Titus 3

1Ba na gə sha mbəlyi, a hyá həwə va ká mbəmbəgə lə mbəlyi kukulə mə nggwamənati, a ba hyá həwəshə vəcə ká mbəmbəgə ngyi; ba hyá hitəgwa tá mələ wamara wsi ndərə. 2Gə sha hyá nee, washə hyá gə vəcə ntintimye dzəgə tə mdi wə; mwa, washə hyá nggərə ghəpi lə mbəlyi wə. Njigwe hyá lə zərəndza ka masələmi tə́ wamara mdi; má mə ndza-rahya kəvi-kəvi, ba hyá ncətə məhələ tsapə tə́ paɗə mbəlyi. 3Təmburi má myi lə ghi-myi mwa zamə ná, ka bata myi, lə ka mbəlyi má həwərə nkwa—tsá kə nggutətəgwa, a za va hunkwa. Ka mava ra wsha rə wdunya myi venkwashə, tsá kə "i fá zəzərə wamara wsi paɗə. Má ndza-ramyi venkwashə ná, ka ndza rə "yagarə lə shíshi. Paɗə mbəlyi ná, wuri hyá kə "imye myi; má myi mwa, wuri myi kə "imye hyá. 4A má vi kə Hyalatəmwə Mdi kə mbə myi səkə ncətə myi zərəndza-ranjə lə "ighi-njə ná, 5ba njə mbə́tə myi. Səkwa təmburi tlə́nə ndərə kə myi mələtə nda mbə́tə myi njə wə; a səkwa tə zhihwi kə njə zhihwi tá myi kalə nda mbə́tə myi njə—səkə kə Mambəli-njə kə yaɓəntə mni-myi va bikyi-myi, a ba mbərətə myi ka mbəlyi lə məhələ tsapə, a ba nggə myi mkyə məlifyi. 6Wuri Hyalatəmwə kə nggə myi barəka dabwaa lə tsá kə njə mnəkə Mambəli-njə dzəgwa mni-myi, səkə kə Yesu Kristi Mdi kə mbə myi; 7má barəka kə myi tlayi va Hyalatəmwə səkə kə zərəndza-ranjə tsa mwa, tazhe ba myi njigwe ka mbəlyi tsapə má ayibə və kwa kəma-ranjə, a myi tlantə mkyə má kəri kə myi fətə ghi tə tsa. 8Njə́a vəcəa nə, jiri! Wuri rá kə "i ba na ntsitəgwa tá gə wsha ngyi, tazhe ba mbəlyi kə mbərəsa lə Hyalatəmwə fəmə ghi-hya mə mələ tlə́nə ndərə. Vəcə kə rá gə ngyi nə, dandərəa; mwa, ndaka vweta mbəlyi. 9A má nggərə ghəpi rə bata fashə, lə wɗa tli shi, lə mpa rə mnyə, ba nggərə ghəpi mbweghe wada ra Musa, washə na ɗa yə tə́ wə; təmburi wsha fafashə ngyi ki, kandə vweta nkwa wə. 10Má mdi kə gə vəcə tazhe ba njə həralyə nkwa a ntəkə mbəlyi, ɗa njə́ ka ɓwagə zhigi; má ba njə kə́lyə kə fá vəcə-nga, ba na hwə tá njə́—wá zhini na gərəshə wsi wə. 11Wuri na kə sənata, má tsəli mdi tsatsa, məhələ ntimye tsá va njə́; mdi lə bikyi njə. Mwa, njə́ lə ghi-njə, wuri njə kə sənata nee, wuri njə kə za. 12Má kə mnəkə Artimas rá, á tára Tikikus jilyə tá na, vətə hunkwa ndza na səkə tá rá; a ba na tawa rá tə Nikafolis, təmburi təɓa dzəgə rá kəri wgye. 13Ntsitəgwa ba na vweta Mala Zinas mdi kə sənata wada ra ká Roma, hyá lə Afalas, tazhe ba hyá tlagwa lie ntahə-hya tsa; a ba na vərətə wsi kə hyá "i paɗə tazhe ntahə-hya tsa, vashə hyá ndyarə. 14Gə sha mbəlyi-myi ba hyá fəmə ghi-hya mə mələ tlə́nə ndərə, tazhe ba hyá vweta nkwa lə wsi kə mbəlyi "i; washə hyá ndza rə fashə má rəba mə wə. 15Paɗə mbəlyi tə nkwaa tá rá ná, tə cika na hyá. Á na cikata yə́ mcə hyi-yə́ mə zəli pəlyəɓa paɗə. Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə myi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\