərəsa-rayə ndəɓətəgwa yə. Təmburi tsətsə, washə yə ɓwa ghi-yə fashə wə; nggadlənishə wa Hyalatəmwə. 21Vá nata wsi kə njə mələtə tə́ ká Isra"ila yə tsəw? Ba njə tlətlantə hyá dzətə ka! Tsətsə dzəgə njə mələ lə yə dəwa, a na yə kə dlənata mbərəsa-rayə. 22Ba yə sənata nee, Hyalatəmwə, mdi kə zhihwi njə, lə zərəndza; a mdi dzawə njə mwa dəwa. Dzawə njə tə́ mbəlyi kə dlənata njə́; a má tə́ yə ki, zərəndza-ranjə tsá ncə yə njə, a na yə kə tlətə gərigəri tə zərəndza-ranjə tsa kəlama hwə. A má kə hwə yə tá zərəndza-ranjə tsa kwa ngayə dəwa, njə dzəgə tlantə yə dzətə ka. 23Má ba ká Isra"ila hwə tá zəli wsi shi-rahya fashə mwa, a ba səkə mbərəsa lə Kristi, njə zhini dzəgə ndəndəɓə hyá tə ma ra fwə kə mbəlyi tlantə hyá tə tsa; təmburi dənama tsá va Hyalatəmwə tsəramə ndəɓətə hyá tə ma ra fwə tsa. 24Má yə mbəlyi má ka ká Isra"ila nə, kala pəla ra fwə kə tlavəgwa tə fwə mə gamba yə, a ba Hyalatəmwə ndəɓətə yə tə tsəli ma ra fwə damə hankyə ya-njə; dzawə tsəli ndəɓə tsa. A má ndəɓə pəla ra fwə tə ma ra fwə kə njə tlantəgwa səkə tə tsa nə, kasəkayə. 25Nggwasama, na wuntə wsi tə mbwə kə rá "i ba yə sənata tsa, vashə yə ɓwa ghi-yə fashə lə ndza-rayə ka mbəlyi tsatsəka ra Hyalatəmwə. Na njə́a mənə, má mni kə ká Isra"ila fəyə bəlibəli tá habarə ndərə tsa nə, ka ndza tsatsa batə wavi wə. Se paɗə mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə mə mbəlyi má ka ká Isra"ila səkə wtubyi hataba, nda dzəgə mni ká Isra"ila mbəralyəgwa, 26a hyá səkə tlayi mbə, paɗə-hya; təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi kə mbə nkwa dzəgə tlagwa mə Sihiyona; njə dzəgə yaɓəntə mni shi hyi Yakubu paɗə va bikyi-hya. 27Njə dzəgə kələntə bikyi-hya, kala tsá kə njə mputə aləkawalə tə́ hyá," əkwə. 28Má səkwa təmburi má-rahya həwəshə habarə Yesu, ka dawa hyi Hyalatəmwə ká Isra"ila ndza-ranjəa—tazhe ba yə mbəlyi má ka ká Isra"ila tlayi mbə; a má səkwa təmburi shi hyi-hya zamə, səfə hyá ka mbəlyi tsatsəka ra Hyalatəmwə, mbəlyi kə njə "intə. 29Təmburi má Hyalatəmwə, ka zhiweta ghi njə tá mbəlyi kə njə kətə ka nganjə wə; barəka kə njə nggərəkə tə́ mdi mwa, kandə kələntəgwa wə. 30Má yə mbəlyi má ka ká Isra"ila, kə həwəshə vəcə Hyalatəmwə yə zamə wə; a má ndzaranjə tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə yə zhihwi-njə səkwa təmburi tsá kə ká Isra"ila má həwəshə vəcə-njə mə vi fangyi tsa. 31Má ndəma-rahya həwəshə vəcə-njə tsa mwa, tazhe ba hyá tlayi zhihwi-njə dəwa dzəgəndza, səkwa təmburi zhihwi kə Hyalatəmwə ncətə yə tsa. 32Wuri Hyalatəmwə kə fəyə paɗə mbəlyi kwa wdunya ka mava ra bikyi, tazhe ba njə ncərətə zhihwi-njə tə́ hyá paɗə. 33Dabwaa ndangə ntsəkulə sənata wsha ra Hyalatəmwə; kandə mdi sənata zəzi-njə wə! Mdi shə mwa ba sənata hunkwa mələ wsha njə kwa wə— 34kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi shə kə sənata zəzi mə ghi Tlamda ná? A mdi shə kə ala nggərəkə dabari vəcə, a njə mələ tlə́nə lə ná? 35Mdi shə kə ala nggərəkə wsi tə́ Hyalatəmwə, a Hyalatəmwə səkə ncərəshə tə́ njə́ ná?" əkwə. 36Təmburi Hyalatəmwə, njə́ mdi kə mələtə paɗə wsha lə ghi-njə; səkə kə njə́ patəgwa zaka mbwara wsha həlangə; a tazhe njə́ mələtəgwa hyá mwa, ka nganjə. "Usa tə́ Hyalatəmwə—njə́ Mdi kulə batə wavi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\