1 CORINTO 14

1Karon, ang tinguhaon ninyo sa pag-angkon amo ang gugma. Handuma ninyo ang espirituhanon nga mga bugay, labi na gid ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. 2Ang nagahambal sa iban nga mga hambal wala nagahambal sa mga tawo, kundi sa Dios, kay wala sing makaintiyendi sa iya. Sa gahom sang Espiritu nagahambal sia sang tinago nga mga kamatuoran. 3Pero ang nagawali sang pulong sang Dios nagahambal sa mga tawo, nagabulig sa ila, nagapabakod kag nagalipay sa ila. 4Ang tawo nga nagahambal sa iban nga mga hambal nagapalig-on sang iya kaugalingon lamang, pero ang nagawali sang pulong sang Dios nagapalig-on sang bug-os nga iglesia. 5Kuntani, luyag ko man nga tanan kamo makahambal sa iban nga mga hambal, pero luyag ko pa gid nga tanan kamo makawali sang pulong sang Dios. Kay ang tawo nga nagawali sang pulong sang Dios labi pa sa tawo nga nagahambal sa iban nga mga hambal, luas lang kon may yara nga makasaysay sang iya ginahambal, agod mapalig-on ang iglesia. 6Gani, mga utod, kon magkadto ako dira sa inyo kag maghambal ako sa iban nga mga hambal, ano ang pulos ko sa inyo? Wala gid ako sing pulos kon wala ako nagadala sa inyo sing bugna halin sa Dios, ukon ihibalo, ukon pagwali sang pulong sang Dios, ukon pagtudlo. 7Bisan ang mga instrumento sa musika nga wala sing kabuhi, subong sang plawta ukon arpa, kon indi maathag ang pagtukar sang ila nota, ano ang pagkahibalo sang isa ka tawo sang sonata nga ginatukar? 8Kag kon ang panukar sang manugtrumpeta indi maathag, sin-o ang magaaman para sa inaway? 9Sa amo man nga bagay, ano ang pagkahangop sang isa ka tawo sang imo ginahambal kon nagahambal ka sa iban nga mga hambal? Pareho lang nga naghambal ka sa hangin! 10May madamo nga mga linggwahe sa kalibutan kag ini sila tanan may kahulogan gid. 11Pero kon indi ako makaintiyendi sang linggwahe nga ginahambal, para sa akon, ang tawo nga nagahambal sini dumoluong, kag para sa iya ako dumoluong man. 12Tungod kay nagahandom kamo sa pag-angkon sang mga bugay sang Espiritu, labaw sa tanan tinguhaa ninyo ang paggamit sang mga bugay nga nagapalig-on sang iglesia. 13Gani, ang tawo nga nagahambal sa iban nga mga hambal, magpangamuyo nga hatagan sia sing bugay sa pagsaysay kon ano ang kahulogan sini. 14Kay kon nagapangamuyo ako sa iban nga mga hambal, ang akon espiritu nagapangamuyo matuod, pero ang akon hunahona wala sing bahin sini. 15Ano karon ang himuon ko? Magapangamuyo ako sa akon espiritu, pero magapangamuyo man ako sa akon hunahona. Magakanta ako sa akon espiritu, pero magakanta man ako sa akon hunahona. 16Kon ang imo espiritu lang ang nagapasalamat sa Dios, ano ang pagsiling sang ordinaryo nga tawo nga nagatambong sang “Kabay pa” sa imo pangamuyo sang pagpasalamat, kay ang imo ginasiling wala niya maintiyendihi? 17Bisan pa maayo gid ang imo pangamuyo sa pagpasalamat sa Dios, pero ang iban nga mga tawo indi mabuligan. 18Nagapasalamat ako sa Dios nga makahambal ako sing sobra pa sa inyo sa iban nga mga hambal. 19Pero sa pagtilipon sang mga tumoluo sa pagsimba mas maayo pa nga maghambal ako sing lima lang ka tinaga nga maintiyendihan, agod matudloan ko ang iban, sang sa linibo ka mga tinaga sa iban nga mga hambal. 