Titus 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mava ra Hyalatəmwə lə mdi kə mnə Yesu Kristi. (Má ndza-tara ka mdi kə mnə Yesu, səkwa tə tsá kə Hyalatəmwə kata rá tazhe vwi mbəlyi kə njə tsəkavə ka nganjə, a hyá njigwe lə dənama mə mbərəsa-rahya, a zəli vəcə Kristi ka mbəlyi tsapə. 2Má wsi bwa mə vəcə Kristi tsa mwa, njə́ mkyə má kəri, tsá ndza myi mbəlyi kə zəli fətə ghi tə tlayi səkə va Hyalatəmwə, mdi má tsangwi—təmburi njə́ tsá kə Hyalatəmwə mputə myi aləkawalə-njə ala zamə, səfə wdunya má patəgwa. 3Má mə vi kə njə fəyə ka vi kə hitəgwa talala mənə, ba njə ncətə mkyəa tə́ mbəlyi səkə kə vəcə-njə kə njə nggə rá a rá gə. Hyalatəmwə Mdi kə mbə myi lə ghi-njə, tsá kə gətə nda gə vəcə-njəa rá.) 4Dzəgə tə́ Titus, zəgwi-tara handanda mə zəli Yesu, mdi ndza myi mbərəsa lə, gyapə-myi: Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Yesu Kristi Mdi kə mbə myi nggə na barəka ba hinigwe ra mni. 5Wuri rá kə fəyə na tə Karita, Titus, tazhe mələ tlə́nə kə ncini mə ikiliziya pəlyəɓa, ba tazhe tsəkavə mbəlyi kə dzəgə ndza ka mbəlyi kukulə tə kəma mə zəli tə wamara mələmi. Á na zəzitə wsi və́ rá gətə na venkwashə nee: 6má mbəlyi tsəka na a fə hyá ka mbəlyi kukulə mə mbəlyi kə zəli, ba hyá ndza ka mbəlyi tsapə má ayibə və; malə kutə tsá mwə́ hyá kalə; má nggwasə-hya mwa, ba hyá njigwe ka mbəlyi kə zəli lə mni kutə, ba ka nggwasə má mbəlyi nggənggələ va səwe lə va má-rahya həwəshə vəcə mbəlyi kukulə-hya. 7Təmburi kə hyi-hyi ba mbəlyi kukulə mə zəli ndza ka mbəlyi tsapə kəlama ayibə, təmburi ndza-rahya mələ tlə́nə Hyalatəmwə. Washə hyá ndza ka mbəlyi kə ɓwa ghi, lə ka mbəlyi kə mpwə mni zazamə wə; mwa, washə hyá ndza ka mbəlyi kə sa badlə a buhə və wə; washə hyá ndza ka mbəlyi kə "i mpa mwa, lə ka mbəlyi kə ɗagwa tá "u"wi wə. 8Má mbəlyi kukulə mə zəli, ba hyá njigwe ka mbəlyi kə zhihwi tá məntiɓə, a kə́lə lə pəla ɓwagə dzəgə ya-hya, a ba ka mbəlyi kə "i wsi tsapə. Ba hyá njigwe ka mbəlyi kə ya ghi-hya va wamara wsi ntimye mwa, ka mbəlyi jiri lə məhələ tsapə, ngyí ndza "yə́ ghi-hya. 9Də́walə ba hyá tsəyi vəcə Kristi dandərəa, kala tsá kə hyá tətəkəvə—tazhe ba hyá ndza ka mbəlyi wuri tləkəshə nkwa a tətəkə vəcə Kristi tə́ mbəlyi, a ba ncərətə za-rahya tə́ mbəlyi kə kə́lyə kə fá vəcə jiri tsa. 10Təmburi wuntyi mbəlyi tsá shə kúkulə, ndanda ká Yahuda kə mbərə ka mbəlyi kə zəli, ngyí má fá vəcə, tsá kə nggutə nkwa lə vəcə-hya fafashə. 11Kə hyi-hyi ba na nkatə hyá kə gə vəcə-hya tsa, təmburi tə ɗantə məhələ mbəlyi hankyə hyá kúkulə, səkə kə tətəkə wsi má hitəgwa tazhe və "u"wi kalə; wsi həwə handanda, tsá mələ hyá. 12Wuntə mdi ká Karita lə ghi-njə, tsá ka zakuri-hya mwa, ba gə nee, "Ká Karita nə, mbəlyi kə tsangwi, wshakatahə—ntimye hwi hyá! Mbərəkətyə hyá mwa, ba mari hwi!" əkwə. 13Má vəcə kə njə gətə tsa, jiri; təmburi tsətsə, ba na ɗa hyá dandərəa, tazhe ba mbərəsa-rahya njigwe lə dənama. 14Mwa, washə hyá mbərəsa lə vəcə kwə-kwə ndza ká Yahuda gə, lə wada kə səkə va mbəlyi kə dlənata vəcə Kristi wə. 15Zaka mbwara wsha, ka wsha tsapə tə́ mbəlyi ndza njə nee, mbəlyi tsapə hyá mə ndza-rahya; a má tə́ mbəlyi "yagarə lə ngyí má mbərəsa, wsi tsapə shə tə́ hyá wə—təmburi dantimyee zəzi-hya lə məhələ-hya paɗə. 16Má kwə hyá lə mnyə fashə, wuri hyá kə sənata Hyalatəmwə; a má wsha mələ hyá mwa ná, wuri kə ncətə nee, tsangwi. Mbəlyi lə məhələ ntimye hyá, mbəlyi má həwərə nkwa; kandə hyá mələtə wsi ndərə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\