Roma 2

1Mbəlyi-ra, nkwa kə wɗyi shə va yə, a na yə kə laratə wtə tə́ kwavati-yə wə. Má kə laratə wtə yə tə́ kwavati-yə, wuri yə kə laratə wtə tə́ ghi-yə dəwa; təmburi wamara wsi ntimye ndza kwavati-yə mələ, tə mələ yə dəwa. 2Wuri myi kə sənata mwa, má kita ra Hyalatəmwə kə dzəgə tərə kwa ghi mbəlyi kə mələ wsha kala ngyíe hyi ná, talala. 3Karə mənə nə, mbəlyi-ra nə, á Hyalatəmwə dlənata ɗa yə lə bwanyə kita-ranjə, a na yə tə mələ wsi ntimye kala nga mdi kə yə larashə wtə tsa ná? 4Karə nə, ka wsi fashə fəyə zərəndza ra Hyalatəmwə lə mungyalə ndza njə ncə tə́ yə tsa yə wa?! Ndana vá sənata yə nee, njə́ ncətə yə zərəndza-ranjə tsa tazhe mbəralyə məhələ-yə, a yə səkə wtubyi huri? 5Má ba yə fəyə mni-yə bəlibəli ndəma fatə vəcə-njə a wtubyi, yə vərəshə bwanyə kita ra Hyalatəmwə dabwaa tə́ ghi-yə fashə tə vəci kə gə kita-ranjə. Hyalatəmwə dzəgə ɗa mbəlyi lə bwanyə va mni-njə kə mpwə, a ba gə kita talala tə́ paɗə mbəlyi; 6wamara mdi dzəgə tlayi nəbwa va njə́ kaləkalə lə wsi və́ mdi shə mələtə kwa wdunya. 7Má mbəlyi kə fəmə ghi-hya mə mələ wsi ndərə lə mungyalə təmburi tsá kə hyá və kulə lə humə ba mkyə má kəri səkə va Hyalatəmwə, hyá dzəgə tlayi mkyə shə səkə va njə́; 8a má mbəlyi kə "intə ghi-hya kalə ba dlənata jiri Hyalatəmwə tazhe mələ wsha ntintimye ná, bwanyə ndangə tsá dzəgə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ hyá va mni-njə kə fwə. 9Paɗə mbəlyi kə mələ wsha ntintimye ná, hyá dzəgə sa bwanyə dzawə-dzawə—tsəmi ká sa bwanyə tsa mwa, ká Yahuda, nda zəli hyá paɗə wuntyi mbəlyi. 10A má paɗə mbəlyi kə mələ wsi tsapə mwa, Hyalatəmwə dzəgə humə hyá, a nggərəkə kulə lə ndza rə zəzərə dabwaa tə́ hyá—tə́ ká Yahuda tsəmi mwa, nda zəli hyá zaka mbwara wuntyi mbəlyi. 11Təmburi má Hyalatəmwə, ka nta alá njə kwalyə mbəlyi wə. 12Njə dzəgə mələrəshə kita tə́ paɗə mbəlyi—ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda paɗə. Má mbəlyi má sənata wada ra Musa nda mələtə bikyi hyá, kita rə bwanyə dzəgə mələrəshəgwa tə́ hyá kəlama dzata hyá lə wada tsa. Má ká Yahuda tə zəli wada ra Musa a ba mələtə bikyi mwa, kita rə bwanyə dzəgə tərə kwa ghi-hya dəwa, səkwa tə tsá kə hyá ndyarə va yatə wada tsa talala. 13Təmburi mbəlyi kə fatə vəcə wada ra Hyalatəmwə, tsá ka mbəlyi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə—se mbəlyi kə zəlitə vəcə wada tsa ba yatə talala. 