1 CORINTO 11

1Iluga ninyo ako subong nga ako nagailog kay Cristo. 2Ginadayaw ko kamo tungod nga ginadumdom ninyo ako sa gihapon kag ginasunod ninyo ang mga pagtulon-an nga ginpaalinton ko sa inyo. 3Pero luyag ko nga inyo mahibaluan nga si Cristo amo ang ulo sang tagsa ka lalaki, ang bana amo ang ulo sang iya asawa, kag ang Dios amo ang ulo ni Cristo. 4Gani, ang isa ka lalaki nga nagatabon sang iya ulo kon nagapangamuyo ukon nagawali sang pulong sang Dios sa tion sang pagsimba, nagapakahuya kay Cristo. 5Ang isa ka babayi nga wala sing tabon ang iya ulo kon nagapangamuyo ukon nagahambal sang pulong sang Dios sa tion sang pagsimba, nagapakahuya sa iya bana, kay pareho lang sia sa isa ka babayi nga nakiskisan ang iya ulo. 6Kon ang babayi wala nagatabon sang iya ulo, maayo pa nga magpabulog sia. Kag tungod nga makahuloya sa isa ka babayi nga magpabulog ukon magpakiskis sia sang iya ulo, ti, dapat niya tabunan ang iya ulo. 7Ang lalaki indi dapat magtabon sang iya ulo, kay sia ang larawan kag himaya sang Dios. Pero ang babayi himaya sang lalaki. 8Kay ang lalaki wala gintuga gikan sa babayi, kundi ang babayi gikan sa lalaki. 9Kag wala man ang lalaki gintuga tungod sa babayi, kundi ang babayi tungod sa lalaki. 10Gani tungod sa mga anghel, ang babayi dapat magtabon sang iya ulo sa pagpakita sang iya pagpasakop sa gahom sang iya bana. 11Pero sa aton pagkabuhi sa Ginoo, ang lalaki kinahanglan sang babayi, kag ang babayi kinahanglan sang lalaki. 12Kay subong nga ang babayi nagikan sa lalaki, subong man ang lalaki natawo sa babayi, kag ang tanan nagagikan sa Dios. 13Kamo ang magbinagbinag sini: nagakabagay bala sa isa ka babayi ang pagpangamuyo sa Dios sa tion sang iya pagsimba nga wala sing tabon ang iya ulo? 14Ang kinaugali nagatudlo nga kon ang lalaki may buhok nga malaba kahuloy-an ini sa iya, 15pero kon ang babayi may buhok nga malaba, himaya ini sa iya. Ang iya buhok nga malaba ginhatag sa iya subong tabon sa iya ulo. 16Pero kon may yara nga luyag magpakigbais nahanungod sini, ang masiling ko lang amo nga kami ukon ang mga iglesia sang Dios wala nagaginawi sing subong sini. 17Sa sining masunod nga mga panugyan wala ako nagadayaw sa inyo, tungod kay ang inyo mga pagtilipon wala nagadala sing kaayuhan, kundi kalainan. 18Una sa tanan, ginsugiran ako nga may mga grupo nga nagasumponganay sa inyo mga pagtilipon sa iglesia, kag nagapati ako nga daw may kamatuoran ini. 19(Kinahanglan gid man nga may pagbinahinbahin sa inyo, agod nga mahibaluan kon sin-o ang matuod sa inyo.) 20Ang inyo pagtipon sing tingob indi sa pagkaon sang Panihapon sang Ginoo. 21Kay ang kada isa sa inyo nagakaon anay sang iya dala, kag amo ina nga ang iban sa inyo gutom kag ang iban hubog. 22Wala bala kamo sing kaugalingon nga balay sa diin kamo makakaon kag makainom? Ukon ginatamay bala ninyo ang iglesia sang Dios kag ginapakahuy-an ang mga tawo nga wala sing sarang? Ano bala ang ginapaabot ninyo nga isiling ko sa inyo nahanungod sini? Dayawon ko bala kamo sa sining pagginawi ninyo? Indi ako magdayaw sa inyo! 23Kay ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulon-an nga ginpaalinton ko man sa inyo: nga si Ginoong Jesus, sang gab-i nga gintugyan sia, nagkuha sing tinapay, 24nagpasalamat sa Dios, nagpamihakpihak sini kag nagsiling, “Ini amo ang akon lawas para sa inyo. Himoa ninyo ini sa akon handumanan.” 25Sa amo man nga bagay ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon kag nagsiling, “Ini nga kupa amo ang bag-o nga kasugtanan nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himoa ninyo ini sa akon handumanan.” 26Kay sa tagsa ninyo ka pagkaon sini nga tinapay kag pag-inom sa sini nga kupa, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo tubtob nga magkari sia. 27Gani, ang bisan sin-o nga magkaon sang tinapay sang Ginoo kag mag-inom sa iya kupa nga indi takos, nakapakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. 28Gani, ang tagsatagsa mag-usisa anay sang iya kaugalingon kag ugaling magkaon sia sang tinapay kag mag-inom sa kupa. 29Kay kon wala niya ginakilala ang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala sia sang paghukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kag pag-inom. 30Amo ina nga madamo sa inyo ang masakiton kag maluya, kag ang iban sa inyo nagkalamatay. 31Kon ginausisa anay naton ang aton kaugalingon, indi kita paghukman sang Dios. 32Pero ginahukman kag ginasilutan kita sang Ginoo, agod indi kita makondenar upod sa kalibutan. 33Gani, mga utod, sa inyo pagtipon sing tingob sa pagkaon sang panihapon sang Ginoo, maghinulatay kamo. 34Kon may ginagutom sa inyo, dapat sia magkaon sa iya balay, agod nga indi kamo paghukman sang Ginoo sa inyo pagtipon sing tingob. Nahanungod sa iban nga mga butang husayon ko ugaling kon mag-abot ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\