Roma 8

1A má ndzaranjə tsa mənə, wuri bwanyə kita ra Hyalatəmwə kə kələntəgwa kwa ghi mbəlyi kə daɓətə ghi-hya lə Yesu Kristi— 2təmburi má Mambəli Hyalatəmwə kə nggə myi mkyə mə Yesu Kristi, wuri kə gurehwi bikyi, a ba kələntə myi shilyə mə mava ra bikyi ba mtə! 3Má wada ra Musa nə, ndyarə njə va gurehwi bikyi; təmburi dənama va mdi tsəramə yatə wada tsa va kəladawa kwa hwi-njə wə. A má Hyalatəmwə ki, ba mnəkə Zəgwi-ranjə səkə wdunya kala mdi, lə gwa kala ngamyi, tazhe ba njə mtə səkwa təmburi bikyi-myi; ba njə kələhwi bikyi-myi! 4Təmburi tsətsə, má ndzaranjəa mənə, ndaka mələ wsi kə Hyalatəmwə "i myi, kala tsá kə wada-ranjə gətə, a na myi kə zəli vəcə gə Mambəli-njə kwa mni-myi, a ba kə́lyə kə zəli wsha ntintimye ndza myi "i mələ va kəladawa kwa hwi-myi tsa. 5Má mbəlyi kə ɗatə yə tə́ a kəladawa kwa hwi-hya gure zəzi-hya, tlə́nə kəladawa tsá mələ hyá; a má mbəlyi kə "i a Mambəli Hyalatəmwə gəle mni-hya, wsha kə Hyalatəmwə "i tsá mələ hyá. 6Má mdi kə ɗatə yə tá mələ tlə́nə kəladawa mwa, mtə wsi tlayi njə; a má mdi kə fəmə ghi-njə mə mələ wsi kə Hyalatəmwə "i a njə mələ, mkyə má kəri wsi tlayi njə, ba hinigwe ra mni. 7Má mdi kə ɗatə yə tá mələ wsha kəladawa fashə mwa, wuri mdi shə kə ndza ka dawa ra Hyalatəmwə; təmburi vá həwəshə wada ra Hyalatəmwə njə wə, a kandə njə yatə wadaa mwa wə. 8Təmburi tsətsə, má mbəlyi kə ɗatə yə tá mələ wsha ntintimye va kəladawa kwa hwi-hya, kandə hyá mələtə wsi ndza ghi Hyalatəmwə bwə tə́ wə. 9A má yə kwa ngayə ki, wsi kəladawa tsá mələ yə wə; wsi kə Hyalatəmwə "i, tsá mələ yə—a na Mambəli-njə kə dzəgwa mni-yə pakatə. Má mdi má Mambəli Kristi dzəgwa mni-njə nə, nga Kristi mdi shə wə. 10Má ndərə Kristi tsá kwa mni-yə ndangə, mandara gwa-rayə ndza ka wsi kə mtə-mtə va bikyi, má mambəli-yə, wuri kə mbə́təgwa lə mkyə; təmburi wuri Kristi kə yaɓəntə yə mni-yə, a yə ndza ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə. 11Má ndərə Mambəli Hyalatəmwə kə mbə́tə Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə, tsá kwa mni-yə, yə dzəgə mbə́təgwa lə məlifyi mkyə dəwa, səkə kə Mambəli-njə kwa mni-yə tsa. 12Təmburi tsətsə, nggwasama hyi-ra, də́walə ba myi fəmə ghi-myi mə mələ tlə́nə tsapə kə Hyalatəmwə "i; washə myi fa wsha ntintimye mandara batlyə wə dye! 13Má ba yə ɗatə yə tá mələ wsha ntintimye va kəladawa kwa hwi-yə, yə dzəgə mtə fashə; a má ndərə lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə dlənata tlə́nə bikyi kə gwa-rayə "i mələ yə ki, yə dzəgə tlayi mbə ndangə. 14Má paɗə mbəlyi ndza Mambəli Hyalatəmwə ka Tlamda-hya kwa mni-hya, hyá mbəlyi ka nggwasə Hyalatəmwə ndangə. 