Roma 14

1Kə́lə wa nggwasama-rayə kə zəli lə mni kutə, mandara hyá má nakə sənata hunkwa ra zəli dandərəa; wá nggərə ghəpi yə lə hyá mbweghe wsi kə hyá zəzi kwa mni-hya mbweghe zəli wə. 2Wuntyi mbəlyi, wuri hyá kə sənata nee, ndaka zəmə wamara wsi hyá. A má wuntyi mbəlyi ná, vá mbərəsa hyá kala tsa wə; waləka ɗalyi fwə lə wsha wza-wza, wsi zəmə hyá kalə—ka zəmə tlyi hyá wə. 3Má mdi ndza zəmə tlyi ná, washə njə wshəntə mdi kə kə́lyə kə zəmə tlyi wə; má mdi kə kə́lyə kə zəmə tlyi tsa mwa, washə njə fəyə dagwama-ranjə kə zəmə tlyi tsa ka mdi bikyi səkwa tə wə—təmburi wuri Hyalatəmwə kə kə́lə mdi shə kwa nganjə dəwa. 4Karə nə, waá zhi-nga mə wsha mələ mava ra wuntə mdi damə mənə, nda səkə na larashə wtə tə́ njə́ fashə ri? Tlamda-njə tsá kə mələrəshə kita tə́ njə́ huri? Ka dzəgə dagwama-ranga tsa ndyarə va tlayi humə va Tlamda-njə mwa wə, təmburi dənama tsá va Tlamda-njə tsəramə fəyə njə́ ka mdi wuri tlayi humə tsa. 5Wuntyi mbəlyi, tə fə wuntə vəci hyá ka vəci kə mdashə zaka mbwara wuntyi vi, a zəma; a má wuntyi mbəlyi ná, ka kutə fəyə wamara vəci hyá. Wamara mdi, ba njə njigwe lə dənama mə mbərəsa-ranjə; washə njə mələ kanashə-kanashə kwa mni-njə wə. 6Má mdi ndza fəyə wuntə vəci ka vəci kə mdashə paɗə, a zəma nə, tazhe həwəshə Tlamda zəma njə; má mdi má fəyə wuntə vəci ka vəci kə mdashə paɗə mwa, tazhe Tlamda fə wamara vəci njə ka kutə. Má mdi kə zəmə tlyi dəwa, lə barəka ra Tlamda zəmə njə, təmburi tə "usa Hyalatəmwə njə səkwa tə tlyi tsa; mdi má zəmə tlyi mwa, tazhe həwəshə Tlamda kə́lyə njə, a ba "usa Hyalatəmwə səkwa təmburi mwa dəwa! 7Mdi shə mə myi ba ndza ka tlamda ghi-njə mə wsha ndza njə mələ kwa wdunya wə; a mdi shə mwa ba ndza ka tlamda ghi-njə vi dzəgə mtə səkə kə́lə njə́ wə. 8Má təmwə myi lə mkyə, ka nga Tlamda myi; má ba mtə səkə kə́lə myi dəwa, ka nga Tlamda myi. Təmburi tsətsə, mandara myi ndza lə mkyə təmwə, á tára mtə səkə kətə myi, ka nga Tlamda myi akə. 9Má mtə Kristi lə tlagwa-ranjə səmə kwa kúlə lə mkyə ná, tazhe ba njə ndza ka Tlamda mbəlyi təmwə lə mkyə ba mbəlyi kə mtə-mtə paɗə. 10Karə mənə nə, təmburi waá nda larashə wtə na tə́ dagwama-ranga ri? A tsəma wshəntə njə́ na fashə ri? Paɗə-myi nə, myi dzəgə tayə kwa kəma ra Hyalatəmwə dzəgəndza, a njə mələ kita tə́ myi— 11kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má kwə Tlamda nə, 'Jiri, yira gə sha yə, wamara mdi dzəgə gəliɓyi tə kəma-tara, a nggə rá həwə,' " əkwə. 12Handanda Hyalatəmwə dzəgə mələ kita tə́ wamara mdi mə myi. 13Təmburi tsətsə, washə myi zhini larashə wtə tə́ kwavati-myi fafashə wə. Má zherə wsi mələ myi ki, ba myi kə́lyə kə mələ wsha kə dzəgə fə dagwama-ramyi dzəmə bikyi, vashə njə dla. 14Mə daɓətəgwa-tara lə Tlamda-myi Yesu, wuri rá kə mbərəsa a sənata nee, pakatə, wsi kə zəmə shə ka bikyi lə ghi-njə wə; a má ba mdi fəyə wsi ka wsi rə bikyi ná, wuri wsi shə kə mbərə ka bikyi tə́ mdi shə pakatə, a na njə kə fata. 15Má ba na fəmə dagwama-ranga mə bikyi səkə kə wsi zəmə na nə, "ighi va na mwa mə wsi mələ tsa na wə. Washə wsi kə zəmə ndza na zəmə zantə dagwama-ranga kə Kristi mtə tazhe mbə njə́ wə; 16washə wsi kə na fəyə ka wsi tsapə mbərə ka wsi ntimye kə dzəgə kə́lə bikyi səkə tə́ wuntə mdi wə. 17Zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, vəcə zəmə wsha kə zəmə lə sa wsha sa-sa fashə wə—vəcə ndza ka mdi tsapə jiri lə hinigwe ra mni ba dlama, səkə va Mambəli Hyalatəmwə. 18Má mdi kə fəyə wsha makənə ngyi ka wsha tə kəma mə zəli Kristi, mdi shə tsá kə ghi Hyalatəmwə bwə tə́; a ka dzəgə mbəlyi wshəntə mdi shə mwa wə. 19Təmburi tsətsə, fəmə myi wa ghi-myi mə mələ wsha ndza daɓətə myi mə ndza rə zəzərə, ba wsha ndza tləkəshə nggwasama-ramyi mə zəli. 20Washə yə ɗantə tlə́nə Hyalatəmwə səkwa təmburi zəmə wsi fashə wə. Paɗə zaka mbwara wsha kə zəmə nə, ndaka zəmə mdi—bikyi mə wə; a má mwa, wuri kə ndza ka bikyi, a na mdi kə zəmə wsi ndza fəmə dagwama-ranjə dzəmə bikyi. 21Kuji-ma tsá kə mdi kə́lyə kə zəmə tlyi lə sa badlə ba mələ wamara wsi, a na njə kə fəmə dagwama-ranjə mə bikyi səkə kə wsi ndza njə mələ. 22Má ndərə na mbərəsa nee, wsha ndza na mələ, bikyi mə wə ná, mbushə mbərəsa-ranga tsa kwa mni-nga kwa kəma ra Hyalatəmwə, vashə njə ɗantə wuntə mdi. Barəka dabwaa tsá va mdi má mni-njə laratə wtə mə wsi ndza njə mələ. 23A má mdi kə nggərə ghəpi kwa mni-njə, a gə nee, "Ntimye wsi tsa tsə́ náa?" əkwə ná, wuri mdi shə kə mələtə bikyi, a na njə kə ɗahwi wsi kə zəmə tsa—təmburi lə mni kutə ɗahwi njə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə. Wamara wsi ndza mdi mələ, tsá ndza njə nee, lə mni kutə mələ mdi shə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə ná, bikyi wsi shə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\