Roma 9

1Má yira ki, jiri tsá gə rá ka nga Kristi mdi; ka gə tsangwi rá wə. Wuri Mambəli Hyalatəmwə kə dzəgwa mni-ra, a ba njigwe ka sakida ra jiri vəcə-ra mwa. 2Yira gə sha yə, dabwaa ndangə ɗantəgwa ra mni-ra səkwa təmburi mbəlyi-ra ká Isra"ila; bwanyə ndza hyá mə ná, wuri kə zhə rá mə gwa dabwaa. Má ndərəma kandə njə mələtəgwa mə́, kə "i rá ba rá kələhwi kita rə bwanyə kwa ghi-hya a fəyə kwa ngara ghi, a ba ndafə tə Kristi səkwa təmburi hyá—tazhe ba hyá ndza ka nganjə. 4Ká Isra"ila, dabwaa barəka kə hyá tlayi va Hyalatəmwə mə́: hyá mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə tsəmi, a hyá ndza ka nggwasə-njə; hyá mbəlyi kə nata kulə-njə lə ntsə-hya; tə́ hyá mwa mputə aləkawalə barəka-ranjə Hyalatəmwə, a ba nggərəkə wada-ranjə tə́ hyá, a hyá zəli; mə paɗə zaka bwata ra mbəlyi kwa wdunya, hyá mbəlyi kə Hyalatəmwə ncərətə hunkwa kə zəli njə́. 5Paɗə mbəlyi kukulə kə sənata Hyalatəmwə zamə mwa, ká Isra"ila hyá; má Kristi lə ghi-njə dəwa, shilyə mə ká Isra"ila yekigwa njə. Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə—"usa tə́ njə́ batə wavi! 6Vá gə rá nee, wuri Hyalatəmwə kə ɓələntə aləkawalə kə njə mputə lə hyá, kwə rá wə. Təmburi paɗə ká Isra"ila, ka mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə wə; 7paɗə ká Isra"ila mwa, ka shi hyi Ibrahim jiri, ka nggwasə Hyalatəmwə wə. Təmburi má kwə Hyalatəmwə sha Ibrahim ná, "Waləka shi hyi Ishaku, tsá wɗa na ka shi hyi-nga," əkwə. 8Wuri njəa kə ncətə nee, paɗə mbəlyi kə yekigwa ka ká Isra"ila, tsá ka nggwasə Hyalatəmwə wə—se waləka mbəlyi kə yekigwa səkə kə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə. 9Aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə Ibrahim tsa mwa, njə́ nee, "Má shiɓye mə va kə dzəgə səkə, yira nggə na zəgwi rə kə za, yə lə Saratu malə-nga," əkwə. 10Tsətsə mələtə Hyalatəmwə lə nggwasə shi-ramyi Ishaku dəwa mwa, vi kə njə mushə Rifkatu, ba Rifkatu kələvə hwi (kwandya tsá kə njə kələvə mwa). 11Má hələgi njə ye kwandya-ranjə ngyi ná, ba Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, "Má tsá tsəmi kə dzəgə səkwa tə ka, njə́ shə dzəgə ndza ka mava ra dagwama-ranjə kə dzəgə səkwa kətərəmbwi," əkwə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Yakubu tsá kə rá "i ba kətə; a má Isuwa, wuri rá kə dlənata njə́," əkwə. Səfə hyá má nakə yekigwa nda gətəgwa vəcəa; vá nakə hyá mələtə wuntə wsi ndərə lə wsi ntimye dəwa wə. Tazhe ba tsá kə Hyalatəmwə "i tsəkavəgwa mələtəgwa njə kala tsa. Səkwa tə tlə́nə və́ mdi mələ kata mdi Hyalatəmwə wə. 14Karə mənə nə, mə mələ wsi kala tsa, kə njigwe Hyalatəmwə ka mdi lə məhələ ntimye ná? Mandara batlyə! 15Má kwə njə sha Musa, "Mdi kə rá "i ncərəshə zərəndza-tara tə́ njə́, njə́ mdi kə dzəgə sənata zərəndza-tara; má mdi kə rá "i ncərəshə zhihwi-ra tə́ njə́, mdi shə tsá zhihwi rá tá njə́," əkwə. 16Má barəka ndza Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mdi mənə ki, səkwa tə "i kə mdi "i tlayi njə́ ba tlə́nə və́ mdi mələ tazhe tlayi njə́ nggərəkəgwa njə wə; kandə mdi tlayi barəka tsa lə dənama ra ghi-njə wə. Se mdi kə Hyalatəmwə tsəkavə, a zhihwi tá njə́, tsá kə tlayi. 