15Má Mambəli kə Hyalatəmwə nggə yə tsa mwa ná, tazhe ba yə zhini ndza ka mava lə nggadləni wə; a tazhe ba yə ndza ka nggwasə Hyalatəmwə, ka kambi! Təmburi ɓa nda gə myi nee, "Hyalatəmwə Ta, Baba-rayə́," əkwə myi mə adəwa-ramyi. 16Mambəli Hyalatəmwə tsá kə ncətə myi nee, ka nggwasə Hyalatəmwə myi handanda. 17Kala tsá ndza njə mwa nee, ka nggwasə-njə myi mənə ki, zaka wsha-njə paɗə dzəgə ndza ka ngamyi; myi dzəgə tlayi nəbwa səkə va Hyalatəmwə ka kutə lə Kristi. Təmburi má tə sa bwanyə myi ka kutə lə Kristi, myi dzəgə tlayi kulə ka kutə lə njə́ dəwa. 18Má wsi kə rá nata ki, dabwaa ndangə kulə dzəgə myi tlayi dzəgəndza; wuri kə mdashə bwanyə ndza myi sa ndzaranjəa kwa wdunya kashasha! 19Paɗə wsha kwa wdunya mwa ná, tə mtsimtsi hyá tá nə vəci ndza Hyalatəmwə dzəgə ncə kulə nggwasə-njə ngyi tə. 20Má zaka wsha kə patəgwa ngyi mwa, wuri kita kə tlarantəgwa tə́ hyá, a hyá ndza ka wsha fashə mə ndza-rahya kwa wdunya; a lə "i-hya tlarantəgwa kita tsa mwa wə—Hyalatəmwə gətə nda mələtəgwa njə kala tsa shə. 21A má tə vəci shə dzəgəndza, paɗə zaka wsha kə patəgwa ngyi dzəgə mbərə ka məlifyi, ka wsha ndəma darə. Hyá dzəgə tlayi kulə, a ndza ka kambi nkyahə lə mbəlyi ka nggwasə Hyalatəmwə. 22Má ndza ra wsha kə patəgwa ngyi ndzaranjəa, wuri myi kə sənata nee, rapə tə vi ɓeshi tsa, tə nggələvi hyá va bwanyə, kala nggələvi myə va ye zəgwi. 23Waləka wsha ngyi kalə, tsá tə nggələvi mwa wə; má myi mbəlyi kə tlayi Mambəli Hyalatəmwə, tə nggələvi myi kwa mni-myi dəwa, a na myi tə ghə vi ndza Hyalatəmwə dzəgə mbərə gwa-ramyi ka məlifyi, a ba ncətə ndza-ramyi ka nggwasə-njə tsa. (Mambəli Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá kə ncətə barəka dzəgə myi tlayi va Hyalatəmwə tsa dzəgəndza.) 24Á yə zəzitə nee, wuri myi kə mbə́təgwa səkə kə ghə-myi ghə wsi kə myi fətə ghi tə ka tlayi va Hyalatəmwə tsa. Má ndzaranjəa, səfə myi ghə njə́; kə nggə myi gwa njə hataba wə. Má wuri mdi kə tlayi wsi ghə njə ná, səfə mdi shə ghə wsi shə kala wsi má va njə́ ná? 25Təmburi tsətsə, kələtə myi wa mungyalə, ba myi ghə wsi kə myi fətə ghi tə ka tlayi tsa. 26Má Mambəli Hyalatəmwə, tə vwi myi njə mə ndza-ramyi kwa wdunya mwa, va má ra dənama va myi. Vá sənata wsi kə hyi myi, a myi yiwi va Hyalatəmwə mə adəwa-ramyi wə; a má Mambəli-njə tsa, tə yiwi myi wsi kə hitəgwa njə va Hyalatəmwə, mə nggələvi-myi kwa mni-myi lə vəcə ndəma gətəgwa. 