1 CORINTO 3

1Mga kautoran, kon sa bagay, indi ako makahambal sa inyo subong sang paghambal ko sa mga tawo nga may Espiritu sang Dios. Napilitan ako sa paghambal sa inyo subong kalibutanon nga mga tawo kag mga bata pa sa Cristohanon nga pagtuo. 2Ginpainom ko lang anay kamo sang gatas, kag wala pagpakan-a sang matig-a nga kalan-on, kay indi pa kamo makasarang sa pagkaon sini. Kag bisan subong indi pa kamo makasarang sa pagkaon sini, 3kay nagakabuhi pa kamo subong nga kalibutanon nga mga tawo. Kon nagahisaay kamo kag nagasinuay, wala bala ini nagapamatuod nga kalibutanon kamo nga mga tawo kag nagakabuhi suno sa talaksan sining kalibutan? 4Kon ang isa sa inyo magsiling, “Ako sa kay Pablo,” kag ang isa man magsiling, “Ako sa kay Apolos,” wala bala kamo nagaginawi subong nga kalibutanon nga mga tawo? 5Kon sa bagay, sin-o bala si Apolos? Kag sin-o bala si Pablo? Mga alagad lamang kami sang Dios, nga nagtuytoy sa inyo sa pagtuo. Ang tagsatagsa sa amon nagahimo lamang sang bulohaton nga ginhatag sang Ginoo sa amon nga pagabuhaton. 6Ako ang nagtanom sang binhi, si Apolos ang nagbunyag, pero ang Dios amo ang nagpatubo sang tanom. 7Ang nagatanom kag ang nagabunyag indi ang labing importante, kundi ang Dios nga nagapatubo sang tanom. 8Ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang. Ang Dios magahatag sing balos sa kada isa sa ila suno sa ila pinangabudlayan. 9Kay kami nagabuligay sa pagpangabudlay para sa Dios, kag kamo ang palangumhan sang Dios. Kamo balay man sang Dios. 10Tungod sang bugay nga ginhatag sang Dios sa akon, ginpasad ko ang sadsaran subong sang pag-obra sang isa ka sampaton nga panday kag dason iban ang nagapadayon sa pag-obra sini. Pero ang tagsa ka tawo dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. 11Kay ang Dios nagpahamtang na kay Jesu-Cristo nga amo gid lang ang sadsaran kag wala na sing iban nga sadsaran nga sarang pa mapasad. 12May mga tawo nga magagamit sang bulawan, ukon pilak, ukon malahalon nga mga bato sa ila pagbalay sa sadsaran. Ang iban magagamit sing kahoy, hilamon, ukon dagami. 13Ang kalidad sang binuhatan sang tagsa ka tawo makit-an kon ipahayag ini sa Adlaw ni Cristo. Kay ang kalayo sa sina nga Adlaw magapahayag sang binuhatan sang tagsa ka tawo. Ang kalayo magatilaw kag magapahayag sang matuod nga kalidad sang binuhatan sang tagsa ka tawo. 14Kon ang ginbalay sang isa ka tawo sa sadsaran indi masunog sang kalayo, ina nga tawo magabaton sing balos. 15Pero kon ang binuhatan sang bisan sin-o nga tawo masunog, ti madula niya ini, pero sia iya maluwas, subong sang isa nga nakapalagyo halin sa kalayo. 16Nahibaluan gid ninyo nga kamo templo sang Dios, kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo! 17Gani, ang bisan sin-o nga maglaglag sang templo sang Dios, ang Dios magalaglag sa iya. Kay ang templo sang Dios balaan, kag kamo mismo ang iya templo. 18Wala sing tawo nga magdaya sang iya kaugalingon kon ang bisan sin-o sa inyo maghunahona nga sia maalam nga tawo suno sa talaksan sining kalibutan, dapat sia magbiya sang tanan niya nga kaalam, agod nga manginmaalam sia. 19Kay ang ginakabig sining kalibutan nga kaalam, kabuangan ina para sa Dios. Kay ginasiling sang kasulatan, “Ginadakop sang Dios ang maalam nga mga tawo sa ila kaabtik.” 20Kag ang isa na man ka bahin sang kasulatan nagasiling, “Ang Ginoo nakahibalo nga ang painuino sang mga maalam walay pulos.” 21Gani walay bisan sin-o nga magpabugal sang sarang mahimo sang mga tawo. Kay kon hambalon gid man, ang tanan nga butang inyo. 22Inyo si Pablo, si Apolos, si Pedro, ining kalibutan, ang kabuhi kag ang kamatayon, ang karon kag ang palaabuton. Ini tanan inyo, 23kag kamo iya ni Cristo, kag si Cristo iya sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\