20Mga utod, indi kamo magbinatabata sa inyo nga panghunahona. Magpakabata kamo kon nahanungod sa mga kalautan, pero magpakahamtong kamo sa inyo panghunahona. 21Nasulat na sa mga Kasulatan: “Paagi sa mga tawo Nga may linggwahe sang dumoluong, Paagi sa mga bibig Sang mga dumoluong Magahambal ako sa sini nga mga tawo Pero, wala sapayan sini, Indi sila magpamati sa akon, Siling sang Ginoo.” 22Gani, ang paghambal sa iban nga mga hambal tanda para sa mga di-tumoluo kag indi sa mga tumoluo, pero ang pagwali sang pulong sang Dios tanda para sa mga tumoluo, kag indi sa mga di-tumoluo. 23Gani, kon magtipon ang mga tumoluo kag ang tagsatagsa maghambal sa iban nga mga hambal, kag kon may magsulod nga iban nga tawo ukon di-tumoluo, indi bala sila magasiling nga mga buang kamo? 24Pero kon ang tanan maghambal sang pulong sang Dios, kon may magsulod nga di-tumoluo ukon iban nga tawo, magakilala sia sang iya sala tungod sang iya nabatian. Ang pulong nga iya nabatian magahukom sa iya, 25ang iya tinago nga mga panghunahona mapahayag, kag magaluhod sia sa pagsimba sa Dios nga nagasiling, “Matuod gid nga ang Dios yari diri kaupod ninyo!” 26Mga utod, ano bala ang buot ko silingon? Sa inyo pagtipon sa pagsimba, ang isa handa sa pagkanta, ang isa sa pagpanudlo, ang isa sa pagpahayag sang tinago nga kamatuoran halin sa Dios, ang isa sa paghambal sang pulong sang Dios sa iban nga mga hambal, kag ang isa sa pagsaysay kon ano ang kahulogan sang amo nga mga hambal. Ang tanan nga ginahimo ninyo, himoa ninyo sa pagpalig-on sang iglesia. 27Kon may yara nga luyag maghambal sa iban nga mga hambal, duha ukon tatlo lang ang maghambal sing bulosbulos, kag ang isa dapat magsaysay sang ginhambal. 28Pero kon wala sing isa nga makasaysay, ti, maghipos ang tagsatagsa kag maghambal kamo sa inyo kaugalingon lamang kag sa Dios. 29Ang duha ukon tatlo nga ginhatagan sang Dios sang inughambal dapat maghambal, samtang ang iban magbinagbinag sang ginhambal. 30Pero kon sa inyo pagtipon may isa sa inyo nga ginhatagan sang Dios sang mensahi, ang nagahambal mag-untat. 31Tanan kamo sarang makahambal sang pulong sang Dios, basta nga tag-isaisa lang, agod nga ang tanan makatuon kag mapalig-on. 32Yara sa manugwali ang gahom sa paggamit sing nagakaigo sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. 33Kay ang Dios indi Dios sang kagamo, kundi sang kalinong. Subong sang sa tanan nga mga iglesia sang mga tumoluo, 34ang mga babayi dapat maghipos sa mga pagtilipon sang iglesia. Indi tugot sa ila ang paghambal, kundi ginamanduan sila nga magmasinulondon subong sang ginasiling sang Kasugoan. 35Kon may inugpamangkot sila, sa balay lang nila sila magpamangkot sa ila bana. Makahuloya para sa isa ka babayi ang paghambal sa pagtilipon sang iglesia. 36Ano, sa inyo lang bala nagikan ang pulong sang Dios? Ukon sa inyo lang bala ini nag-abot? 37Kon may yara nga nagahunahona nga may mensahi sia sang Dios ukon may espirituhanon nga bugay, dapat sia magkilala nga ang ginasulat ko sa inyo sugo sang Ginoo. 38Pero kon wala sia nagasapak sini, indi ninyo sia pagsapaka. 39Gani, mga utod ko, handuma ninyo ang pagwali sang pulong sang Dios, pero indi ninyo pagdumilii ang paghambal sa iban nga mga hambal. 40Himoa ninyo ang tanan nga butang sa nagakaigo kag mahusay nga paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\