Roma 7

1Nggwasama hyi-ra, paɗə-yə sənata wada ra Musa. Kə sənata yə mwa nee, má wuri mdi kə mtə, səfə wada gəle mdi shə wə. 2Má ba malə mushə za, wuri wada kə ndza kwa ghi maləa, a njə ndza lə za kə njə mushə kalə, a na za-njə shə səfə təmwə lə mkyə. A má ba za-njə mtə, wuri wada ra mugwa-rahya lə za shə kə kələntəgwa kwa ghi-njə; ndaka mushə wuntə za njə. 3Təmburi tsətsə, má ba malə lie mushə wuntə za damə, a na za kə dləmə njə́ səfə təmwə ná, wuri njə kə ndza ka malə kə nyə səri. A má kə mtə za kə dləmə njə́, səfə wada tsa kwa ghi-njə wə; ndaka li njə mushə wuntə za damə, bikyi mə wə. 4Tsətsə ndza-ramyi dəwa, nggwasama: wuri wada ra Musa kə kələntəgwa kwa ghi-myi səkwa təmburi mtə Kristi, tazhe ba myi daɓətəgwa lə Mdi kə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə tsa, a myi ndza ka nganjə—tazhe ba myi mələ tlə́nə tsapə kə Hyalatəmwə "i. 5Má vi ndza myi səfə lə məhələ ntimye zamə tsa, lə wada ra Musa kwa ghi-myi, ndaka hatə myi wada tsa tá mələ tlə́nə ntimye, a fəmə myi mə "i mələ bikyi; ba njə yeki myi bikyi, a kələkə myi mtə. 6A má ndzaranjəa, wuri wada kə mpuyi myi ka mava-ranjə tsa kə kələntəgwa kwa ghi-myi, a ba myi mbərə ka kambi. Səfə myi zəli Hyalatəmwə mə hunkwa kə hahalə səkə kə yatə wada kə ɗafə-ɗafə tsa wə; mə məlifyi hunkwa zəli Hyalatəmwə myi ndzaranjəa, səkə kə Mambəli-njə kwa mni-myi! 7Karə mənə nə, wuri wada ra Musa kə mbərə ka bikyi, kwə rá ná? Awə dye! Má wada tsa, bikyi mə wə; njə́ tsá kə ncətə bikyi tə ka. Má kama vəcə gə wada tsa ná, ka sənata bikyi rá kwa mni-ra wə. Má və́ wada ra Musa gə nee, "Wá ɗagwa na tá wsi lə zərəwsha wə," əkwə wə, ka sənata ndza ra zərəwsha rá kwa mni-ra wə. 8Má bikyi mwa, ba tlanə zaka mbwara zərəwsha dadamə kwa mni-ra səkə kə vəcə gə wada tsa. Ka ɗa rá bikyi, ndərə kama wada shə mə́ wə. 9Má zamə, vi ndza rá səfə má sənata wada ra Musa ná, wsi shə ba ɗantə mni-ra wə; a má vi kə rá fatə, a sənata vəcə kə wada tsa gətə, ba bikyi tlagwa kwa mni-ra, 10a kələkə rá kita rə mtə. Má wada tsa, tazhe ncətə rá hunkwa kə tlayi mkyə mə́; ndana ba njə kələkə rá mtə təmburi ndəma-tara yatə njə́. 11Səkə kə vəcə gə wada tsa mənə nda tlagwa bikyi ka mələ tlə́nə-njə kwa mni-ra, a ba nggutətə rá fashə, ba kələkə rá mtə. 12Má wada tsa lə ghi-njə, wsi ntimye njə wə; wsi tsapə njə səkə va Hyalatəmwə. Vəcə gə wada tsa mwa, talala jiri, ka nga Hyalatəmwə vəcə, dandərəa. 13Karə mənə tsə́ nə, wsi tsapə kala tsa, tsá kə kələkə rá mtə ná? Mandara batlyə njə́ wə dye; bikyi tsá kə kələkə rá mtə! Səkə kə wsi tsapə kala tsa mələtə tlə́nə-njə bikyi kwa mni-ra. Mə mələ wsi kala tsa ncətəgwa ndza ra pa ra bikyi tə ka, ka wsi ntimye; səkə kə vəcə gə wada tsa mənə nda ncətəgwa bikyi tə ka ka wsi "yagarə kashasha. 14Wuri myi kə sənata, wsi ndərə wada tsa, a səkə va Hyalatəmwə mwa; a má yira mwa ki, mdi kwa wdunya rá lə mni ntimye mə́—kala mdi kə pahwigwa ka mava tə́ bikyi fashə. 15Vá sənata wsi ndza rá mələ rá mə́ wə. Təmburi má wsi kə rá "i mələ, njə́ tsá mələ rá wə; a má wsi má rá "i mələ, njə́ tsá mələ rá fashə. 16Má ndərəma mənə, wsi má rá "i mələ, tsá mələ rá mwa ki, wuri kə ncətə nee, má məghi-məghi-ra, wuri rá kə ɗatə yə tá zəli wada ra Hyalatəmwə. 17Má tsə́w, yira lə ghi-ra tsá kə mələ wsi ntimye má rá "i mələ tsa wə; bikyi kə njigwe kwa mni-ra, tsá kə mnə rá tá mələ. 18Wuri rá kə sənata, yira mdi lə bikyi handanda; təmburi mandara yira "i mələ wsi tsapə məghi-məghi-ra ná, dənama va rá tsəramə mələ mə́ wə. 19Wsi kə zhihwi pakatə—kandə rá mələtə wsi ndərə kə rá "i mələ wə; se wsi ntimye má rá "i, wsi mələ rá fashə akə. 20Má ndərəma mənə, wsi má rá "i mələ, wsi mələ rá nə, wuri kə ncətə nee, yira lə ghi-ra tsá kə mələ wsha ngyi wə; bikyi kə látə ya kwa mni-ra, tsá kə mələ hyá. 21Tsətsə ndza-tara mə́: venkwa kə rá "i mələ wsi tsapə, se wsi ntimye wsi mələ rá. 22Má məghi-məghi-ra, wuri rá kə "i ndangə ba rá yatə wada ra Hyalatəmwə; 23a má nda nə rá mwa, wuntə wsi damə, tsá tə mələ tlə́nə lə gwa-tara, tsá təkwarə kə mpa lə wsi tsapə kə rá "i mələ məghi-məghi-ra tsa. Wsi ntimye tsa mwa, ba gurehwi rá akə, a mpuyi rá ka mava tə́ bikyi ndza mələ tlə́nə mə gwa-tara tsa fashə. 24Kwatsəka tə rá dye! Waá mdi tsəramə dləgwalyə rá va ndza-tara ntimye tsa, tsá kə kələkə rá dzəgə tə́ mtə fashə ri? 25"Usa tə́ Hyalatəmwə dabwaa—təmburi njə́ lə ghi-njə, tsá kə mbərəshə myi ka kambi səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi! Tsətsə ndza-ramyi mə́, paɗə-myi: mandara myi "i zəli wada ra Hyalatəmwə məghi-məghi-myi, kandə wə; se bikyi, wsi mələ myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\