1 CORINTO 5

1Karon, nabalahuba nga may mga pagpakighilawas dira sa inyo nga sobra pa sang ginahimo sang mga pagano. Kay ginsugiran ako nga may anak nga nagapakighilawas sa iya manding! 2Ngaa bala makapabugal pa kamo? Kuntani dapat kamo magkasubo, kag ang tawo nga nakahimo sini nga butang dapat pahalinon sa inyo katilingban! 3Kon parti sa akon, bisan wala ako dira, ang akon espiritu yara dira sa inyo. Kag sa ngalan sang aton Ginoong Jesus napamatbatan ko na ina nga tawo nga naghimo sinang malain nga butang kag ang akon pamatbat pareho lang nga daw yara ako kaupod ninyo. 4Samtang nagatipon kamo sing tingob, kag ako nagapakig-upod sa inyo sa espiritu, sa gahom ni Ginoong Jesus nga yari sa aton, 5itugyan ninyo ining tawo kay Satanas nga magalaglag sang iya lawas, agod nga ang iya espiritu maluwas sa Adlaw sang Ginoo. 6Indi bagay nga magpabugal kamo! Nahibaluan ninyo ang hulobaton nga nagasiling, “Ang diutay lang nga lebadora nagapahabok sang bug-os nga minasa nga arina.” 7Kuhaa sa inyo kaugalingon ining daan nga lebadora sang sala, agod nga manginputli kamo. Dayon manginkasubong kamo sang bag-o nga minasa nga arina nga wala sing lebadora, nga sa pagkamatuod amo gid kamo. Ang aton Pascua nahanda na, kay si Cristo, ang aton cordero nga palascuahan nahalad na. 8Gani, selebrahon ta ang aton piesta, indi sa tinapay nga may daan nga lebadora sang sala kag kalautan, kundi sa tinapay nga wala sing lebadora, ang tinapay sang kaputli kag kamatuoran. 9Sa sulat nga ginpadala ko sa inyo, nagsiling ako nga indi kamo magpakighiupod sa mga makihilawason. 10Karon ang buot ko silingon, indi ang mga pagano nga makihilawason, ukon maibugon, ukon makawat, ukon nagasimba sa mga diosdios. Kay kon buot ninyo nga likawan sila, kuntani indi na kamo magpuyo sa sini nga kalibutan! 11Amo ini ang buot ko silingon, nga indi kamo magpakig-upod sa isa ka tawo nga nagatawag sang iya kaugalingon nga inyo utod, pero makihilawason, ukon maibugon, ukon nagasimba sa mga diosdios, ukon mapasipalahon, ukon palahubog, ukon makawat. Indi kamo magkaon upod sa sini nga sahi sang tawo. 12-13 Kay kon hambalon gid man, wala ako sing labot sa paghukom sa indi naton mga utod. Ang Dios magahukom sa ila. Pero indi bala ninyo paghukman ang mga katapo sang inyo katilingban? Kay ang kasulatan nagasiling, “Pahalina sa inyo katilingban ang tawo nga malaut.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\