Roma 12

1Təmburi tsətsə, nggwasama, má səkwa təmburi zhihwi kə Hyalatəmwə zhihwi tá myi tsa, yira gədyi va yə, a yə nggərəkə ghi-yə tə́ Hyalatəmwə, kala wsi kə mələ sarəka lə mkyə. Fəyə wa ghi-yə ka nganjə, a ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə, təmburi səkə kə ndza-rayə kala tsa dzəgə ghi Hyalatəmwə bwə; njə́a hunkwa ndza mbəlyi nggərəkə həwə nga jiri tə́ Hyalatəmwə. 2Washə məhələ-yə ndza kala nga mbəlyi ka nga wdunya, a yə mələ wsha fafashə ndza hyá mələ wə. Nggərəkə wa ghi-yə tə́ Hyalatəmwə, a njə mələ tlə́nə-njə kwa mni-yə a ba mbəralyə zəzi-yə lə məhələ-yə ka məlifyi, a yə ndza ka mbəlyi tsapə kashasha. Mə mələ wsi kala tsa, yə dzəgə sənata kwa mni-yə wsi ndərə kə Hyalatəmwə "i a yə mələ. 3Səkwa təmburi barəka kə Hyalatəmwə nggə rá ka mdi kə mnə Yesu, na vəcə gə rá tsa sha yə: paɗə-yə, washə yə vulə ghi-yə fashə mdashə nkwa ndza yə tə wə; njigwe zəzi-yə lə jiri, ba wamara mdi mə yə fəyə ghi-njə kaləkalə lə tlə́nə kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́ ka mələ. 4Má kala tsá ndza njə nee, mə gwa kutə bəla tsá shə dadamə, a wamara bəla lə nganjə tlə́nə mwa ná, 5tsətsə ndza-ramyi dəwa. Mandara myi ndza kúkulə lə tlə́nə dadamə, kala gwa kutə myi səkwa tə daɓətəgwa-ramyi lə Kristi; wamara mdi mə myi ná, ka wuntə bəla ra nggwasama-ranjə njə. 6Má kala tsá ndza njə nee, dadamə cikərə kə Hyalatəmwə nggə myi ka mələ tlə́nə lə, lə barəka-ranjə, ba myi mələ tlə́nə lə! Má ndərə vəcə-njə tsá kə njə nggə na kwa mni-nga tazhe gərəshə tə́ mbəlyi, kasha gə vəcə-njə tsa, kala tsá kə njə fəyə kwa mni-nga tsa talala. 7Má ndərə cikərə kə vwi nkwa tsá kə njə nggə na, fəmə ghi-nga mə vwi nkwa lə paɗə dənama-ranga. Tsətsə tsá kə hitəgwa mwa, a na Hyalatəmwə kə fəyə na ka mdi kə tətəkə wsha tə́ mbəlyi, 8á tára ka mdi kə tləkəshə nkwa mə zəli. Má mdi kə Hyalatəmwə nggərəkə galipə tazhe ɗaravə tə́ mbəlyi má wsha və mwa ná, ɗarashə njə tə́ hyá lə pəla wassə. Má mdi kə Hyalatəmwə fəyə ka mdi kulə tə kəma ra mbəlyi-njə tazhe pəkə nkwa mwa, fəmə ghi-njə mdi shə mə tlə́nə bwa kə Hyalatəmwə fəyə kwa ghi-njə tsa. Má mdi kə zhihwi tá mbəlyi tə sa bwanyə, a vwi hyá mwa ná, ba mdi shə mələ tlə́nə zhihwi tsa lə dlama kwa mni-njə. 9Má "ighi ndza yə ncərəshə tə́ mbəlyi, washə yə ncə lə hwi ɓwagə wə; səmə "ighi kwa mni-yə pakatə! Dlənata wa wsha ntintimye paɗə, a ba yə tsəyi wsi tsapə dandərəa. 10Wtəntə wa ghi-yə, a ba yə həwəshə kwavati-yə; "i wa hyá lə "ighi jiri təmburi ndza-rayə ka nggwasama mə zəli Yesu. 11Ntsitəwagwa ndangə tá mələ tlə́nə Tlamda; washə yə tərəhi və wə! Fəmə wa ghi-yə mə mələrəshə tlə́nə lə mni kutə. 12Má wsi kə yə fətə ghi tə ka ghə səkə va Hyalatəmwə tsa, fəyə wa dlama-ranjə kwa mni-yə, ba yə kə́lə mungyalə mə bwanyə kə tawa yə kwa wdunya; mələ wa adəwa wamara vi. 13Ɗaravə wa wsha va yə tə́ nggwasama-rayə má wsha və, a ba yə kə́lə məntiɓə jakə ya-yə lə hwi kutə tazhe ɗarashə məntiɓə. 14Mələ wa adəwa tə́ Hyalatəmwə tazhe ba njə nggərəkə barəka-ranjə tə́ mbəlyi kə ɗa yə; washə yə wdla hyá lə ntimye hwi wə. 15Dlama wa ka kutə lə mbəlyi təkwarə dlama; ntahuni wa mwa lə mbəlyi tə ntahuni. 16Njiwegwa kulingə lə kwavati-yə paɗə. Washə yə ɓwa ghi-yə, a fətə kulə tə ghi-yə fashə wə. Wtəntə wa ghi-yə, a yə ndza ka mcə lə mbəlyi má kulə və; washə yə fəyə ghi-yə mwa ka mbəlyi kə ntsəntsəkulə wə. 17Má ba mdi mələtə yə wsi ntimye ná, washə yə we "yagarə-njə tsa lə wsi ntimye wə. Fəmə wa ghi-yə mə mələ wsi kə paɗə mbəlyi fəyə ka tlə́nə tsapə. 18Má ndərə kandə njə mələtəgwa ná, njiwegwa kulingə lə wamara mdi kəlama ɗantə mni. 19Nggwasama, washə yə we ghi-yə wə; mbəlata wa mdi kə mələtə yə wsi ntimye tə́ Hyalatəmwə—bwanyə kita ra Hyalatəmwə, tsá kə dzəgə we yə va mdi tsa. Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Yira mdi kə dzəgə we nkwa, a ncərəshə tə́ mdi wsi ntimye kə njə mələtə," əkwə Tlamda. 20Wuri kə gətəgwa mwa, "Má kə zhərəshə má tə́ dawa-ranga, ɗaravə wsi kə zəmə; má kə zhərəshə ndəra mwa, saravə yemyi; təmburi má ba na mələ wsi tə́ njə́ kala tsa shə, njə dzəgə mtə va həwə," əkwə. 21Washə yə ɗa yə tá "yagarə, a njə gurehwi mni-yə tazhe mələ wsha ntintimye wə; má wsi mələ yə, gurehwi wa "yagarə lə mələ wsha ndəndərə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\