Roma 15

1Má myi mbəlyi kə sənata wsha mbweghe zəli ná, kə hyi-hyi ba myi vweta nggwasama-ramyi ndza ntahə lə wsha dyedyeki kwa ghi-hya va má-rahya sənata wsha mbweghe zəli. Washə myi mələ wsi ndza ngamyi ghi bwə tə́ kalə wə; 2kuji-ma tsá kə wamara mdi mələ tlə́nə ndza ghi kwavati-njə bwə tə́, tazhe tləkəshə kwavati-njə tsa mə zəli. 3Təmburi Kristi nə, və́ njə mələ waləka wsi kə ghi-njə "i wə—kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má vəcə mbəlyi kə ndzəndzəgə na, Tlamda, wuri kə dzəgwa ghi-ra dəwa," əkwə. 4Wamara wsi kə mbəlyi ɗafətə kwa Dləparamə Hyalatəmwə zamə mwa nə, tazhe tətəkə myi wsha ɗafətəgwa hyá, a myi ntsitəgwa tá ghə wsi kə myi fətə ghi tə, lə kə́lə mungyalə. 5Hyalatəmwə, njə́ mdi kə tləkə nkwa, a ba nggərəkə mungyalə tə́ mbəlyi. Á njə vweta yə, a yə daɓətəgwa mə zəzərə ndza ka mbəlyi lə məhələ Yesu Kristi, 6tazhe ba yə fali Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi ka kutə lə mni kutə. 7Təmburi tsətsə mənə, kə́lə wa kwavati-yə mə zəli lə mni kutə, kala tsá kə Kristi kə́lə yə, a yə nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə. 8Jiri, yira gə sha yə mwa, wuri Kristi kə səkə ka mdi kə Hyalatəmwə mnəkə tə́ ká Isra"ila tazhe ncətə jiri Hyalatəmwə, a njə cəntə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə shi hyi-hya zamə; 9a njə́ səkə tazhe mbəlyi má ka ká Isra"ila dəwa, a hyá humə Hyalatəmwə səkwa tə zhihwi kə njə zhihwi tá hyá mwa—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Təmburi tsətsə, yira dzəgə humə na tá ká kyə; yira dzəgə a cimyi tazhe fali na," əkwə. 10Kə ɗafətəgwa dəwa nee, "Kasha wa dlama, yə ká kyə, nkyahə lə mbəlyi-njə," əkwə. 11Má kwə njə tə wuntə nkwa mwa, "Fali wa Tlamda, paɗə yə ká kyə; paɗə zaka mbwara mbəlyi kwa wdunya, fali njə́ hyá!" əkwə. 12Ba Ishaya Zakuri gətə dəwa nee, "Shi ra Yassa dzəgə səkə— njə́ mdi kə dzəgə ndza ka Mbəgə ká kyə; tə njə́ dzəgə hyá ngga," əkwə. 13Á Hyalatəmwə nggə yə dlama kwa mni-yə, lə hinigwe ra mni, səkə kə mbərəsa-rayə lə Kristi, a yə tlətə tə wsi kə yə ghə va njə́ gərigəri, səkə kə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə; təmburi njə́ mdi ndza tləkəshə myi tá ghə wsi tsa. 14Nggwasama, wuri rá kə mbərəsa nee, mbəlyi tsapə yə, lə məhələ ndangə; wuri yə kə sənata wsha mbweghe zəli mwa, tsəramə "yəmə kwavati-yə, a tətəkərəvə hunkwa ra zəli tə́ hyá. 15A má mə njə́a dləparamə kə rá ɗafətə tə́ yə tsa ki, za-za ɗafətə yə tsa rá kəlama nggadləni, tazhe zəzitə yə wuntyi vəcə ngyi. Má ɗafə-ra tsa, səkwa tə barəka kə Hyalatəmwə nggə rá, 16a fəyə rá ka mdi kə mnə Yesu Kristi tə́ yə mbəlyi má ka ká Isra"ila, tazhe kə́lə yə habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə səkə. Má tlə́nə mələ tsa rá, tazhe ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə tsəramə Hyalatəmwə kə́lə ka nganjə va ndza ra Mambəli-njə kwa mni-yə—kala wsi dandərəa ndza mbəlyi mələ sarəka lə tə́ Hyalatəmwə. 