1 CORINTO 15

1Karon, mga utod, luyag ko ipahanumdom sa inyo ang Maayong Balita nga ginwali ko sa inyo, nga inyo ginbaton kag sa sini ang inyo pagtuo napasad sing malig-on. 2Amo ina ang Maayong Balita nga ginwali ko sa inyo. Naluwas kamo paagi sa Maayong Balita kon ginhuptan ninyo ini sing malig-on, luas kon nagtuo kamo sing pasapayan. 3Ginpaalinton ko sa inyo ang isa ka butang nga labi ka importante nga akon nabaton: si Cristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga Kasulatan. 4Ginlubong sia kag ginbanhaw sa ikatlo ka adlaw, suno sa mga Kasulatan. 5Nagpakita sia kay Pedro, kag sang ulihi sa dose ka mga apostoles. 6Sa tapos sini nagpakita sia sa sobra sa 500 sang iya mga sumolunod sing tingob, nga ang kalabanan sa ila buhi pa, kag ang iban patay na. 7Sang ulihi nagpakita sia kay Santiago kag dayon sa tanan nga mga apostoles. 8Sa katapusan nagpakita man sia sa akon, bisan nga ako kasubong sang isa nga natawo sa wala pa ang tion. 9Kay ako ang labing kubos sa mga apostoles. Kon sa bagay, indi gani ako takos nga pagatawgon nga apostol, kay ginhingabot ko ang iglesia sang Dios. 10Pero sa kaluoy sang Dios nangin-amo ako sini karon, kag ang grasya nga ginhatag niya sa akon indi nanginwalay pulos. Sa baylo, nagpangabudlay ako sing labi pa sa tanan nga mga apostoles, bisan nga indi gid man ako ang nagpangabudlay, kundi ang grasya sang Dios nga yari sa akon. 11Gani, bisan kon naghalin ini sa akon ukon sa ila man, amo ini ang amon tanan ginawali, kag amo ini ang inyo ginatuohan. 12Karon, kon ang amon ginwali amo nga si Cristo ginbanhaw, ngaa bala nga ang iban sa inyo makasiling nga ang mga patay indi pagbanhawon? 13Kon matuod nga ang nagkalamatay indi pagbanhawon, nagakahulogan nga si Cristo wala ginbanhaw. 14Kag kon si Cristo wala man ginbanhaw sang Dios, wala sing pulos ang amon pagwali, kag wala sing pulos ang inyo pagtuo. 15Dugang pa sini, kon ang mga patay wala ginabanhaw, si Cristo wala man ginbanhaw sang Dios, kag gani nanginbutigon kami nga mga saksi sang Dios, kay nagsaksi kami nga ang Dios nagbanhaw kay Cristo. 16Kay kon ang mga patay wala ginabanhaw, si Cristo wala man kuntani ginbanhaw. 17Kag kon si Cristo wala ginbanhaw, ang inyo pagtuo wala sing pulos kag yara pa kamo gihapon sa inyo mga sala. 18Kon amo, ang mga tumoluo kay Cristo nga nagkalamatay na wala maluwas. 19Kon ang aton paglaom kay Cristo diri lamang sa sini nga kabuhi, ti, labing makalulooy kita sa tanan nga mga tawo diri sa kalibutan. 20Pero matuod gid nga si Cristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, kag sia amo ang garantiya nga ang mga minatay pagabanhawon. 21Kay subong nga ang kamatayon nag-abot paagi sa isa ka tawo, sa amo man nga bagay, ang pagkabanhaw gikan sa kamatayon magaabot paagi sa isa ka tawo. 22Kay subong nga ang tanan nga mga tawo nagkalamatay tungod sang ila kaangtanan kay Adam, sa amo man nga bagay, ang tanan pagabanhawon tungod sang ila kaangtanan kay Cristo. 23Pero ini pasunod: nahauna si Cristo, kag ang madason amo sila nga iya ni Cristo sa tion sang iya pagkari. 24Dayon ang katapusan magaabot. Si Cristo magadaog sang tanan nga espirituhanon nga mga gahom, mga awtoridad kag mga kagamhanan kag itugyan niya ang Ginharian sa Dios nga Amay. 25Kay kinahanglan nga si Cristo maghari, tubtob malutos sang Dios ang tanan nga mga kaaway kag mabutang niya sila sa idalom sang iya mga tiil. 26Ang katapusan nga kaaway nga pagadag-on amo ang kamatayon. 27Kay ang kasulatan nagasiling, “Ang Dios nagbutang sang tanan nga mga butang sa idalom sang iya mga tiil.” Maathag gid nga ang mga tinaga “tanan nga mga butang” wala nagalakip sang Dios mismo nga nagbutang sang tanan sa idalom ni Cristo. 28Pero kon mabutang na ang tanan sa idalom sang paggahom ni Cristo, ti, ang Anak mismo magapasakop sang iya kaugalingon sa Dios nga nagbutang sang tanan sa idalom niya. Dayon ang Dios magagahom sing bug-os sa tanan. 29Ti, ano iya ining mga tawo nga nagapabautiso para sa mga patay? Ano bala ang tinutoyo nila? Kon matuod ang ginasiling nila nga ang mga patay wala ginabanhaw, ngaa bala ginabautisohan sila para sa mga patay? 