Roma 4

1Má tsətsə njə, karə Ibrahim shi-ramyi kwa nganjə mənə ri? 2Má ndərəma mə́, səkə kə yatə wada ra Musa fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə nda tlayi mbə njə ná, wsi kə ɓwa ghi tsá shə va njə́ mənə; a má jiri, kandə njə ɓwatə ghi-njə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə, təmburi səkə kə yatə wada tsa ndza njə ka mdi tsapə wə. 3Wuri Dləparamə Hyalatəmwə kə gətə nee, "Ibrahim mbərəsa lə Hyalatəmwə, nda fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə," əkwə. 4Má mdi kə mələ tlə́nə tazhe tlantə nəbwa ná, ka wsi rə fashə nəbwa-ranjəa wə; wsi kə njə vətə lə hwali-njə tsa shə. 5A má mdi má ngga tə tlayi nəbwa səkwa tə tlə́nə mələ njə, a tə zhihwi Hyalatəmwə ngga njə kalə, mbərəsa ra mdi shə tsá nə Hyalatəmwə, nda fə mdi shə njə ka mdi tsapə kwa kəma-ranjə. Təmburi Hyalatəmwə, tə kə́lə mbəlyi lə bikyi njə, a fə hyá ka mbəlyi ma bikyi və! 6Tsətsə kwə Dawuda mwa mbweghe barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mdi lə bikyi, a njə ndza ka mdi má bikyi və tá njə́—a səkwa tə tlə́nə tsapə və́ mdi shə mələtə mwa wə; kwə Dawuda na, 7"Lə barəka mbəlyi kə Hyalatəmwə ntivirəntə bikyi-hya, a ba yaɓəntə mni-hya; 8lə barəka dabwaa mdi kə Tlamda shishentə bikyi-njə, a ba lantə ghi tə́," əkwə. 9Karə mənə nə, waləka tə́ ká Yahuda, mbəlyi kə tlantə pityi, njə́a barəka tsa kalə ná? Balə tə́ mbəlyi má zəli wada ra ká Yahuda tsa dəwa huri? Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, səkwa təmburi mbərəsa ra Ibrahim nda fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə; 10venkwa-ma ntivirəntəgwa bikyi-njə tə́ Ibrahim ri? Kətərəmbwe tlantə-njə tlantə pityi náa, náa səfə njə má nakə tlantə pityi ná? Səfə njə má nakə tlantə pityi ntivirəntəgwa bikyi-njə huri? 11Má tlá pityi tsa, wuri kə njigwe ka wsi kə ncətə nee, wuri Hyalatəmwə kə kə́lə Ibrahim a ba ntivirəntə bikyi-njə səkwa təmburi mbərəsa-ranjə, səfə njə má nakə tlantə pityi. Təmburi tsətsə nda ka Ibrahim mbəlyi ka shi ra paɗə mbəlyi kə fəyəgwa ka mbəlyi tsapə səkwa təmburi mbərəsa-rahya, mandara hyá má tlantə pityi. 12Njə ndza ka shi ra mbəlyi kə tlantə pityi dəwa, ngyí ndza njə nee, waləka tlantə pityi wsi kə hyá ngga tə wə; Tlamda lə ghi-njə tsá kə hyá mbərəsa lə—kala shi-ramyi Ibrahim, səfə njə má nakə tlantə pityi tsa. 13Aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tə́ Ibrahim ba shi hyi-njə nee, paɗə wdunya dzəgə ndza ka ngahya, əkwə tsa nə, vá mpurətə njə səkwa təmburi tsá kə Ibrahim yatə wada-ranjə wə; a səkwa tə tsá kə njə mbərəsa, nda fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə. 14Má ndərəma nə, waləka mbəlyi kə ya wada ra Musa tsá kə dzəgə tlayi wsi va Hyalatəmwə, wuri mbərəsa kə ndza ka wsi fashə; aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tsa mwa, wsi mə wə. 15Má wada tsa ndangə mə́ ná, bwanyə kita ra Hyalatəmwə tsá kə́lə njə səkə tə́ mbəlyi. (Má ndərəma wada shə wə, mdi shə ba ɓələntə wada mwa ná?) 16Barəka kə Hyalatəmwə mputə tə́ myi ka aləkawalə, səkə kə mbərəsa lə njə́ tlayi myi; ka wsi rə fashə nggərəkə barəka tsa Hyalatəmwə lə zhihwi-njə mwa, tazhe ba paɗə mbəlyi ka shi hyi Ibrahim tlayi barəka tsa. Má mbəlyi ka nganjə mbəlyi ná, waləka ngyí kə ya wada ra Musa wə, balə mbəlyi kə mbərəsa lə Hyalatəmwə kala nga Ibrahim. Təmburi wuri Ibrahim kə ndza ka shi-ramyi paɗə— 17kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wuri rá kə fəyə na ka shi tə́ mbəlyi dadamə kwa wdunya kúkulə," əkwə. Má barəka kə mputə myi gwa tsa ná, səkə va Hyalatəmwə kə Ibrahim mbərəsa lə njə́ tsa—njə́ mdi kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi kə mtə; njə́ mwa, tsá kə patə wsi shilyə mə wsi má shə. 18Ibrahim mwa venkwashə, ba mbərəsa lə Hyalatəmwə, a fətə ghi tə wsi kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tsa tə́ njə́—mandara mbəlyi ndza gə nee, kandə njə yeki zəgwi wə, əkwə. Təmburi tsətsə mənə nda ndza njə ka shi tə́ mbəlyi dadamə kúkulə—kala tsá kə Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, "Shi hyi-nga dzəgə ndza kúkulə!" əkwə. 19Wuri njə kə fətə ghi tə Hyalatəmwə, a ba mbərəsa lə vəcə-njə, mandara njə ndza ka mpəkə za ndangə. Təmburi arəwi patlə va-ranjə venkwashə; dənama va njə́ tsəramə kələrəvə hwi tə́ malə-njə wə. Malə-njə Saratu dəwa mwa, wuri kə halə ka ye zəgwi. Mandara njə ndza kala tsa shə, vá dakəshəgwa Ibrahim wə; 20vá ghəpi njə lə aləkawalə zəgwi kə Hyalatəmwə mputə tə́ njə́a wə, a vá mələ kanashə-kanashə njə kwa mni-njə wə. Mbərəsa-ranjəa, ba tlətə tə vəcə kə Hyalatəmwə gərətə tə́ njə́ gərigəri; ba njə "usa Hyalatəmwə— 21təmburi wuri njə kə mbərəsa ndangə nee, lə dənama Hyalatəmwə tsəramə nggərəkə wsi kə njə mputə aləkawalə-njə tsa. 22Njə́a wsi kə mələtə nda səkə Hyalatəmwə fəyə Ibrahim ka mdi tsapə səkwa tə mbərəsa-ranjəa. 23Má vəcə kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə tsa nee, "Hyalatəmwə fəyə njə́ ka mdi tsapə," əkwə tsa ki, waləka tə́ Ibrahim kalə gətəgwa tsa wə; 24balə tə́ myi gətəgwa vəcə tsa mwa, myi mbəlyi kə dzəgə fəgwa ka mbəlyi tsapə, a na myi kə mbərəsa lə Hyalatəmwə, mdi kə mbə́tə Tlamda-myi Yesu lə mkyə səmə kwa kúlə. 25Má Yesu, səkwa təmburi bikyi-myi pətləshəgwa njə; a ba njə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə tazhe fə myi ka mbəlyi má bikyi və kwa kəma ra Hyalatəmwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\