1 CORINTO 10

1Mga utod, dapat ninyo dumdomon ang gin-agihan sang aton mga ginikanan nga nagsunod kay Moises. Ginlandungan sila sang panganod kag nagtabok sila nga wala maano sa Mapula nga Dagat. 2Sa gal-om kag sa dagat ginbautisohan sila subong nga mga sumolunod ni Moises. 3Tanan sila nagkaon sang amo man nga espirituhanon nga pagkaon, 4kag tanan sila nag-inom sang amo man nga espirituhanon nga ilimnon. Kay nag-inom sila sa sadtong espirituhanon nga bato nga nag-upod sa ila. Yadto nga bato amo si Cristo. 5Pero ang Dios wala malipay sa kalabanan sa ila, gani ang ila mga bangkay naglalapta sa desierto. 6Karon, ini nga mga butang nga nahanabo mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga indi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sang ginhimo nila, 7kag indi kita magsimba sa mga diosdios, subong sang ginhimo sang iban sa ila. Subong sang ginasiling sang kasulatan, “Ang mga tawo nagkinaon kag nag-ininom kag nagsinaot.” 8Indi gid kita magpakighilawas subong sang ginhimo sang iban sa ila, kag tungod sini nagkalamatay ang 23,000 sa isa lang ka adlaw. 9Indi ta gid pagtilawan ang Ginoo, subong sang ginhimo sang iban sa ila, kag ginpamatay sila sang mga man-og. 10Indi gid kamo magkumod subong sang ginhimo sang iban sa ila, kag ginlaglag sila sang Anghel nga Manugpatay. 11Ini tanan nga mga butang nahanabo sa ila subong mga halimbawa para sa iban, kag ini ginsulat subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga ang katapusan madali na lang mag-abot. 12Gani, ang nagahunahona nga malig-on ang iya pagtindog mag-andam basi kon matumba sia. 13Ang tagsa ka pagsulay nga nagaabot sa inyo amo man ang pagsulay nga masami nagaabot sa tawo. Pero ang Dios matutom sa iya saad kag indi sia magtugot nga pagsulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi sa tion nga ginasulay kamo, hatagan niya kamo sing kusog sa pagsumpong sa panulay kag sa sini nga paagi indi kamo madaog sang panulay. 14Gani, mga hinigugma ko, indi kamo magsimba sa mga diosdios. 15Nagahambal ako sa inyo subong nga kamo maalam nga mga tawo. Kamo ang magbinagbinag sang akon ginasiling sa inyo. 16Wala bala kita nagapakig-ambit sa dugo ni Cristo kon kita mag-inom sa sini nga kupa sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Dios? Wala bala kita nagapakig-ambit sa lawas ni Cristo kon kita magkaon sini nga tinapay nga aton ginapamihakpihak? 17Tungod nga may isa lang ka tinapay, kita tanan, bisan nga madamo, nangin-isa ka lawas, kay kita tanan nagaambit sang isa lang ka tinapay. 18Tan-awa bala ninyo ang mga tawo sang Israel. Indi bala nga ang mga nagakaon sang mga ginahalad sa altar nagapakig-ambit sa ginahalad sa Dios? 19Ano ang buot ko silingon? Nga ang diosdios ukon ang kalan-on nga ginahalad sa ila may kapuslanan? 20Indi amo ina ang buot ko silingon! Ang ginasiling ko nga ang ginahalad sang mga tawo sa mga altar sang diosdios ginahalad nila sa mga yawa kag indi sa Dios. Kag indi ako luyag nga magpakig-ambit kamo upod sa mga yawa. 21Indi kamo makainom sa kupa sang Ginoo kag mag-inom man sa kupa sang mga yawa. Indi kamo makakaon sa lamisa sang Ginoo kag magkaon man sa lamisa sang mga yawa. 22Ukon luyag bala kita nga magpangimon ang Ginoo? Naghunahona bala kamo nga makusog pa kita sa iya? 23Nagasiling sila, “Tugot sa aton ang paghimo sang bisan ano.” Huo, ugaling indi ang tanan maayo para sa aton. “Tugot sa aton ang paghimo sang tanan,” pero indi ang tanan mapuslanon para sa aton. 24Ang tagsatagsa indi magpangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iya isigkatawo. 25Sarang kamo makakaon sang tanan nga ginabaligya sa balaligyaan sang karne, nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsyensya. 26Kay ang kasulatan nagasiling, “Ang duta kag ang tanan nga yara sa duta iya sang Ginoo.” 27Kon may indi tumoluo nga mag-agda sa inyo sa pagkaon upod sa iya kag luyag man kamo magkadto, kauna ninyo ang ginabutang sa inyo atubangan nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsyensya. 28Pero kon may magsiling sa inyo, “Ini nga pagkaon nahalad sa mga diosdios,” ti indi pagkauna ina tungod sa iya nga nagasugid sini sa inyo kag tungod sa konsyensya— 29ini indi ang inyo konsyensya, kundi ang iya konsyensya. Karon may mamangkot, “Ngaa bala limitahan ko ang akon kahilwayan tungod sa konsyensya sang iban nga tawo? 30Kon ginapasalamatan ko sa Dios ang akon pagkaon, ngaa abi pakalainon ako tungod sang pagkaon nga ginpasalamatan ko?” 31Kon amo ina, bisan nagakaon ukon nagainom kamo, ukon ano man ang inyo ginahimo, himoa ini tanan para sa himaya sang Dios. 32Magkabuhi kamo sa bagay nga indi kamo manginkasablagan sa mga Judio ukon sa mga Gentil ukon sa iglesia sang Dios. 33Sunda lang bala ninyo ang ginahimo ko. Sa akon ginahimo nagatinguha ako sa paglipay sang tanan, kag wala ako nagapangita sang akon kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang tanan, agod nga maluwas sila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\