14Má ba mbəlyi má sənata wada tsa zəlitə wsi kə gətəgwa kwa wada tsa kəlama sənata njə́, wuri kə ncətə nee, lə wada hyá kwa mni-hya ka zəli; 15wuri ndza-rahya kə ncətə nee, má wsi kə wada ra Hyalatəmwə gətə a mbəlyi mələ, wuri kə ɗafətəgwa kwa mni-hya. Zəzi mə ghi-hya dəwa, wuri kə ncətə ndza ra wada tsa kwa mni-hya—tə wuntə vi, ndaka la wtə zəzi-hya tə́ hyá va ntimye ra wsha mələ hyá; tə wuntə vi, tə humə hyá zəzi-hya tá wsha tsapə mələ hyá. 16Má tə vəci kə gə kita, Hyalatəmwə dzəgə mələrəshə kita tə́ paɗə mbəlyi mbweghe wsha tə mbwə kwa mni-hya, səkə kə Yesu Kristi—kala tsá kə habarə ndərə ndza rá gə tsa ncətə tə́ mbəlyi. 17A tsəma ri, ká Yahuda? Yə mbəlyi kə nggatəgwa tə wada ra Musa huri? A tə ɓwa ghi yə lə sənata Hyalatəmwə mwa huri? 18Wuri yə kə sənata wsi kə Hyalatəmwə "i a mdi mələ; a ba yə ɗatə yə tá wsi tsapə, a dlənata wsi ntimye—təmburi wuri yə kə tətəkəvə wsi kə wada-ranjə tsa gətə, kwə yə. 19Kə fəyə ghi-yə yə ka mbəlyi tsəramə ncərəshə hunkwa tə́ mbəlyi ka ghuli, lə ka nggamə tə́ mbəlyi mə nkutli huri? 20Mbəlyi kə tətəkə hunkwa ra Hyalatəmwə yə tə́ mbəlyi má sənata wsha, lə tə́ mbəlyi má fyere, kwə yə sha ghi-yə—təmburi wuri yə kə sənata jiri ba paɗə wsha mbweghe Hyalatəmwə səkə kə wada tsa, kwə yə. 21Tə tətəkərəshə wsha yə tə́ wuntyi mbəlyi; a va waá má yə tətəkərəvə tə́ ghi-yə mwa ri? Tə gə yə nee, "Wá ghəli yə wə," əkwə; ndana tə ghəli yə kwa ngayə huri? 22Má kwə yə sha mbəlyi, "Wá nyə yə səri wə"; ndana tə nyə yə səri kwa ngayə huri? "Washə yə ɗa məlyə wə," əkwə yə sha mbəlyi; a karə yə nə, ala yə ghəli wsi kwa mpya məlyə tə́ ghi-yə huri? 23Tə ɓwa ghi yə va ndza-rayə ka mbəlyi lə wada ra Hyalatəmwə va yə; ndana wuri yə kə wshəntə Hyalatəmwə səkə kə ɓələntə wada tsa— 24kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Tə wshəntə Hyalatəmwə ká kyə səkwa təmburi wsha ntintimye ndza ká Yahuda mələ," əkwə. 25Rəba tsá mə ndza ka mdi ká Yahuda mə́, a na mdi kə yatə wada ra Hyalatəmwə; a má kə ɓələntə wada tsa mdi mwa, wuri mdi shə kə mbərə ka mdi má sənata Hyalatəmwə. 26Má ba mdi má ka mdi ká Yahuda yatə wada ra Hyalatəmwə mwa, ka dzəgə Hyalatəmwə fə njə́ ka mdi ká Yahuda ndangə huri? 27Pakatə, má mbəlyi má ka ká Yahuda kə yatə wada ra Hyalatəmwə, hyá dzəgə ncətə ndza-rayə ntimye, yə ká Yahuda kə ndza lə wada-ranjə kə ɗafə-ɗafə kwa dləparamə va yə, a na yə má yatə. 28Má mdi ka mdi ká Yahuda jiri tə́ Hyalatəmwə nə, njə́ mdi kə tlantə pityi kalə wə; təmburi kandə mdi ndza ka nga Hyalatəmwə səkə kə tlantə pityi wə. 29Má mdi ka mdi ká Yahuda jiri tə́ Hyalatəmwə, njə́ mdi lə jiri kwa mni; təmburi wamara mdi kə njigwe lə jiri kwa mni-njə tá Hyalatəmwə, njə́ tsá ka nga Hyalatəmwə mdi. Tlá pityi tsá kə ncətə ndza ra mdi ka nga Hyalatəmwə wə—se ndza ra Mambəli Hyalatəmwə kwa mni mdi. Má mdi jiri tsatsa, səkə va Hyalatəmwə və humə njə; ka və humə njə səkə va mbəlyi wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\