1 CORINTO 2

1Mga kautoran, sang pagkadto ko sa inyo sa pagwali sang tinago nga kamatuoran sang Dios, wala ako maggamit sang madalom nga mga pulong ukon sang mataas nga kinaalam. 2Kay sang dira pa ako sa inyo nagtapat ako nga kalimtan ko ang tanan, luas si Jesu-Cristo, kag labi na gid ang iya pagkamatay sa krus. 3Gani nga sang pagkadto ko sa inyo maluya ako kag nagakurog sa kahadlok, 4kag ang akon mensahi kag paghambal indi paagi sa mahayluhon nga mga pulong sang tawuhanon nga kaalam, kundi paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios. 5Gani, ang inyo pagtuo wala mapasad sa kaalam sang tawo, kundi sa gahom sang Dios. 6Karon sa mga hamtong na sa espirituhanon nga kabuhi nagahambal ako sang kaalam. Pero indi ini kaalam nga iya sang kalibutan, ukon ila sang mga nagagahom sining kalibutan nga ang ila gahom nagakawala na. 7Ang kaalam nga akon ginahambal amo ang tinago nga kaalam sang Dios, nga ginlipdan sa mga tawo, pero gintigana na sang Dios para sa aton himaya, bisan sang wala pa matuga ang kalibutan. 8Walay bisan sin-o sang mga nagagahom sining kalibutan ang nakahibalo sini nga kaalam. Kon nahibal-an nila ini, wala nila kuntani ginlansang sa krus ang Ginoo sang himaya. 9Pero suno sa ginasiling sang kasulatan, “Ang wala makit-i Kag mabatii sang tawo, Ang wala ginpanghunahonai Sang tawo nga matabo, Amo gid ang tin-aman sang Dios Para sa mga nagahigugma sa iya.” 10Pero sa aton ginpahayag sang Dios ang iya tinago paagi sa iya Espiritu. Ang Espiritu nagausisa sang tanan, bisan ang indi matungkad nga mga tinutoyo sang Dios. 11Kon parti sa tawo, ang iya mismo espiritu nga yara sa sulod niya amo ang nakahibalo sang tanan nahanungod sa iya. Sa amo man nga bagay, ang Espiritu gid lang sang Dios amo ang nakahibalo sang tanan nahanungod sa Dios. 12Wala kita makabaton sang espiritu nga iya sang kalibutan, kundi nakabaton kita sang Espiritu nga ginpadala sang Dios, agod nga aton mahibaluan ang tanan nga ginhatag sang Dios sa aton. 13Gani, wala kami nagahambal sa mga pulong nga gintudlo sang kaalam sang tawo, kundi sa mga pulong nga gintudlo sang Espiritu samtang nagasaysay kami sang espirituhanon nga mga kamatuoran sa ila nga may Espiritu sang Dios. 14Pero ang tawo nga wala sa iya ang Espiritu indi makabaton sang mga butang nga ginahatag sang Espiritu sang Dios. Wala gid sing kahulogan ini nga mga butang sa iya kag kabuangan ini para sa iya, kay mahangpan lang ini sa espirituhanon nga paagi. 15Ang tawo nga may Espiritu sang Dios makahukom sang tanan nga mga butang, pero wala sing isa nga makahukom sa iya. 16Kay ang kasulatan nagasiling, “Sin-o bala ang makahibalo Sang hunahona sang Ginoo? Sin-o bala ang makalaygay sa iya?” Pero kita may hunahona ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\