27Má Hyalatəmwə, mdi kə sənata wsha kwa mni mbəlyi paɗə, wuri njə kə sənata wsi yiwi Mambəli-njə tsa va njə́; təmburi wsi kə Hyalatəmwə lə ghi-njə "i, tsá kə Mambəli-njə yiwi tazhe mbəlyi-njə. 28Wuri myi kə sənata mwa, mə paɗə wsha ndza mələgwa, tə ncə zərəndza-ranjə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə "i njə́—hyá mbəlyi kə njə kətə ka nganjə səkə kə "i-njə. 29Má mbəlyi kə Hyalatəmwə kətə hyá ngyi mwa, hyá mbəlyi kə njə fəyə alandza ka mbəlyi kə dzəgə ndza kala Zəgwi-ranjə, tazhe ba Zəgwi-ranjəa njigwe ka Mdi kulə mə nggwasama kúkulə. 30Mbəlyi kə Hyalatəmwə fəyə ka nganjə alandza ngyi mwa, ba njə kata hyá; mbəlyi kə njə kata ngyi mwa, ba njə yaɓərəntə bikyi-hya, a hyá ndza ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə, nda səkə njə nggərəkə kulə tə́ hyá. 31Tsəma kwə yə lə zaka mbwara wsha ngyi ri? Má kala tsá ndza njə nee, tá myi Hyalatəmwə ná, mdi shə tsəramə gurehwi myi ná? 32Má Hyalatəmwə, vá nkatə Zəgwi-ranjə njə kə sa bwanyə wə, ba njə mnəkə myi njə́ tazhe mbə myi paɗə; a ka dzəgə njə nggə myi paɗə zaka wsha dəwa mwa, kala tsá kə njə nggə myi Zəgwi-ranjəa huri? 33Mdi shə tsəramə ɗa myi, a fə vəcə dzəgə tə myi kwa kəma ra Hyalatəmwə ná? Mdi shə ndangə wə—təmburi Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá kə tsəkavə myi ka nganjə, a ba fəyə myi ka mbəlyi tsapə! 34Mdi shə mwa tsəramə mələtə myi kita ná? Njə́ shə wə—təmburi wuri Yesu Kristi kə mtə, a ba tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, nda kələkə njə́ Hyalatəmwə dzəmə tamwə tazhe tlayi kulə kwa bəla ɗafa-ranjə; ndzaranjəa mwa, tá myi njə, a gədyi myi barəka va Hyalatəmwə! 35Mdi shə ba ntəkalyə myi lə "ighi Kristi mənə wə. Mandara myi sa bwanyə dabwaa va ɗa ra mbəlyi ɗa myi lə wsha maləfata, lə va má ba tiki, ba va wsi kə nggadləni dadamə, mandara mbəlyi pətlə myi dzəgwa hyə, kandə myi ntəkalyəgwa lə "i kə Kristi "intə myi wə! 36Má ndza-ramyi ná, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Səkwa təmburi zəli Hyalatəmwə, tə və myi mbəlyi ka pətlə vərə lə vəci; kala təmə ndza mbəlyi dzəgə hənə fəyə myi hyá," əkwə. 37Mə paɗə zaka mbwara wsha kə ɗatəgwa ngyi, wuri myi kə gurehwi səkə kə Yesu Kristi, mdi kə "intə myi a ba mtə səkwa tə bikyi-myi tsa. 38Təmburi wuri rá kə mbərəsa nee, wsi shə ndangə tsəramə ntəkalyə myi lə "ighi-njə tsa wə. Á tára mtə, á ndza təmwə lə mkyə; á tára mbəlyi kə mnə məɓa tamwə, á hyala ntintimye hwi tamwə, á Shatari lə ghi-njə; á tára wsha fangyi, á wsha kə dzəgə səkə; á tára wsha məɓa tamwə, á wsha kwa wdunya—wsi shə mə paɗə wsha kə patəgwa, ba ntəkalyə myi lə "ighi kə Hyalatəmwə ncətə myi səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi tsa wə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\