Roma 5

1Má kala tsá ndza njə nee, wuri Hyalatəmwə kə fəyə myi ka mbəlyi tsapə səkwa tə mbərəsa-ramyi ná, ndzaranjəa wuri myi kə ndza ka mcə hyi-njə, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi. 2Səkwa tə mbərəsa-ramyi lə Yesu nda tlayi zərəndza tsa myi. Kasha wa, myi dlama va kulə ndza myi dzəgə tlayi va Hyalatəmwə dzəgəndza—njə́ tsá kə myi fətə ghi tə! 3Ndaka dlama myi mwa dəwa lə bwanyə ndza tawa myi ndzaranjəa; təmburi wuri myi kə sənata, sa bwanyə tsá kə kə́lə dənama kə səsəwihwi wsi. 4Má ndərə lə dənama va myi tsəramə səsəwihwi wsi mwa, myi dzəgə ndza ka mbəlyi lə məhələ kwa kəma ra Hyalatəmwə. Má ba məhələ-myi tsa ndza dandərəa mwa, ndaka fətə ghi myi tə tlayi barəka səkə va Hyalatəmwə dzəgəndza; 5ka ndza myi ndafə tə wə, təmburi wuri "ighi Hyalatəmwə kə ləhəshə mni-myi səkə kə Mambəli-njə kə njə nggə myi. 6Má vi ndza myi səfə ka mbəlyi ndəma vweta ghi-myi, a nkwa kə mbə́lə-myi shə va mtə va bikyi-myi wə ná, ba Kristi səkə mtə səkwa təmburi myi mbəlyi lə bikyi, mə vi kə Hyalatəmwə fəyə. 7Mamə, dzawə ndangə ba mdi ɗatə yə tá mtə tə zherə wuntə mdi, mandara wuntə mdi tsa ndza ka mdi lə jiri; má kanashə lə ndza, tára ka ɗatə yə wuntə mdi tá mtə tə zherə mdi tsapə ndangə. 8A má Hyalatəmwə mwa, ba ncətə myi "ighi-njə dabwaa ndangə səkə kə tsá kə Kristi səkə mtə tazhe myi, vi ndza myi səfə mə bikyi-myi! 9Má kala tsá ndza njə nee, səkə kə mtə Kristi mənə nda kə́lə myi Hyalatəmwə, a fəyə myi ka mbəlyi tsapə, lə dənama va Kristi tsəramə yashə myi va bwanyə kita ra Hyalatəmwə kə dzəgə səkə tsa dəwa. 10Má ndangə mə́ ná, ka dawa hyi Hyalatəmwə və́ myi ndza—a ba Hyalatəmwə səkə patə wsi kwalyə myi lə njə́ səkə kə mtə Zəgwi-ranjə tsa. Má kala tsá ndza njə nee, mcə hyi Hyalatəmwə myi ndzaranjəa mənə ki, a wuri Kristi kə mbə́təgwa lə mkyə mwa, lə dənama va njə́ tsəramə mbə́tə myi huri? 11Kasha wa, myi dlama lə Hyalatəmwə ndzaranjəa səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi; təmburi səkə kə njə́ daɓətəgwa myi lə Hyalatəmwə ka mcə hyi-njə! 12Səkə kə mdi kutə səkə wdunya bikyi; bikyi mdie mwa, ba kələkə mtə səkə. Má mtə tsa mənə, ba wtləshə nkwa kwa wdunya paɗə, təmburi lə bikyi va wamara mdi. 13Bikyi tsá shə kwa wdunya, səfə Hyalatəmwə má nakə fəyə wada-ranjə tə mbəlyi; a má va má ra wada tsa fəyəgwa venkwashə ná, vá cə bikyi mbəlyi Hyalatəmwə wə. 14Mandara njə ndza tsətsə ná, tsəshə tə vi ndza Adamu kwa wdunya rapə tə vi zamanə Musa, tə mpə nkwa mtə dzəgwa hyə; mdi shə ba hwə və, mandara bikyi və́ mbəlyi mələtə má ndza kala nga Adamu wə. Má Adamu, wuri kə pa lə Mdi kə dzəgə səkə tsa; a má ndza-rahya, damə. 15Təmburi má barəka kə Hyalatəmwə kələkə səkə lə zərəndza-ranjə tsa, damə lə bikyi Adamu shə kashasha. Pakatə, mbəlyi kúkulə tsá kə tlayi mtə səkwa tə bikyi kə mdi kutəa mələtə tsa; a má zərəndza ra Hyalatəmwə, wuri kə mdashə dənama ra bikyi mdi tsa kashasha—təmburi tazhe ba mbəlyi kúkulə tlayi mbə səkə njə lə barəka tsa, səkə kə zərəndza ra wuntə Mdi kutə tsa (njə́ Yesu Kristi). 16Má wsi və́ zərəndza ra Hyalatəmwə kələkə səkə, damə lə tsá kə bikyi Adamu kələkə səkə handa. Təmburi má bikyi Adamu kutə tsa, bwanyə kita ra Hyalatəmwə tsá kə njə kələkə səkə tə́ mbəlyi; a má səkə kə zərəndza ra Hyalatəmwə tsa, ba Hyalatəmwə kə́lə mbəlyi, a fəyə hyá ka mbəlyi má bikyi və kwa kəma-ranjə—mandara tsəma bikyi-hya! 17Bikyi mdi kutə tsa, handanda wuri kə fəyə mtə ka wsi kə gure nkwa, ka tlamda paɗə mbəlyi kwa wdunya; a má barəka səkə va Hyalatəmwə tsa, lə zərəndza-ranjə dabwaa mənə, wuri kə fəyə mbəlyi ka mbəlyi tsapə má bikyi və, ka mbəlyi kə dzəgə gure nkwa lə mkyə, səkə kə Yesu Kristi. 18Má kala tsá kə bikyi mdi kutə tsa fəyə kita rə bwanyə kwa ghi paɗə mbəlyi, tsətsə və́ tlə́nə jiri wuntə Mdi kutə tsa kələntə hyá shilyə mə bwanyə kita ra Hyalatəmwə tsa, a ba nggərəkə mkyə tə́ hyá. 19Kala tsá kə mbəlyi kúkulə fəyəgwa ka mbəlyi lə bikyi səkə kə bikyi mdi kutə tsa, tsətsə dzəgə mbəlyi kúkulə fəyəgwa ka mbəlyi tsapə má bikyi və səkə kə tlə́nə jiri wuntə Mdi kutə tsa dəwa. 20Má wada ra Musa, wuri kə fəyəgwa tazhe ba paɗə mbəlyi sənata nee, bikyi dabwaa tsá va hyá va má-rahya yatə wada tsa. Mandara bikyi mbəlyi ndza dabwaa mwa, wuri zərəndza ra Hyalatəmwə kə mdashə dənama ra bikyi tsa. 21Zamə, wuri bikyi kə gurehwi mbəlyi paɗə, ba kələkə mtə səkə tə́ hyá; a má ndzaranjə tsa mwa, wuri zərəndza ra Hyalatəmwə kə gurehwi bikyi, ba fəyə myi ka mbəlyi tsapə má bikyi və, a njə nggə myi mkyə má kəri, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\