17Təmburi tsətsə mənə, ndaka ɓwa ghi rá lə tlə́nə Hyalatəmwə və́ Kristi mələtə səkə kə rá. 18Ka ɓwa ghi rá lə wuntə wsi wə—se lə tlə́nə və́ njə mələtə səkə kə rá tsa kalə; təmburi səkə kə vəcə-ra ba tlə́nə və́ rá mələtə nda kələkə mbəlyi má ka ká Isra"ila Kristi səkə tá njə́, a hyá səkə həwəshə vəcə-njə. 19Wuri dənama ra Mambəli Hyalatəmwə kə ncətəgwa mə wsha kwatsəka kə rá mələtə kwa kəma-rahya ntikwə zhigi; lə dənama-ranjə tsa mwa, wuri rá kə wtləshə nkwa bakəma lə habarə Kristi, tsəshə tə Urushalima rapə tə Ilirikum. 20Má wsi kə rá "i mə́ akə ná, dzəgə gərəshə habarə ndərə tsa tə nkwa má vəcə Kristi ala fatəgwa; təmburi vá "i rá mə́, ba rá anə mpya tə dəgi kə wuntə mdi anətə wə— 21kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mbəlyi má vəcə-njə ala gətəgwa tə́ hyá, mbəlyie hyi tsá kə dzəgə nata lə ntsə-hya; má mbəlyi má ala fatə vəcə-njə mwa, hyá dzəgə sənata," əkwə. 22Tlə́nə-ra gə habarə Yesu tə nkwa dadamə tsa, tsá kə mələtə nda má rá ala tlayi nkwa kə jilyə tá yə; ka ɗa kúkulə zhigi ndangə nkatə rá tlə́nə-ra tsa kə jilyə tá yə. 23A má ndzaranjəa mənə ki, wuri rá kə kərintə tlə́nə-ra tə nkwa ngyi; má kala tsá ndza njə nee, kúkulə va və́ rá "i jilyə cika yə ná, 24wuri rá kə "i tlagwa jilyə ndzaranjəa, vi ndza rá dzəgə li jilyə Fanya. Má yə mwa, ndaka vweta rá yə mə ntahə-ra jilyə Fanya tsa, a na rá kə hyata hya tá yə, a fá zərə ndza lə yə mənə. 25A má ndzaranjə tsa ná, yira li dzəmə Urushalima hataba, tazhe kələrəshə wsha kə mbəlyi tsənitə ka vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə sa bwanyə məɓa. 26Təmburi mbəlyi kə zəli tə Makidoniya lə Akaya, wuri hyá kə "i tsəni "u"wi tazhe vwi mbəlyi má wsha və mə ká zəli məɓa, a ba hyá tsənitə. 27(Hyá lə ghi-hya tsá kə mələtə dabari tsa səmə kwa mni-hya, nda tsənitə kwaba hyá tazhe vwi ká Isra"ila məɓa. Má ndangə mə́, ká Isra"ila tsá kə vweta hyá tsəmi, təmburi səkwa məɓa atərə fatə habarə Yesu hyá. Má kala tsá ndza njə nee, wuri hyá kə tlayi barəka dabwaa səkə va Hyalatəmwə səkə kə mbəlyi məɓa, kə hitəgwa mwa ba hyá ɗaravə wsi tazhe vwi mbəlyi tə sa bwanyə məɓa lə kwaba ndzaranjəa.) 28Má kə dzəmə rá lə kwaba kə mbəlyi tsənitə tə́ hyá tsa, a nggərəkə tə́ hyá ná, yira mbərəgwa səkə ka li jilyə Fanya tsa; má kwa hunkwa kə jilyə ná, yira dzəgə tayə ka cika yə pəlyə Roma. 29Wuri rá kə sənata mwa, má kə jilyə rá tá yə, yira dzəgə kə́lə yə barəka dabwaa səkə va Kristi. 30Yira gədyi yə mwa, nggwasama, lə barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi, vwi rá wa lə adəwa, səkwa tə "ighi kwa mni-yə səkə va Mambəli Hyalatəmwə. Gədyi myi wa Hyalatəmwə dabwaa, 31a njə yashə rá va mbəlyi má zəli mə ká Yahudiya məɓa, vashə hyá dzəgə ɗa rá fashə. Mələ wa adəwa mwa, tazhe ba mbəlyi kə zəli məɓa kə́lə wsi ndza rá kələrəshə dzəmə tə́ hyá lə mni kutə. 32Má kə zhinikəgwa rá səkə mənə ki, lə barəka ra Hyalatəmwə, yira jilyə tá yə lə dlama dabwaa kwa mni-ra, a na Hyalatəmwə kə ɗatə yə tə́; myi dzəgə fá zəzərə ndza ka kutə lə yə mənə. 33Á Hyalatəmwə Mdi kə hiniyi mni mbəlyi njigwe tá yə, paɗə-yə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\