1 CORINTO 16

1Karon nahanungod sang kuwarta nga aton pagatipunon sa pagbulig sang mga tumoluo sa Judea, dapat ninyo himuon man ang ginsugo ko sa mga iglesia sa Galacia. 2Sa tagsa ka nahauna nga adlaw sang simana ang tagsa sa inyo magpain sing kuwarta suno sa iya kinitaan. Supton ninyo ini agod nga sa akon pag-abot dira indi na kinahanglan nga magpanipon pa sang amot. 3Kag sa pag-abot ko dira, ipadala ko sa Jerusalem ang mga tawo nga mapilian ninyo, sa pagdul-ong sang inyo mga dulot upod ang sulat nga nagapakilala sa ila. 4Kon kinahanglan gid man nga maglakat ako, ti, magaupod na lang sila sa akon. 5Makadto ako dira sa inyo sa tapos ako makakadto sa Macedonia, kay nagaplano ako sa pag-agi didto. 6Ayhan magatener ako dira sa inyo sa bug-os nga tion sang tigtulognaw, kag dayon mabuligan ninyo ako sa pagpadayon sang akon pagpanglakaton kon diin naman ako magkadto. 7Kay indi ako luyag nga madali lang ang akon pagpakigkita sa inyo, kundi nagalaom ako nga makatener dira sa inyo sing malawig nga tion, kon itugot sang Ginoo. 8Pero matener anay ako sa Efeso tubtob sa adlaw sang Pentecostes. 9May daku nga kahigayunan diri sa pagpangabudlay sing maayo kag mapuslanon bisan pa nga may madamo nga mga kasumpong. 10Kon mag-abot si Timoteo dira sa inyo, abiabiha gid ninyo sia, agod magpakig-upod sia sa inyo nga wala sing kahadlok, kay nagapangabudlay sia para sa Ginoo subong sang ginahimo ko man. 11Gani wala sing may magtamay sa iya, kundi patigayuna ninyo nga magmatawhay ang iya pagpanglakaton, agod makabalik sia sa akon, kay ginapaabot ko sia upod sa iban nga mga kautoran. 12Karon, nahanungod sa aton utod nga si Apolos, pirme ko sia ginasilingan sa pagduaw sa inyo upod sa iban nga mga kautoran, pero suno sa iya indi pa ini tion sa pagkadto dira sa inyo. Makadto lang sia dira ugaling kon may kahigayunan sia. 13Magbantay kamo, magmalig-on sa pagtuo, magpakaisog, magpakabakod. 14Himoa nga may gugma ang tanan ninyo nga mga hilikuton. 15Kamo gid nakahibalo nga si Estefanas kag ang iya panimalay amo ang nahauna nga nangin-cristiano sa Grecia kag naghalad sang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumoluo. Mga utod, nagapangabay ako sa inyo, 16nga magsunod kamo sa ila kag sa bisan kay sin-o nga nagapangabudlay kag nagaalagad kaupod nila. 17Nagkalipay gid ako tungod sang pag-abot nanday Estefanas, ni Fortunato kag ni Acaico, kay bisan waay kamo, pero yari man sila. 18Ginlipay nila ako subong sang paglipay nila sa inyo. Ini nga sahi sang mga tawo dapat ninyo kilalahon. 19Ang mga iglesia sa probinsya sang Asia nagaabiabi sa inyo. Si Aquila kag si Priscila kag ang iglesia nga nagatipon sa ila balay nagaabiabi sa inyo sing mainit sa ngalan sang Ginoo. 20Ang tanan nga mga utod diri nagaabiabi sa inyo. Mag-abiabihay kamo sa mag-ulotod nga paghalukay. 21Ako gid ang nagasulat sini: Mga pag-abiabi halin kay Pablo. 22Ang bisan sin-o nga wala nagahigugma sa Ginoo, kabay nga pakamalauton sia! Marana tha! Kon sa aton pa, Ginoo namon, magkari ka! 23Kabay nga ang grasya ni Ginoong Jesus mangin-inyo. 24Ang akon paghigugma manginyara sa inyo tanan tungod sa kay Cristo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\