1 CORINTO 13

1Bisan makahambal ako sang nagakalainlain nga mga hambal sang mga tawo kag bisan sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma, ang akon hambal pareho lang sang magahod nga tunog sang agong ukon sang bagting sang lingganay. 2Kag bisan maayo ako magwali sang pulong sang Dios, kag akon ang tanan nga ihibalo kag paghangop sang tanan nga mga tinago, kag bisan may pagtuo ako nga makahalin sang mga bukid, pero kon wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan. 3Kag bisan ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang, kag bisan itugyan ko ang akon lawas nga sunogon, pero kon wala ako sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon. 4Ang gugma mapinasensyahon kag malulo. Ang gugma indi maimon, indi palabilabihon ukon bugalon. 5Ang gugma indi bastos, indi maiyaiyahon ukon maakigon. Ang gugma wala nagadumot. 6Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuoran. 7Ang gugma nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. 8Ang gugma wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi, ang paghambal sa iban nga mga hambal magauntat, kag ang ihibalo may katapusan. 9Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. 10Pero kon ang himpit mag-abot, ang di-himpit magataliwan. 11Sang bata pa ako, ang akon panghambal, balatyagon, kag panghunahona binata man. Pero sang hamtong na ako ginbayaan ko ang binata nga mga pagginawi. 12Ang aton makita karon kasubong sang indi maathag nga larawan sa espeho, pero sa ulihi makakita kita sing maathag sa tampad. Ang nahibal-an ko karon bahin pa lang, pero sa ulihi mahibaluan ko ang tanan, pareho sang pagkahibalo sang Dios nahanungod sa akon. 13Karon, ining tatlo nagapadayon: ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma, kag ang labing daku sini sa ila amo ang gugma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\