Roma 3

1Má ndərə tsətsə njə mənə nə, tsəma mdashə ká Yahuda mdashə wuntyi mbəlyi ri? Waá rəba mə ndza ka mdi ká Yahuda ri? 2Jiri, yira gə sha yə, rəba tsá shə dabwaa mə ndza ka mdi ká Yahuda mamə: tsəmi-njə, hyá mbəlyi kə Hyalatəmwə nggərəkə vəcə-njə tə́ hyá. 3Karə nə, və́ wuntyi mbəlyi mə hyá ndza ka mbəlyi má jiri və huri? Mandara jiri má va hyá ná, wuri kə ncətə nee, Hyalatəmwə ndza ka mdi má jiri və kala hyá ná? 4Mandara batlyə! Hyalatəmwə nə, mdi lə jiri njə, mandara paɗə mbəlyi ndza ka mbəlyi kə tsangwi—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Vəcə Hyalatəmwə, jiri njə talala; mandara tsəma wsi ntimye kə mdi fə tə njə́, talala vəcə-njə tsa," əkwə. 5Má kwə wuntyi mbəlyi, má ndərə wsi ntimye mələ myi, tsá kə ncətə jiri Hyalatəmwə tə gambala nə, kə hyi-hyi ba Hyalatəmwə ɗa myi lə bwanyə kita-ranjə səkwa təmburi wsi kala tsa shə ná? əkwə fashə. (Vəcə mbəlyi má sənata zəzi Hyalatəmwə, tsá kə rá gə tsa mənə.) 6Fashə vəcə-hya tsa dye! Má və́ Hyalatəmwə mələtə wsi kala tsa wə ná, tsəma dzəgə njə gə kita tə́ mbəlyi kwa wdunya ri? 7Má kwə wuntyi mbəlyi mwa, má ndərə tiki jiri má va mdi, tsá kə ncətə jiri Hyalatəmwə tə gambala nda nggərəkə həwə mbəlyi tə́ Hyalatəmwə nə, tsəma fə mdi shə Hyalatəmwə mə bwanyə kita-ranjə va bikyi və́ mdi shə mələa ri? 8"Kasha wa, myi mələ tlə́nə ntimye, a wsi ndərə shilyə mə," əkwə hyá fashə. Tsətsə vəcə-yə́ mwa, kwə hyá! Wuri hyá kə wshəntə yə́ mə gə vəcə kala tsaw? Hyalatəmwə dzəgə mələrəshə kita tə́ hyá, a fə hyá mə bwanyə, kala tsá kə hitəgwa. 9Karə mənə tsə́ nə, myi ká Yahuda mdashə zaka wuntyi bwata ra mbəlyi ná? Mandara ntyayə, vá mdashə nkwa myi wə. Təmburi wuri rá kə ncətə nee, paɗə mbəlyi—ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda—wuri bikyi kə gurehwi hyá kə́rəpi. 10Wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi tsapə jiri shə mandara kutə wə; 11mdi shə kə sənata jiri wə; a mdi kə və Hyalatəmwə shə dəwa mandara kutə wə. 12Paɗə mbəlyi, wuri kə hwə tá Hyalatəmwə; wuri hyá kə za həlangə. Mdi shə tə mələ tlə́nə tsapə mandara kutə wə. 13Má vəcə səkwa tá mnyə-hya mwa ná, dantimyee, kala zəmwi kúlə kə mnəntəgwa ɓwatti; vəcə kə nggutə nkwa, tsá gə hyá. Kala dala ra shishi "yagarə, wsi kə səkwa tá pəlizhe ra mnyə-hya. 14Mpanggə nggənggələ nkwa tá mnyə va hyá, ka vəcə kəladawa. 15Mbəlyi kə "i ɗantə nkwa hyá, a pətlə dzəgwa hyə; 16se zantə nkwa, tlə́nə mələ hyá mə wamara wsi. Ɗantə mni mbəlyi va kəladawa, tsá kwa mni-hya; 17vá sənata hunkwa kə ndza rə zəzərə hyá ndangə wə. 18Ka nggadləni hyá va Hyalatəmwə kwa mni-hya, a həwəshə njə́ wə," əkwə. 19Wuri myi kə sənata mwa, má wamara wsi kwa wada ra Musa, tə́ mbəlyi kə zəli wada tsa gətəgwa njə; təmburi tsətsə, nkwa kə wɗyi shə va hyá wə. Paɗə mbəlyi kwa wdunya, wuri kita ra Hyalatəmwə kə tsəshə hyá səkwa təmburi bikyi-hya pakatə. 