30Kag nahanungod sa amon, ngaa bala ginabutang namon ang amon kaugalingon sa katalagman sa tanan nga oras? 31Mga utod, ginaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw! Makasiling ako sini tungod sang akon pagpabugal nahanungod sa inyo sa aton pagkabuhi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 32Abi kon ang akon tinutoyo sa pagpakig-away sa “talunon nga mga sapat” diri sa Efeso tawuhanon lamang, ano bala ang makuha ko? Subong sang ginasiling sang hulobaton, “Magkaon kita kag mag-inom, kay buas mapatay kita”—kon ang patay wala ginabanhaw. 33Indi kamo magpatunto. “Ang malain nga mga kaupdanan nagapalain sang maayo nga pamatasan.” 34Magbalik kamo sa husto nga panimuot kag indi na magpakasala. Ginahambal ko ini sa kahuloy-an ninyo: ang iban sa inyo wala makakilala sa Dios. 35Pero may magapamangkot, “Paano bala ang pagkabanhaw sang mga patay? Ano bala nga sahi sang lawas ang ila maangkon?” 36Binuang ini nga pamangkot! Kon magpanggas ka sang binhi sa duta, indi ini magpamuhi kon indi anay ini mapatay. 37Kag ang imo ginapanggas sa duta indi ang tanom nga nagapamuhi na, kundi ang binhi, nga ayhan trigo ukon iban nga binhi. 38Pero ang Dios nagahatag sa sina nga binhi sang lawas nga luyag niya. Ginatagaan sang Dios ang tagsa ka binhi sang iya nagakabagay nga lawas. 39Indi alangay ang unod sang tanan nga nagakabuhi. Kay lain man ang unod sang mga tawo, lain man ang unod sang mga sapat, lain man ang unod sang mga pispis, kag lain man ang iya sang mga isda. 40May mga lawas nga langitnon kag mga lawas nga dutan-on. May katahom nga ila sang langitnon nga mga lawas kag may katahom nga ila sang dutan-on nga mga lawas. 41Ang adlaw may iya nga katahom, ang bulan may iya nga katahom, kag ang mga bituon may ila nga katahom. Bisan sa mga bituon may nanuhaytohay nga sahi sang katahom. 42Subong man sini ang pagkabanhaw sang mga patay. Ang lawas nga ginalubong mamalatyon. Kon mabanhaw na ini, indi na mamalatyon. 43Kon ginalubong ini, malaw-ay kag maluya. Kon mabanhaw ini, matahom kag makusog. 44Kon ginalubong ini, lawasnon pa. Kon mabanhaw na, mangin-espirituhanon na ini nga lawas. Kon may yara nga unodnon nga lawas, may yara man nga espirituhanon nga lawas. 45Kay ang kasulatan nagasiling, “Ang nahauna nga tawo nga si Adam gintuga nga may kabuhi.” Pero ang ulihi nga Adam amo ang Espiritu nga nagahatag sing kabuhi. 46Indi una ang espirituhanon, kundi ang lawasnon, kag ugaling ang espirituhanon. 47Ang nahauna nga Adam ginhimo gikan sa yab-ok sang duta, ang ikaduha nga Adam nagikan sa langit. 48Ang mga tawo nga dutan-on kasubong sila sadtong ginhimo gikan sa duta. Ang mga tawo nga langitnon kasubong sila sadtong nagikan sa langit. 49Subong nga kaangay kita sang tawo nga ginhimo gikan sa duta, manginkaangay man kita sang Tawo nga nagikan sa langit. 50Mga utod, ang buot ko silingon amo ini: ang lawas nga dutan-on indi makapanubli sang Ginharian sang Dios, kag ang mamalatyon indi makapanubli sang pagkadi-mamalatyon. 51Pamati kamo kay sugiran ko kamo sini nga sekrito: indi kita tanan mapatay, kundi pagabayluhan kita sa gilayon, 52sa isa ka pamisok, sa pagtunog sang katapusan nga trumpeta. Kay sa pagtunog sang trumpeta, ang mga patay pagabanhawon nga indi na mamalatyon kag kita tanan pagabayluhan. 53Kay ang mamalatyon kinahanglan pagasukloban sang indi mamalatyon. Ang mapatay pa kinahanglan pagasukloban sang indi na mapatay. 54Gani kon ang pagkamamalatyon masukloban sang pagkadi-mamalatyon, kag kon ang mapatay pa masukloban sang indi na mapatay, ti, manginmatuod ang kasulatan nga nagasiling, “Ang Kamatayon gindaog na!” 55“O Kamatayon, Diin na bala ang imo pagdaog? O Kamatayon, Diin na bala Ang imo gahom sa pagsakit?” 56Ang gahom sang kamatayon sa pagsakit nagagikan sa sala, kag ang gahom sang sala nagagikan sa Kasugoan. 57Pero salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sing pagdaog paagi sa kay Ginoong Jesu-Cristo! 58Gani, hinigugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga indi malingkang. Magmapisan kamo sa inyo hilikuton para sa Ginoo, kay mahibaluan gid ninyo nga ang inyo pagpangabudlay para sa Ginoo may pulos gid.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\