1 CORINTO 4

1Dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad ni Cristo kag tulogyanan sang tinago nga mga kamatuoran sang Dios. 2Kinahanglan nga ang isa ka tulogyanan magmatutom sa iya agalon. 3Karon, wala sing kaso para sa akon kon hukman ninyo ako, ukon sang bisan ano nga tawuhanon nga paghukom. Wala gani ako nagahukom sang akon kaugalingon. 4Ang akon konsyensya matinlo, pero wala ini nagapamatuod nga ako matarong. Ang Ginoo amo ang nagahukom sa akon. 5Gani indi kamo maghukom sa bisan kay sin-o sa wala pa mag-abot ang nagakaigo nga tion. Hulata ninyo tubtob mag-abot ang Ginoo, kay sia magapasanag sang tinago nga mga butang sa kadudolman, kag magapahayag sang sekrito nga mga tinutoyo sang tagipusoon sang mga tawo. Dayon ang tagsa ka tawo magabaton gikan sa Dios sing pagdayaw nga bagay sa iya. 6Tungod sa inyo, mga utod, ginapahanungod ko man ini tanan sa akon kag kay Apolos. Ginhimo ko ang amon kaugalingon nga sulondan, agod matun-an ninyo ang kahulogan sining hulobaton nga nagasiling, “Sunda ang nagakabagay nga mga pagsulondan.” Indi ninyo pag-ipabugal ang isa ka tawo kag tamayon ang isa. 7Sin-o bala ang naghimo sa inyo nga labaw sa iban? Indi bala nga ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag sang Dios? Ano bala karon ang pagpabugal ninyo, kay ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag lang sa inyo? 8Ang tanan ninyo nga kinahanglanon yara na sa inyo! Manggaranon na kamo! Nanginhari na kamo, bisan pa nga kami amon indi! Luyag ko kuntani nga matuodtuod gid kamo nga mga hari, agod nga manginhari kami kaupod ninyo. 9Kay kon sa akon lang kami nga mga apostoles ginbutang sang Dios sa pinakakubos nga kahimtangan, pareho sang mga tawo nga ginhukman nga patyon sa atubangan sang mga tawo kag mangintalan-awon sang tanan nga mga anghel kag mga tawo sa bug-os nga kalibutan. 10Tungod kay Cristo mga buangboang kami, pero kamo mga maalam tungod kay Cristo. Mga maluya kami, pero kamo inyo mga mabakod! Ginatamay kami, pero kamo ginapadunggan! 11Tubtob sa sini gid nga tion ginagutom kag ginauhaw kami, nagabayu kami sing lapat, ginabunal kami kag nagadalang-dalang halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. 12Nagapangabudlay kami sing tudotudo para sa pagsakdag sang amon kaugalingon. Kon kami ginapakalain, kami nagapakamaayo kag kon kami ginahingabot, ginabatas namon. 13Kon kami ginapakahuy-an, nagasabat kami nga may kalulo. Basura kag sagbot kami sining kalibutan tubtob sa sini gid nga tion! 14Nagasulat ako sa inyo sing subong sini, indi kay luyag ako nga magkahuya kamo, kundi sa pagtudlo sa inyo subong nga kamo mahal ko nga mga kabataan. 15Kay bisan may napulo kamo ka libo ka mga manugtatap sa inyo pagkabuhi kay Cristo, may isa lang kamo ka amay. Kay sa inyo pagkabuhi kay Cristo Jesus nangin-amay ninyo ako, paagi sa akon pagdala sa inyo sang Maayong Balita. 16Gani, ginapakiluoy ko sa inyo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. 17Sa sini nga katuyoan, ginapadala ko sa inyo si Timoteo. Sia ang akon mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Sia magapahanumdom sa inyo sang mga pagsulondan nga akon ginasunod sa bag-o nga pagkabuhi kay Cristo Jesus, kag akon man ginatudlo sa tanan nga mga iglesia bisan diin. 18Ang iban sa inyo nagbugalon kay abi nila nga indi na ako magkadto dira sa inyo. 19Pero kon itugot sang Ginoo, sa indi madugay magakadto ako dira sa inyo, kag dayon mahibal-an ko kon ano gid ang mahimo sining mga bugalon, kag indi lang ang ila ginawakal! 20Kay ang Ginharian sang Dios indi lamang sa mga pulong, kundi sa gahom. 21Ano bala ang luyag ninyo? Makadto ako dira sa inyo nga may dala nga halanot, ukon nga may paghigugma kag kalulo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\