Roma 13

1Wamara mdi, ba njə həwəshə ká mbəmbəgə. Təmburi paɗə ká mbəmbəgə ná, Hyalatəmwə fəyə; a mdi shə ba ndza mə mbəgə kəlama ɗatə yə Hyalatəmwə tə́ wə. 2Təmburi tsətsə, má wamara mdi má həwəshə mbəgə, tə həwə mdi shə va Hyalatəmwə dəwa wə—təmburi Hyalatəmwə tsá kə fəyə mdi tsa mə mbəgə. Má mdi kə mələ wsi kala tsa mwa, kita rə bwanyə tsá kə njə kə́lə dzəgwa ghi-njə. 3Təmburi má ká mbəmbəgə ná, ka nggadləni mbəlyi kə mələ tlə́nə tsapə jiri va hyá wə; se mbəlyi kə mələ wsha waɗagə, tsá kə nggadləni va hyá. Kə "i na a na ndza ka mdi má nggadləni va mbəgəw? Kasha mələ tlə́nə tsapə, a na njə humə na. 4Təmburi kala mdi kə mələrəshə tlə́nə tə́ Hyalatəmwə njə, tazhe yashə na va mbəlyi kə səkə ɗa bəle tə na. A má ndərə tlə́nə waɗagə tsá mələ na, ba na nggadlənishə njə́. Təmburi fashə ndza njə lə dənama kə ɗa mbəlyi lə bwanyə wə. Njə́ nə, kala mdi kə mələrəshə tlə́nə tə́ Hyalatəmwə njə pakatə, tazhe ɗa mbəlyi kə mələ tlə́nə waɗagə lə bwanyə va mni Hyalatəmwə kə fwə. 5Təmburi tsətsə, kə hyi-hyi ba mbəlyi yatə wada ra ká mbəmbəgə talala—waləka va nga nggadləni bwanyə kita ra Hyalatəmwə kalə wə; a tazhe hinigwe ra mni mdi məhya dəwa, səkwa tə yatə wsi kə hitəgwa a mdi mələ. 6Njə́a wsi kə mələtə nda ndza yə ncə budi mwa; təmburi má ká mbəmbəgə lə ká mələ tlə́nə-hya ná, tə́ Hyalatəmwə mələ tlə́nə hyá vi ndza hyá tsəni budi va mbəlyi. 7Təmburi tsətsə, nggərəkə wa wsi kə hitəgwa tə́ hyá paɗə. Ncəntə wa budi-yə tə́ mbəlyi kə tsəni budi; má mbəlyi kukulə kə hitəgwa a yə nggərəkə həwə lə kulə tə́ hyá mwa ná, nggərəkə wa həwə lə kulə shə tə́ hyá. 8Washə yə ndza lə ngulə kwa ghi-yə, a mdi zəli yə tə wə; se ngulə "ighi, tsá kə ndza kwa ghi-yə tazhe ncə tə́ mbəlyi. Má mdi kə "i kwavati-njə ná, mdi shə tsá kə yatə wada ra Hyalatəmwə. 9Təmburi má paɗə wada kə Hyalatəmwə fəyə kwa ghi mbəlyi a hyá zəli (kala yə nee, "Wá nyə na səri wə; wá pətlə mdi na wə; wá ghəli na wə; wá ɗagwa na tá wsi mdi lə zərəwsha wə," əkwəa, lə paɗə zaka mbwara wuntyi wada-ranjə) nə, wuri hyá kə daɓətəgwa mə vəcə patlə kə gə nee, ""I kwavati-nga kapara tsá kə na "i ghi-nga," əkwə tsa. 10Təmburi má mdi kə "i kwavati-njə lə mni kutə, ka mələrəshə wsi ntimye njə tə́ kwavati-njə mandara batlyə wə. Təmburi tsətsə, má mdi lə "ighi kwa mni-njə, a ba ncətə tlə́nə "ighi tə́ mbəlyi, mdi shə tsá kə yatə wada ra Hyalatəmwə. 11Wuri yə kə sənata mwa nee, hələgi Tlamda dzəgə səkə ndzaranjəa; təmburi tsətsə, fəri wa tá hya! Ndzaranjə tsa, wuri myi kə hələgitəgwa tá tlayi mbə, mdashə vi kə myi wtubyi tə zamə tsa. 12Hələgi nkwa kəri; vəci mwa ná, hələgi njə səmə! Təmburi tsətsə, hwə myi wa tá mələ wsha ntintimye ndza mbəlyi mələ mə nkutli, a ba myi fəmə ghi-myi mə mələ tlə́nə tsapə, kala mbəlyi kə ndza mə nggamə. 13Kasha wa, myi mələ tlə́nə tsapə, kala tsá kə hitəgwa a mdi mələ havəci. Washə myi mələ wsha həwə ndza mbəlyi kə sa badlə a buhə və mələ wə. Washə myi mələ wsha sasəwe lə wsha má hitəgwa mwa wə. Washə mpa rə mnyə tlagwa kwalyə ghi-myi lə dlya kwa mni-myi wə. 14Kətə myi wa məhələ Tlamda Yesu Kristi, a ba myi kə́lyə kə mələ wsha ntintimye kə myi "i mələ va kəladawa kwa hwi-myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\