1 CORINTO 12

1Mga utod, nahanungod sang mga bugay gikan sa Espiritu Santo, luyag ko nga kamo makahibalo sang kamatuoran sini. 2Nakahibalo kamo nga sang indi pa kamo tumoluo gingamhan kamo sang patay nga mga diosdios nga nagpatalang sa inyo. 3Gani, dapat ninyo talupangdon nga wala sing tawo nga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios nga makasiling, “Pakamalauton si Jesus!”, kag wala man sing tawo nga makasiling, “Si Jesus Ginoo,” kon wala sia ginatuytoyi sang Espiritu Santo. 4May nanarisari nga mga bugay nga espirituhanon, pero amo man nga Espiritu ang nagahatag sini tanan. 5May nanuhaytohay nga paagi sang pag-alagad, pero amo man nga Ginoo ang ginaalagad. 6May nanuhaytohay nga ikasarang sa pag-alagad, pero amo man nga Dios ang nagahatag sa tagsatagsa sang nanuhaytohay nga ikasarang sa pag-alagad. 7Ang tagsatagsa ginahatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kaayuhan sang tanan. 8Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang bugay sa pagwali nga may kaalam, kag sa isa na man ka tawo ang amo man nga Espiritu nagahatag sang bugay sa pagwali nga may ihibalo. 9Ang amo man gihapon nga Espiritu nagahatag sing pagtuo sa isa ka tawo, samtang sa isa na man ka tawo nagahatag sia sing gahom sa pagpang-ayo. 10Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang gahom sa paghimo sang mga milagro, sa isa na man nagahatag sia sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, sa isa pa gid nagahatag sia sing ikasarang sa paghibalo kon bala ang bugay nagikan sa Espiritu ukon indi. Sa isa ka tawo nagahatag sia sing bugay sa paghambal sa iban nga mga hambal kag sa isa na man ka tawo nagahatag sia sing bugay sa pagsaysay kon ano ang kahulogan sini nga mga hambal. 11Pero isa lamang ka Espiritu ang nagahimo sini tanan. Nagahatag sia suno sa iya luyag sing nanarisari nga bugay sa tagsa ka tawo. 12Kay si Cristo kasubong sang isa ka lawas nga may madamo nga mga bahin. Bisan may madamo ini nga mga bahin, pero isa lang ini ka lawas. 13Sa amo man nga bagay, kita tanan, Judio ukon Gentil, ulipon ukon hilway, ginbautisohan sang amo nga Espiritu, agod mangin-isa kita ka lawas, kag kita tanan ginpainom sa amo man nga Espiritu. 14Kay ang lawas indi isa lang ka bahin, kundi may madamo nga mga bahin. 15Kon ang tiil magsiling, “Tungod kay indi ako kamot, indi ako bahin sang lawas,” ina wala nagahimo sa iya nga indi bahin sang lawas. 16Kag kon ang dulonggan magsiling, “Tungod kay indi ako mata, indi ako bahin sang lawas,” ina wala nagahimo sa iya nga indi bahin sang lawas. 17Kon ang bug-os nga lawas mata lamang, ano ang pagkabati sini? Kon ang bug-os nga lawas dulonggan lamang, ano ang pagkasimhot sini? 18Pero ang Dios nagbutang sang nanuhaytohay nga bahin sa lawas suno sa luyag niya. 19Kon isa lang ini ka bahin indi ini lawas. 20Ang kamatuoran amo ini, may madamo nga mga bahin, pero may isa lamang ka lawas. 21Gani, ang mata indi makasiling sa kamot, “Wala ako sing kinahanglan sa imo!” Indi man makasiling ang ulo sa tiil, “Wala ako sing kinahanglan sa imo!” 22Sa baylo, ang mga bahin sang lawas nga daw maluya amo ang kinahanglan gid, 23subong man, nga ang mga bahin sang lawas nga daw indi gid importante amo ang ginapadunggan ta sing labi, kag ang aton mga bahin nga malaw-ay amo ang ginaatipan ta sing labi pa, 24nga wala ginakinahanglan sang aton mga bahin nga matahom. Ang Dios nagpahamtang sang mga bahin sang lawas sa ila naiguan nga lugar, agod nga mapadunggan ang mga bahin nga daw indi gid importante. 25Gani wala sing pagbinahinbahin sa lawas, kundi ang nagakalainlain nga mga bahin may kabalaka sa isa kag isa. 26Kon ang isa ka bahin nagaantos, ang tanan nga mga bahin nagaantos man. Kon ang isa ka bahin ginadayaw, ang tanan nga mga bahin nagaambit man sang iya kalipay. 27Karon kamo tanan amo ang lawas ni Cristo, kag ang tagsatagsa sa inyo bahin sina nga lawas. 28Gani, ang Dios nagbutang sa iglesia, nahauna, sang mga apostoles; ikaduha, sang mga propeta; ikatlo, sang mga manunodlo; kag ugaling sang mga manugbuhat sing mga milagro, dason ang mga manugpang-ayo, mga manugtabang, mga manugmando, kag mga manughambal sa iban nga mga hambal. 29Indi ang tanan mga apostoles, ukon mga propeta, ukon mga manunodlo. Indi ang tanan makahimo sang mga milagro, 30ukon may gahom sa pagpang-ayo, ukon sa paghambal sa iban nga mga hambal, ukon sa pagsaysay sang kahulogan sini. 31Handuma ninyo ang dalagku pa nga mga bugay. Pero ang labaw sa tanan nga paagi amo ang masunod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\