17Wuri kə ndza kala tsá kə Hyalatəmwə gə sha mbəgə ká Masar zamə nee, "Wuri rá kə fəyə na mə mbəgə tazhe ba dənama-tara ncətəgwa səkə kə na, a dləvi-ra wtləshə wdunya paɗə," əkwə. 18Pakatə, Hyalatəmwə tsá kə tsəkavə mbəlyi kə njə dzəgə zhihwi tá hyá, a ncərəshə zərəndza-ranjə; wuntyi mbəlyi mwa, ba njə fəyə mni-hya bəlibəli ka wsi má fá vəcə. Wamara wsi kə njə "i, tsá mələ Hyalatəmwə. 19Ndaka gə wuntə mdi nee, "Má ndərə tsətsə njə kala tsa shə nə, təmburi waá nda fə vəcə Hyalatəmwə tə mdi ri? Təmburi mdi shə tsəramə mbə́lə va wsi kə Hyalatəmwə fətə tə njə́ wə," əkwə. 20Wá gə vəcə na kala tsa wə, mcə-ra wə. Na nə, mdi kə Hyalatəmwə patə na huri? A tsəma ndzəgə Hyalatəmwə na ri? Má dəgwi nə, ka gərəshə vəcə njə tə́ mdi kə nggatə njə́ nee, "Təmburi waá nda nggatə rá na kala tsa ri?" əkwə ná? 21Karə mdi kə ngga anə nə, ka nggatə wuntə dəgwi njə dandərəa tazhe ta ɗalyi zəzərə kwa huri? Má tə wuntə vi mwa, ba njə nggatə ntsi fashə tazhe shikə yemyi lə tsarə wsha ɗá-ɗá dzəgwa huri? Tsá kutə nkyə kə hyá nggatəgwa lə mwa. 22Tsətsə mənə ndza ra wsha kə Hyalatəmwə patə dəwa huri? Tára ba Hyalatəmwə mələtə wuntyi mbəlyi tazhe zantə hyá kanashə mə́, a njə ncətə bwanyə kita-ranjə lə dənama-ranjə tə́ mbəlyi. (Mandara tsətsə njə, dabwaa mungyalə və́ njə kə́lə lə mbəlyi ngyi alandza.) 23Mə mələ wsi kala tsa mwa, tára njə́ "i ba njə ncətə nee, dabwaa ndangə barəka kə njə nggərəkə tə́ mbəlyi kə njə zhihwi tə́ a ba tsəkavə alandza tazhe ba hyá tlayi kulə. 24(Myi mbəlyi kə njə tsəkavə tsa dye!) Waləka shilyə mə ká Yahuda kata nkwa njə kalə wə; balə mə mbəlyi má ka ká Yahuda dəwa— 25kala tsá kə njə gətə kwa dləparamə Hosiya Zakuri nee, "Má mbəlyi má ka ngara mbəlyi mə́, yira dzəgə fə hyá ka mbəlyi-ra. Má mbəlyi má rá ncətə "ighi tə́ hyá mə́, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi kə rá "intə ndangə. 26Mbəlyi kə rá gərətə tə́ hyá nee, 'Mbəlyi-ra yə wə,' əkwə ná, ndzaranjəa ka nggwasə Hyalatəmwə ka hyá mbəlyi," əkwə. 27Má kwə Ishaya Zakuri sha ká Isra"ila zamə, "Mandara ká Isra"ila yetəgwa kúkulə kala shishiwe mnyə tsadi ná, waləka mbəlyi jiɓakkwə dzəgə tlayi mbə mə hyá; 28təmburi Tlamda dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ mbəlyi kwa wdunya zazamə," əkwə. 29Tsətsə kwə Ishaya tə wuntə nkwa mwa nee, "Tlamda nə, Mdi kulə njə; má ndərə kama səkwa təmburi tsá kə njə ncineta myi tsəli mbəlyi jiɓakkwə mə́ wə ná, wuri myi kə ndza kala ká Saduma lə ká Gamurata," əkwə. 30Tsəma mənə tsə́ ri? Má mbəlyi má ka ká Isra"ila, vá tsəkwə wsi va hyá lə ndza ka mbəlyi tsapə mə́ wə—ndana ba Hyalatəmwə səkə fəyə hyá ka mbəlyi tsapə səkə kə mbərəsa-rahya lə Yesu! 31A má ká Isra"ila, təkwarə kə və ndza ka mbəlyi tsapə hyá səkə kə yatə wada ra Musa—a ba hyá ndafə tə. 32Təmburi waá ri? Təmburi tá təkə ghi-hya, ndaka ndza hyá ka mbəlyi tsapə səkwa tə tlə́nə ndərə və́ hyá mələ; və́ hyá və njə́ səkə kə mbərəsa lə Yesu wə. Wuri Yesu kə ndza kala pəlyə́ kə hyá tsatəgwa tə ka təkənə— 33kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Kə nata yəw? Wuri rá kə fəyə pəlyə́ mə Sihiyona, tsá kə dzəgə ndza ka təkənə, tsá dzəgə mbəlyi tsagwa tə, a hyá tərə; wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ mwa, ka dzəgə mdi shə ndafə tə wsi və njə wə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\