1 CORINTO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, nga ginpili nga mangin-apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubot-on sang Dios, kag halin kay Sostenes nga aton utod— 2Sa inyo nga mga katapo sang iglesia sang Dios nga yara sa Corinto, sa tanan nga gintawag sang Dios nga mangin-iya mga tumoluo, nga nangin-iya sang Dios tungod sang ila pagpakighiusa kay Cristo Jesus, kaupod sang tanan nga mga tawo bisan diin, nga nagapanawag sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo nga ila Ginoo kag aton man. 3Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 4Nagapasalamat ako pirme sa akon Dios tungod sa inyo, bangod sang mga kaayuhan nga nahatag niya sa inyo paagi kay Cristo Jesus. 5Kay sa inyo pagpakighiusa kay Cristo nagmanggaranon kamo sa tanan nga mga butang. Nag-alam kamo sa paghambal kag nagdugang sa paghangop. 6Ang pagpamatuod nahanungod kay Cristo nakapanggamot na sa inyo. 7Gani wala kamo makulangi sang ginhatag sang Dios samtang nagahulat kamo sang pagpahayag sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 8Palig-unon man niya kamo tubtob sa katapusan, agod nga wala sing isaway sa inyo sa Adlaw sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 9Masaligan ang Dios, ang Dios nga nagtawag sa inyo sa pagpakighiusa sa iya Anak nga si Jesu-Cristo nga aton Ginoo. 10Ginapangabay ko sa inyo, mga kautoran, sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga maghilisugot kamo tanan sa inyo ginahambal, agod nga waay sing pagbinahinbahin sa inyo, kundi nga magmangin-isa gid kamo sa painuino kag tinutoyo. 11Mga kautoran, may mga tawo halin sa panimalay ni Cloe, nga nagsugid sa akon sing maathag nga may pagsinuay sa tunga ninyo. 12Amo ini ang buot ko silingon: nga nanuhaytohay ang ginasiling sang kada isa sa inyo. Ang isa nagasiling, “Ako sa kay Pablo,” ang isa nagasiling, “Ako sa kay Apolos,” ang isa iya nagasiling, “Ako sa kay Pedro,” kag ang isa pa gid nagasiling, “Ako sa kay Cristo.” 13Nabahinbahin bala si Cristo? Si Pablo bala ang ginlansang sa krus tungod sa inyo? Ginbautisohan bala kamo subong nga mga sumolunod ni Pablo? 14Nagapasalamat ako sa Dios nga wala ako sing may ginbautisohan sa inyo luas kay Crispo kag kay Gayo. 15Gani, wala sing bisan isa nga makasiling nga ginbautisohan kamo subong mga sumolunod ko. 16(Huo gali, nabautisohan ko man si Estefanas kag ang mga katapo sang iya panimalay. Pero luas sini, wala na ako sing may nadumdoman nga nabautisohan ko.) 17Si Cristo wala magpadala sa akon sa pagbautiso. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang Maayong Balita, kag sa pagsugid sini indi paagi sa tawuhanon nga abilidad sa paghambal, kay basi ina magakuha sang gahom sang kamatayon ni Cristo sa krus. 18Kay para sa mga nagapadulong sa kalaglagan, ang mensahi nahanungod sang kamatayon ni Cristo sa krus isa ka kabuangan, pero para sa aton nga nagapadulong sa kaluwasan, ini gahom sang Dios. 19Kay ang kasulatan nagasiling: “Dulaon ko ang kaalam Sang mga maalam, Kag pakawalaon sing pulos Ang paghangop Sang mga mangin-alamon.” 20Karon diin na bala ang mga maalam? Diin na bala ang mga mangin-alamon sa kasugoan? Diin na bala ang lagting nga mga manugdibati sining panahon? Ang Dios nagpahayag nga ang kaalam sining kalibutan kabuangan. 21Kay ang Dios sa iya kaalam wala magtugot nga makilala sia sang mga tawo paagi sa ila tawuhanon nga kaalam. Sa baylo, ang Dios nagpakamaayo sa pagluwas sa mga nagatuo paagi sa mensahi nga amon ginawali, nga suno sa wala nagatuo, kabuangan. 22Ang mga Judio nagapangayo sing mga milagro, kag ang mga Griego iya nagapangita sing kaalam. 23Kami amon nagawali nahanungod kay Cristo nga ginlansang sa krus. Ini nga balita kontra sang mga Judio kag kabuangan para sa mga Gentil. 24Pero para sa mga tinawag sang Dios, mga Judio ukon mga Gentil, si Cristo amo ang gahom kag ang kaalam sang Dios. 25Kay ang kabuangan sang Dios mas maalam sang sa kaalam sang mga tawo, kag ang kaluyahon sang Dios mas makusog sang sa kusog sang mga tawo. 26Karon, mga kautoran, panumdoma ninyo kon ano kamo anay sang pagtawag sang Dios sa inyo. Suno sa panghunahona sang mga tawo mga pila man lang sa inyo ang maalam, ukon gamhanan, ukon dungganon. 27Ginpili sang Dios sing hungod ang ginakabig sang kalibutan nga kabuangan, sa pagpakahuya sang maalam nga mga tawo, kag sang ginakabig sang kalibutan nga maluya, sa pagpakahuya sang gamhanan nga mga tawo. 28Ginpili sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga kubos, talamayon, kag wala sing pulos, sa pagpakawalay pulos sang ginakabig sang kalibutan nga importante. 29Ini nagakahulogan nga wala sing tawo nga makapabugal sa atubangan sang Dios. 30Pero ang Dios naghiusa sa inyo kay Cristo Jesus kag naghimo sa iya nga aton kaalam. Paagi kay Cristo ginpakamatarong kita sa atubangan sang Dios, kag nahimo kita nga balaan nga mga tawo sang Dios kag nanginhilway. 31Gani, subong sang ginasiling sang kasulatan, “Ang bisan sin-o nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang ginhimo sang Ginoo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\