20Təmburi mdi shə kwa wdunya mandara kutə, ba njigwe ka mdi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə səkə kə yatə wada ra Musa wə; təmburi tlə́nə wada tsa, ncə bikyi-hya tə́ mbəlyi, a hyá sənata nee, lə bikyi hyá ndangə kwa kəma ra Hyalatəmwə. 21Má ndzaranjəa mənə, wuri Hyalatəmwə kə ncətə myi wuntə hunkwa ndza mdi njigwe ka mdi tsapə kwa kəma-ranjə. Má məlifyi hunkwa tsa, vá tsəkwə wsi va njə́ lə wada ra Musa, mandara wada tsa lə zakuri hyi Hyalatəmwə vá gə vəcə mbweghe-njə alandza wə. 22Ndzaranjəa ndaka ndza myi ka mbəlyi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə səkwa tə mbərəsa-ramyi lə Yesu Kristi! Wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ dzəgə tlayi mbə. Ka nta alá Hyalatəmwə kwalyə mbəlyi wə; 23təmburi paɗə mbəlyi kwa wdunya, mbəlyi lə bikyi—wuri paɗə mbəlyi kə za kwa kəma ra Hyalatəmwə Mdi kulə. 24A má ndzaranjəa, səkə kə zhihwi Hyalatəmwə, ndaka ndza myi ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə səkwa təmburi tsá kə Yesu Kristi mbərəshə myi—fashə mwa! 25Hyalatəmwə mnəkə Yesu tazhe ba njə kələhwi mtə səkwa təmburi bikyi-myi; səkə kə mtə-njə tsa mwa ntivintə myi bikyi-myi Hyalatəmwə, a na myi kə mbərəsa lə Yesu. Mə mnəkə Yesu tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə nee, mdi lə jiri njə ndangə. Təmburi alandza, kə́lə mungyalə tsá mələ njə lə mbəlyi, a fəyə bikyi-hya vari bəla; 26a má ndzaranjəa, mə tsa vi fangyi tsa, wuri njə kə ncətə myi hunkwa ndza njə fəyə mdi ka mdi má bikyi və səkə kə mbərəsa lə Yesu. 27Təmburi tsətsə, wsi shə ba mdi ɓwatə ghi lə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə; təmburi səkə kə yatə wada tlayi mbə mdi wə—se səkwa tə mbərəsa lə Yesu. 28Wuri myi kə ngga tə nee, səkə kə mbərəsa lə Yesu ndza mdi njigwe ka mdi tsapə, a səkə kə yatə wada ra Musa wə. 29Má Hyalatəmwə ná, nga ká Yahuda Hyalatəmwə njə kalə ná? Hyalatəmwə njə tə́ paɗə wuntyi mbəlyi dəwa huri? Pakatə, Hyalatəmwə paɗə mbəlyi njə— 30təmburi kutə Hyalatəmwə kalə; ka kutə mələ wsi njə tə́ paɗə mbəlyi mwa. Ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda paɗə, səkə kə mbərəsa-rahya lə Yesu fə hyá Hyalatəmwə ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə. 31Má va tsá kə myi gə mənə nee, səkə kə mbərəsa-ramyi kə́lə myi Hyalatəmwə nə, myi wdintə wada-ranjə mənəw? Kandə wə dye! Wuri myi kə ncətə nee, handanda jiri vəcə wada tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\