Roma 6

1Karə mənə nə, kə hyi-hyi ba myi zhini dzəmə mələ bikyi akə, tazhe ba Hyalatəmwə mtsəhətə ntivintə myi bikyi-myi, a zərəndza-ranjə njigwe dabwaa tá myi ná? 2Awə dye! Tlə́nə bikyi nə, wuri myi kə njigwe ka mbəlyi kə mtə-mtə tá mələ njə́; a tsətsəma zhini myi dzəmə mələ njə́ mwa ri? 3Kə sənata yə nee, má vi kə myi tlayi batizəma, a daɓətəgwa lə Yesu Kristi nə, wuri myi kə mtə ka kutə lə njə́ huri? 4Batizəma-ramyi tsá kə fəyə myi ka mbəlyi kə mtə a ba lántəgwa ka kutə lə njə́—tazhe ba myi ndza lə məlifyi mkyə ka kutə lə njə́ dəwa, kala tsá kə njə tlayi vi kə dənama ra Hyalatəmwə tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə. 5Má kala tsá kə myi fəyəgwa ka mbəlyi kə mtə ka kutə lə Kristi, tsətsə ndza myi lə mkyə ka kutə lə njə́ dəwa, kala mbəlyi kə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə. 6Wuri myi kə sənata mwa, má mni-myi ntimye zamə, wuri kə ndza kala wsi kə patlətəgwa tə wci dladlakə ka kutə lə Kristi—tazhe ba dənama ra bikyi-myi gurehwigwa, a myi shilyə mə mava ra bikyi. 7Təmburi má ba mdi mtə, səfə bikyi ka tlamda-njə wə. 8Má kala tsá ndza njə nee, wuri myi kə mtə ka kutə lə Kristi, wuri myi kə mbərəsa nee, lə məlifyi mkyə ndza myi ka kutə lə njə́ dəwa. 9Təmburi kə sənata myi nee, wuri Kristi kə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, a səfə njə zhini mtə mwa wə; dənama va mtə tsəramə fata njə́ ndzaranjəa wə. 10Mtə Kristi nə, tazhe pətləshə dənama ra bikyi; patlə zhigi və́ njə mtə kalə. Má mkyə va njə́ tsa ndzaranjəa ná, tazhe mələ wsi kə Hyalatəmwə "i batə wavi. 11Tsətsə myi kwa ngamyi dəwa; təmburi tsətsə, fəyə myi wa ghi-myi ka mbəlyi kə mtə tá mələ tlə́nə bikyi, ba myi njigwe ka mbəlyi lə mkyə tá mələ wsi kə Hyalatəmwə "i, səkwa tə ndza-ramyi ka nga Yesu Kristi. 12Təmburi tsətsə, washə yə ɗa yə tə́ a bikyi gurehwi mni-yə, a yə zəli wsha ntintimye kə gwa-rayə "i mələ fashə wə. 13Washə yə ɗa yə tá dzəmə bikyi, a yə ndza ka mbəlyi kə mələ tlə́nə ntimye wə. Fəyə wa ghi-yə ka nga Hyalatəmwə, kala mbəlyi kə mtə ba mbə́təgwa səmə kwa kúlə lə mkyə; ba yə nggərəkə ghi-yə tə́ njə́ tazhe mələrəshə tlə́nə tsapə jiri. 14Bikyi nə, dənama va njə́ tsəramə gurehwi yə ndzaranjəa wə—təmburi səfə wada ra Musa gəle yə, a yə zəli njə́ wə; wuri Hyalatəmwə kə ncətə yə zərəndza-ranjə mənə. 15Tsəma mənə tsə́ ri? Kə hyi-hyi ba myi mələ bikyi mənə akə təmburi má ra wada gəle myi, a zərəndza tsá ncə myi Hyalatəmwə ndzaranjəa ná? Kandə mələtəgwa tsətsə wə! 16Vá sənata yə nee, ndaka zhivə ngayə tlamda yə, a yə ndza ka mava-ranjə huri? Má ba yə zhivə bikyi ka tlamda-yə, yə dzəgə ndza ka mava ra bikyi; mtə tsá kə́lə bikyi səkə tə́ yə mwa. A má kə zhivə Hyalatəmwə yə ka Tlamda-yə, a yə həwəshə vəcə-njə, yə dzəgə ndza ka mava ra Hyalatəmwə, nda fə yə njə ka mbəlyi tsapə jiri. 17"Usa tə́ Hyalatəmwə ndangə! Mandara yə ndza ka mava ra bikyi zamə, má ndzaranjəa, tə zəli jiri vəcə Hyalatəmwə yə lə mni kutə, kala tsá kə yə tətəkəvə. 18Ndzaranjəa, wuri yə kə kələntəgwa shilyə mə mava ra bikyi, a ba mbərə ka mava ra jiri. 19(Mə vəcə gə tsa rá, wuri rá kə fəyə yə kala mava tazhe ba yə sənata zəzi-ra kasəkayə; təmburi wuri yə kə sənata ndza ra mava alandza.) Kala tsá kə yə nggərəkə ghi-yə ka mava tə́ wsha ntintimye lə tlə́nə "yagarə fashə zamə, má ndzaranjəa mənə, fəyə wa ghi-yə ka mava tə́ tlə́nə jiri, a yə ndza ka mbəlyi tsapə, ka nga Hyalatəmwə. 20Má vi ndza yə ka mava ra bikyi nə, vá tsəkwə wsi va yə lə tlə́nə jiri wə. 21Waá rəba kə yə tlayi shilyə mə wsha ntintimye fashə ndza yə mələ venkwashə, tsá ndza həwə ɗa yə və ndzaranjə tsa mənə ri? Nəbwa ra tsəli tlə́nə kala ngyíe hyi nə, mtə dye! 22A má ndzaranjə tsa, wuri mbəlyi kə kələntə yə shilyə mə mava ra bikyi, a ba yə mbərə ka mavalyi hyi Hyalatəmwə; nəbwa ra ndza-rayə tsa mwa, ndza ka mbəlyi tsapə, a yə dzəgə tlayi mkyə má kəri batə wavi. 23Má nəbwa ndza bikyi kə́lə səkə tə́ mavalyi hyi-njə, njə́ mtə; a má nəbwa kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mavalyi hyi-njə ka wsi rə fashə, njə́ mkyə má kəri, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\