Roma 16

1Má Fibi, zharəma-ramyi mə zəli Tlamda, tsá tə vwi nkwa mə ikiliziya tə Kankiriya ná, njə dzəgə jilyə cika yə dəwa. 2Kə́lə wa njə́ lə hwi kutə, kala tsá kə hitəgwa a mbəlyi ka nga Tlamda mələ, ba yə vweta njə́ mə wamara wsi kə njə "i vwi tə. Təmburi má njə́ kwa nganjə, wuri njə kə vweta mbəlyi kúkulə, balə rá dəwa. 3Cikata myi wa Akila hyá lə malə-njə Biriska, mbəlyi və́ yə́ mələ tlə́nə Yesu Kristi lə hyá ka kutə; 4wuri hyá kə pahwi mkyə-hya venkwashə tazhe vwi rá. Waləka rá kutəra-tara tsá kə "usa hyá mwa wə; balə paɗə ikiliziya ra mbəlyi má ka ká Isra"ila bakəma dəwa, tə "usa hyá. 5Cikata wa mbəlyi təkwarə kə mələ adəwa hankyə ya-hya dəwa. Cikata wa mcə-ra Abainitas; njə́ mdi kə atərə wtubyi a kə́lə vəcə Yesu tə hyə ká Asiya. 6Cikata wa Maryamu, malə wghyana mə mələ tlə́nə tazhe vwi yə pəlyəɓa. 7Cikata wa Andaranikas hyá lə Yuniyas, ká Yahuda və́ yə́ kwa furəshina ka kutə lə hyá; tə humə hyá mbəlyi kə mnə Yesu dabwaa. (Mpəlyi-ma hyá dzəmə zəli Kristi tə́ rá.) 8Cikata wa Amfiliyas, mcə-ra mə zəli Tlamda. 9Cikata wa mcə-ra Istakis, ba Urbanas dəwa, mdi və́ yə́ mələ tlə́nə Kristi lə njə́. 10Cikata wa Abalis, mdi ka nga Kristi ndangə; ba yə cikata paɗə mbəlyi hankyə ya Aristobulus. 11Cikata wa dagwata-tara Hirudiyan, ba paɗə mbəlyi kə zəli hankyə ya Narkisas. 12Cikata wa Tarafina hyá lə Tarafusa, myə kə mələ tlə́nə Tlamda ngyi; ba yə cikata zharəma-ramyi Barsisa dəwa, tsá vá fəmə dənama-ranjə mə mələrəshə tlə́nə tə́ Tlamda. 13Cikata wa Rufas, mdi lə dənama ndangə mə zəli Tlamda, ba mama-ranjə—tsá kə fəyə rá kala zəgwi-ranjə. 14Cikata wa yə Asinkiritas, Filiguna, Hamis, Baturobas, Hamasa, ba paɗə wuntyi nggwasama-ramyi tá hyá dəwa. 15Cikata wa Filulugusa, Yuliya, Niriyas hyá lə zharəma-ranjə, Ulumfas, ba paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tá hyá dəwa. 16Cikata wa ghi-yə paɗə lə cikagwa rə "ighi. Paɗə mbəlyi mə ikiliziya ra Kristi tə nkwaa ná, tə cika yə hyá dəwa. 17Nggwasama, titihwə yə rá: yashə wa ghi-yə va mbəlyi kə həhərə nkwa, a wshəwshəntə wsha kə yə tətəkəvə; təmburi wuri hyá kə "i ntəntəkə yə fashə, a yə hwə tá mbərəsa-rayə. Hwə wa tá hyá! 18Má mbəlyi kə mələ wsha kala tsa nə, tlə́nə Tlamda-myi Yesu Kristi tsá mələ hyá wə; waləka wsha kə ghi-hya "i, tsá mələ hyá kalə. Lə cikərə vəcə tá mnyə-hya ba vəcə rə pá mdzə rə mnyə kələhwi məhələ mbəlyi má sənata wsi hyá fashə, a nggutə nkwa. 19A má yə kwa ngayə ki, wuri habarə ndza-rayə tə həwəshə vəcə Yesu kə wtləshə nkwa bakəma; təmburi tsətsə mwa nda ndza rá lə dlama dabwaa tá yə. Wsi kə rá "i va yə mənə, njiwegwa kə ntsəntsəkulə tá mələ tlə́nə jiri; a má tá mələ wsha ntintimye, ba yə njigwe ka mbəlyi bata má sənata wsi. 20Má Hyalatəmwə Mdi kə hiniyi mni mbəlyi mwa ná, njə dzəgə ngirəɗəyi Shatari zazamə, a yə nkərəshə lə səra. Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə yə. 21Tə cika yə Timotawas, mdi ndza yə́ mələ tlə́nə lə njə́ ka kutə tsa dəwa. Tə cika yə Lukiyas hyá lə Yasan, ba Susibataras dəwa—ká Yahuda hyá paɗə, kala rá. 22(Má yira dagwama-rayə Tartiyas, tə cika yə rá dəwa kwa ngara—yira mdi kə ɗafə dləparaməa tə́ Bulus.) 23Tə cika yə Gayas dəwa—hankyə ya-njə ndza rá tə nkwaa; hankyə ɓa tsənigwa mbəlyi kə zəli tə nkwaa mwa. Tə cika yə Arastas, mdi kə tsətsə "u"wi nggwamənati tə mələmi tə nkwa tsa dəwa. Mwa, tə cika yə dagwama-rayə Kawartas. (( 24Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi paɗə.)) 25Fali myi wa Hyalatəmwə! Dənama tsá va njə́ tsəramə tləkəshə yə, a yə ndza lə dənama mə zəli; tsətsə kwə habarə ndərə ndza rá gə mbweghe Yesu Kristi. Má habarə ndərə tsa, ka wsi tə mbwə ala zamə; 26a má ndzaranjəa mənə ki, wuri jiri-njə kə shilyə tə ka səkə kə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə ɗafətə zamə. Mwa, wuri habarə Yesu tsa kə wtləshə nkwa bakəma kwa wdunya, səkwa tə tsá kə Hyalatəmwə gətə—tazhe ba paɗə mbəlyi səkə mbərəsa, a həwəshə vəcə-njə tsa. 27"Usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə səkə kə Yesu Kristi! Njə́ kutəra-ranjə tsá lə ntsəkulə sənata wsha paɗə; njə́ Mdi kulə batə wavi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\