Titus 2

1Má na mənə ná, Titus ná, ba na tətəkərəshə wsi kə hyi a mbəlyi kə zəli mələ. 2Gə sha zhilyi kə hahalə, a hyá ndza lə məhələ, ka mbəlyi tsapə lə zəzi ndərə; ba hyá yashə ghi-hya va wamara wsi ntimye. Ba hyá njigwe lə dənama mə mbərəsa-rahya lə "ighi, ba mə səsəwihwi wsi. 3Tsətsə mwa dəwa, ba na gə sha myə kə hahalə, a hyá ndza ka myə tsapə mə zəli; washə hyá wshəntə mbəlyi, a ndza ka mbəlyi kə fə vəcə ntimye dzəgə tə mbəlyi wə. Wá njigwe hyá ka mava ra badlə wə. Ba hyá tətəkə wsi ndərə, 4tazhe ba hyá fəyə myə nggwasə-nggwasə kwa hunkwa talala, a hyá ndza lə "ighi tə́ zhilyi-hya ba tə́ nggwasə-hya, 5a ba ya ghi-hya va wamara wsi ntimye, a ba njigwe ka myə tsapə má mari, ngyí kə ndza hankyə tá zhilyi-hya, a həwə va hyá. Təmburi má kə mələtə hyá tsətsə, mdi shə kə dzəgə wshəntə vəcə Hyalatəmwə wə. 6Tsətsə mwa dəwa, ba na gə sha dyegwelyi, a hyá ya ghi-hya vashə hyá mələ wsi ntimye. 7Má na lə ghi-nga mənə, ba na njigwe ka mdi tsapə ndza mələ tlə́nə ndərə, tsá ndza mbəlyi tətəkə a zəli mə wamara wsi. Má mə tlə́nə-nga ka mdi kə tətəkə hunkwa ra Yesu tə́ mbəlyi, ba na fəmə ghi-nga mə dandərəa, a njigwe ka mdi kə tətəkə wsha lə məhələ, lə hwi kutə. 8Má ndza na gə vəcə ná, gə vəcə má mbəlyi nggənggələ na tə, tazhe ba na fəmə dawa hyi-nga mə həwə, a hyá ndyarə va gə wsi ntimye mbweghe-myi. 9Má mavalyi mwa, ba hyá həwə va tlamda hyi-hya, a mələ wsi kə hitəgwa tə́ hyá mə zaka wsha paɗə, tazhe ba ghi tlamda hyi-hya bwə tá hyá. Washə hyá zhizhinirəshə vəcə tə́ tlamda hyi-hya wə; 10washə hyá ghəli tá hyá dəwa wə. Má wsi mələ hyá ná, ba hyá njigwe ka mbəlyi tsapə lə jiri wamara vi, tazhe ba hyá kələkə fali tə́ tətəkə wsha ra Hyalatəmwə Mdi kə mbə myi, mə paɗə wsi ndza hyá mələ. 11Wuri Hyalatəmwə kə ncətə zhihwi-njə tazhe mbə paɗə mbəlyi. 12Səkə kə vəcə zhihwi-njə tsa mwa nda sənata myi nee, wuri Hyalatəmwə kə "i ba myi dlənata wsi ntimye, ba hwə tá ɗagwa tá wsha rə wdunya; a ba myi yashə ghi-myi va paɗə wsha ntintimye. Mwa, njə́ "i ba myi njigwe ka mbəlyi tsapə, tsá kə zəli vəcə-njə talala mə ndza-ramyi kwa wdunya, 13a na myi ndza ghə vəci kə myi fətə ghi tə səkə-njə, vi ndza Yesu Kristi Mdi kə mbə myi dzəgə səkə lə kulə kambi Hyalatəmwə-myi tsa. Njə́ vi ndza myi dzəgə tlayi barəka handanda! 14Təmburi wuri Yesu kə mtə tazhe dləgwə myi va paɗə "yagarə, a njə fəyə myi ka mbəlyi tsapə, ngyí ka nganjə—ka mbəlyi kə "i mələ tlə́nə ndərə. 15Má na, Titus, kasha tətəkə wsha ngyi tə́ mbəlyi kə zəli pəlyəɓa, ba na tləkəshə hyá dabwaa. Lə dənama kə Hyalatəmwə nggə na, ba na ɗa mbəlyi tazhe ba hyá zəli vəcə Kristi talala. Washə na ɗa yə tə́ a mdi wshəntə na wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\